Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÜÇ AYLAR VE REGAÝB KANDÝLÝ  01.07.2008-15:51
ÝSKEÇE MÜFTÜLÜÐÜ                                                        Ýskeçe, 30 Haziran 2008
Tel: +30 25410 65612 – Fax: +30 25410 28775
e-mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------

      Muhterem Müslüman Türk Kardeþlerim,
      Allah-u Teala’nýn rahmet deryalarýnýn coþtuðu, af ve maðfiretinin saðanak saðanak yaðdýðý, feyiz ve bereketin zirveye çýktýðý mübarek üç aylar mevsimine kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Önümüzdeki Cuma günü Recep ayýnýn birinci günü, perþembeyi cumaya baðlayan gece de Regaib kandilini idrak edeceðiz. Metnini okuduðum ayet-i kerime’de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki; “Þüphesiz Allah’ýn gökleri ve yarattýðý günkü yazýsýnda, Allah katýnda aylarýn sayýsý on ikidir. Bunlardan dördü (Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarý) haram aylardýr. Ýþte bu, Allah’ýn dosdoðru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyiniz.” [Tevbe,36]

      Deðerli Kardeþlerim,
      Yüce Rabbimiz böyle mubarek gün ve gecelerde yapýlacak ibadetlerimize çok büyük mükafatlar vaat ediyor. Bu mubarek günler ve geceler müminlerin bir takým manevi kazançlar elde etmeleri için büyük fýrsatlardýr. Bu günleri iyi deðerlendirmek gerekir. Geçmiþte yapmýþ olduðumuz bazý hatalarý ve günahlarý býrakmak için çok güzel bir fýrsat olduðunu bilmeliyiz ve geçmiþimizin bir muhasebesini yaparak, geleceðe azim ve enerji dolu bir þevkle kendimizi hazýrlamalýyýz.

      Ýçinde Regaib, Miraç, Beraat ve Kadir geceleriyle nurlanmýþ olan bu gün ve geceleri; namaz, oruç, sadaka ve zekatlarla süsleyelim. Bol bol dua ve istiðfar edelim. Peygamber Efendimiz de üç aylar girdiði zaman þöyle dua ederdi. “Allahým Recep ve Þaban aylarýný bize mubarek kýl ve bizi Ramazana kavuþtur.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259 )

      Yüce Rabbimizde Zümer serisinde tevbe ve dualarý kabul edeceðini müjdeliyor ve buyuruyor ki; “Ey Muhammed de ki; Ey kendilerine kötülük edip aþýrý giden kullarým! Allah’ýn rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Doðrusu Allah günahlarýn hepsini baðýþlar. Çünkü O baðýþlayandýr, merhamet edendir.” [Zümer,53]

      Regaib gecesine özgü bir ibadet þekli yoktur. Fakat bu gecede bol bol istiðfar etmeli, kaza ve nafile namazlarý kýlmalý, Kur’an-ý Kerim okumalý ve dinlemeli, Peygamber Efendimize salat ve selam getirmeli, kendimiz, ailemiz, milletimiz ve tüm din kardeþlerimiz için dua etmeli, yetimleri ve kimsesiz çocuklarý gözetmeli, fakir ve yoksullarýn gönlünü hoþ etmeliyiz. Anne-babalarýmýzýn ve büyüklerimizi unutmamalý hayýr ve dualarla onlarý unutmamalýyýz.

      Aziz Soydaþlarým,
      Feyiz ve bereketi bol olan Üç Aylara kavuþurken, Batý Trakya Müslüman Türk Toplumu olarak milli ve dini hasletlerimizi gözden geçirerek varlýðýmýzýn devamý için çok dikkatli, uyanýk ve duyarlý davranmamýz gerekir. Özellikle kanayan yara haline gelen eðitim konusunun düzelmesi için hepimiz üzerimize düþen vazifelerimizi yerine getirmek zorundayýz. Çocuklarýmýzý sadece Yunanca eðitim veren okullara göndermemizin çok sakýncalý olduðunu ve ileride büyük sancýlara neden olacaðýný unutmayalým. Çocuklarýmýzý azýnlýk okullarýna deðil de sadece Yunanca eðitim veren okullara göndermemiz; hem dini, hem millî hasletlerden uzak kalýnmasý demektir. Ayrýca bu yanlýþ hareket, ileride evlâtlarýmýzýn Ýslâm’dan uzaklaþýp ne olduðu belli olmayan farklý din ve külterlerin etkisinde kalarak asimile edilmiþ þahsiyetsiz kiþiler olarak karþýmýza çýkarlarlarsa hiç þaþmayýn.

      Biz bugüne kadar nasýl azýnlýk okullarýyla gelmiþsek bundan böyle de eðer Müslüman Türk olarak kimliðimizi ve dinimizi korumak istersek ancak çocuklarýmýzý Antlaþmalar çerçevesinde kurulmuþ olan kendi azýnlýk okullarýna göndermemiz gerekir. Dünyayý kazanmak adýna çocuklarýmýz eðitimlerini kolayýndan tamamalasýn diye Yunanca dilini iyi öðrenmek bahanesiyle kendi okullarýmýzdan vazgeçmek, Batý Trakya Türk davasýna ve hatta dinimize ihanettir.

      Yine hassasiyetine binaen ilkokullarýmýzda Kur’an Kurslarýmýzý gölgelemek maksadýyla uygulanmak istenen bütüngün (oloimero) eðitimi hususunda dikkat etmemiz gerektiðini tekrar hatýrlatmakta fayda vardýr. Bu program Kur’an Kurslarýmýzýn kapatýlmasý için oynanan bir oyun olduðunu unutmayalým. Önümüzdeki öðretim yýlýnda antlaþmalara aykýrý olarak Batý Trakya Müslüman Türk Toplumuna sadece Yunan dilinde eðitim verecek olan anaokullar meselesi dayatýlmak isteniliyor. Bu konuda da her anne baba duyarlý olmasý gerekmektedir.

      Dðerli Kardeþlerim,
      Bir baþka husus da geçtiðimiz günlerde Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Sayýn Oðuz Çelikkol’un Batý Trakya’yý ziyaretidir. Bu ziyaret tüm Batý Trakya Müslüman Türk Toplumu’na büyük cesaret ve gururu vesilesi olmuþtur. Ayrýca bu ziyaret bize “Bulgar” veya “Yunan” gibi baþka kimlik yakýþtýrmaya çalýþanlara çok güzel bir cevap olmuþtur. Büyükelçimize bu ziyaretinden dolayý þükranlarýmýzý sunarken en yakýn zamanda tekrar aramýzda görmek istediðimizi de beyan etmek isteriz.

      Bu duygularla, hepinizin üç aylar ve regaib kandilini tebrik eder, birliðimize ve dirliðimize vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ediyorum.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE

Bu duyuru 3918 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017