Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 M E V L Ý D K A N D Ý L Ý  14.02.2011-12:36
Deðerli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Mevlid Kandili; Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.)'in doðum gecesidir. Bu yýl bu kutlu doðumun yýl dönümü olan Mevlid Kandili de, Rabiulevvel ayýnýn 12’si, 14 Þubat Pazartesi’yi Salý’ya baðlayan gecedir. Bu vesileyle O'na ümmet olma þerefinden duyduðumuz mutluluðu bir kere daha yad ediyor, Salatü Selam O'nun ve O'na tabi olanlarýn üzerinde olsun diyoruz.

Peygamberimiz (S.A.S.) Hazretleri dünyaya yetim olarak geldi. Babasý Abdullah doðumundan iki ay önce vefat etmiþti. Altý yaþýnda iken annesi Âmine de vefat edince onu dedesi Abdülmüttalip aldý. Sekiz yaþýnda iken dedesini de kaybedince amcasý Ebû Talib’in yanýnda kaldý.

Peygamber Efendimiz gençliðinde Kureyþ kabilesi arasýnda büyük bir þeref ve þaný haiz bulunuyordu. Kendisine “Muhammed-ül Emin” (Güvenilir Muhammed) deniliyordu.Yirmi beþ yaþýnda iken, yüksek ahlaka sahip Hz. Hatice validemiz ile evlendi. Peygamber Efendimiz, tam kýrk yaþýna girince peygamberlik þerefine nail oldu.

Aziz Cemaat,
Doðumundan vefatýna kadar geçirmiþ olduðu 63 yýllýk hayatýnda, kýyamet gününe kadar insanlýða unutulmaz deðerler, miraslar býrakan Rasül-ü Ekrem’den herkesin alacaðý çok büyük dersler vardýr. Kýz çocuklarýnýn diri diri topraða gömüldüðü, kadýnlarýn pazarlarda eþya gibi satýldýðý bir dönemde, “Ey Ýnsanlar, kadýnlar sizin üzerinizde Allah’ýn bir emanetidir, onlara iyi bakýn”; “Sizin ahlak bakýmýndan en üstününüz, kadýnlarýna en güzel davrananlarýnýzdýr” , anlayýþlarýyla bugün kadýn haklarý savunucularýnýn alacaðý dersler vardýr. Yirminci asýrda gece gündüz insan haklarý savunuculuðu yapanlarýn alacaklarý çok büyük dersler vardýr. Enes Bin Mâlik þöyle der: “On sene hizmetinde bulundum. Ýki Cihan Güneþi, bir gün olsun þunu niye böyle yaptýn demedi”.

Yine Taif’te kendisine taþ atanlara, diken atanlara, pislik atanlara býrakýn karþýlýk vermeyi aðzýndan bir beddua bile çýkmadý; sadece rahmet, merhamet çýktý; “Ya Rabbi, bu insanlara hidayet nasip eyle” diyerek dua ediyordu.

Deðerli Kardeþlerim,
Böylesine yüce ve üstün ahlâklý bir peygamberin ümmetiyiz. Kur'an-ý Kerim'de: "Allah'ýn rasûlünde, sizin için en güzel örnek vardýr." (Ahzap, 21.)
"Peygamber size neyi getirmiþ ve size neyi emretmiþse onu alýn (yapýn); neyi yasaklamýþ ise ondan sakýnýn.” (Haþr, 7.)
"Kim Peygambere itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiþtir." (Nisa, 80.) "Þüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir." (Kalem, 4.)
buyurulmaktadýr.

Peygamberimiz hayatýn her safhasýnda örnek alýnacak model bir þahsiyettir. Çünkü O, hayatý bütünüyle mükemmel bir þekilde yaþamýþtýr. Çünkü O, Kur’an-ý Kerim’i tam anlamýyla pratik hayata geçirmiþ olup, hayatý Kur’an ahlâkýydý. Bu nedenle çaðýmýzda insanlýðýn düþtüðü ruhi bunalýmlardan, manevi hastalýklardan, zulüm ve haksýzlýklardan, savaþlardan kurtulmak, insanca bir hayata; huzura, sevgiye, kardeþliðe, dünya barýþýna kavuþmak için O’nun sünnetini yaþamaya, örnek yaþantýsýný hayata hakim kýlmaya mecburdur. Bunun yolu da O’nu tanýmak ve canýmýzdan bile çok sevmektir. Bu konuda Kur’an-ý Kerim’de þöyle ifade ediliyor: “Onlara de ki; eðer babalarýnýz, oðullarýnýz, kardeþleriniz, hanýmlarýnýz, akrabalarýnýz, kabileniz, elde ettiðiniz mallar, iflâs etmesinden korktuðunuz ticaret, hoþlandýðýnýz evler ve meskenler, size Allah ve Rasûlünden ve Allah yolunda çalýþmaktan daha sevimli ise, artýk Allah’tan gelecek emri bekleyin. Allah böylesi günahkâr topluluða hidayet nasip etmez.” 9 (Tevbe) / 24

Ýnsanlýðý daima en doðru yola çaðýran Hz. Peygamber’i örnek edinmemenin uhrevi neticesini de ortaya koyan Kur’an’ýn bu uyarýsý dikkat çekicidir: “O gün zalim, ellerini ýsýrýp diyecek ki; keþki ben de O Peygamberle ayný yola girseydim! Vay baþýna gelenler! Keþke falancayý dost edinmeseydim, onu örnek almasaydým.” 25 (Furkan) /27-28

O halde Sevgili Peygamberimiz'i iyi tanýyalým. O'nun hayatýný, örnek yaþayýþýný, üstün ahlâkýný, güzel öðütlerini anlatan kitaplarý alýp okuyalým. Çocuklarýmýza küçük yaþtan itibaren Peygamberimizi öðretelim. Onlarýn temiz kalplerine Allah ve Peygamber sevgisi yerleþtirelim.

Muhterem Kardeþlerim,
Peygamberimizin örnek hayatý ve hadis-i þerifleri bizlere ve âhiret saadetinin yolunu göstermektedir. Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’nýn Hz. Peygamberin örnek hayatýný öðrenmeye ve yaþamaya ihtiyacý vardýr. Birlik ve beraberlik ruhu içinde kardeþlik, barýþ ve karþýmýzdakine saygý, sevgi göstermek bizler için mutluluk kaynaðýdýr.

Bu vesileyle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu kutlu doðum gecesi olan Mevlid Kandili hepimiz için hayýrlara vesile olmasýný Cenâb-ý Hak’tan niyâz ederim.

Ýskeçe Müftüsü

Ahmet METE


Bu duyuru 3443 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017