Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ANAVATANIMIZ T. C. DIÞÝÞLERÝ BAKANI PROF. DR. AHMET DAVUTOÐLU BATI TRAKYA’DA COÞKUYLA KARÞILANDI  13.03.2011-12:19
Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakaný Sayýn Ahmet Davutoðlu, 8 - 10 Mart tarihlerinde Yunanistan'a gerçekleþtirdiði ziyaretin ikinci gününde, 9 Mart Çarþamba günü, Batý Trakya'ya geldi.

Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakanýmýz ve beraberindeki heyeti taþýyan uçak öðlen saatlerinde Dedeaðaç havaalanýnda indi. Davutoðlu ve beraberindeki heyeti havaalanýnda Bölgesel Kalkýnma ve Rekabetçilik Bakan Yardýmcýsý Sokratis Ksinidis, Dýþiþleri Bakanlýðý Trakya Siyasi Ýþler Bürosu Þefi Büyükelçi Alexis Alexandris, T.C. Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç ve eþi Esin Sarnýç, T.C. Gümülcine Muavin Konsolosu Fatih Akarca, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu (DK) Baþkaný ve Rodop ili PASOK milletveki Ahmet Hacýosman, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu (DK) Baþkan Yardýmcýsý ve Ýskeçe PASOK milletvekili Çetin Mandacý ve Bursa Osmangazi Belediye Baþkaný Mustafa Dündar karþýladý.

Türk Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ve eþi Eþi Sare Davutoðlu ile birlikte Batý Trakya'ya gelen heyet arasýnda T.C. Atina Büyükelçisi Hasan Göðüþ, AK Parti milletvekili Mehmet Müezzinoðlu, IRCICA Baþkaný Halit Eren ve Dýþ Türkler ve Akraba Topluluklarý Baþkanlýðý Baþkaný Kemal Yurtnaç da yer aldýlar.

Dýþiþleri Bakanýmýz Batý Trakya ziyaretine önce Gümülcine'nin Kuzlukebir köyünden baþladý. Daha sonra Gümülcine'de Eyalet Baþkanlýðýný ziyaret ederek Yunanlý yetkililerle görüþtü. Ardýndan Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu onuruna verilen yemeðin ardýndan Gümülcine'de Gümülcine Türk Gençler Birliði, Gümülcine Müftülüðü ve T. C. Gümülcine Baþkonsolosluðunda bir dizi görüþmeler yaptýktan sonra Türk Dýþiþleri Bakaný ve beraberindeki heyet Ýskeçe'ye hareket etti.

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Ýskeçe'nin Þahin köyünde tekbirlerle karþýlandý. Davutoðlu, T.C. Dýþiþleri Bakaný olarak ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleþtirdiði Yunanistan'da gezisinin Batý Trakya ayaðýnda geldiði Þahin köyünde çevre köylerinden de gelenlerin aralarýnda bulunduðu kalabalýk bir grup tarafýndan karþýlandý.

Davutoðlu'nun geliþi dolayýsýyla köy meydanýnda tekbir getirilerek kurban kesildi.

Kurulan tören alanýnda Sayýn Davutoðlu ve muhterem eþlerini Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Çukal karþýlayarak halka takdim ederken "Dünya siyasetinde öncü bir siyasi þahsiyeti Balkanlarýn kalbi olan Þahin Köyü'nde aðýrladýklarýný" belirterek, Davutoðlu'nun anavatanlarý Türkiye ile vatanlarý Yunanistan arasýndaki iliþkilerin düzeltilmesinde büyük rol oynadýðýný ifade etti.

Köy halkýnýn alkýþlarýyla kürsüye gelen Bakan Davutoðlu, "Balkanlarýn yüreði, vicdaný ve engin hoþgörüsünün kalbi Þahin Köyü'nün yiðit insanlarý" diyerek selamladýðý köy halkýna Anadolu insanýnýn Cumhurbaþkaný Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn selamýný getirdiðini söyledi.

Davutoðlu, Þahin köylülerin anavatan Türkiye'ye olduðu kadar vatanlarý Yunanistan'a da baðlý olduklarýný ifade ederek, bugün Batý Trakya'ya üç mesaj verdiðini dile getirdi. Davutoðlu, köy halkýndan birlik ve beraberliklerini, dillerini, dinlerini, kültürlerini korumalarýný isteyerek, Türkiye ile Yunanistan arasýndaki dostluk atmosferinden faydalanmalarý ve iki ülkenin yatýrýmlarý ile bölgeyi Yunanistan'ýn Yükselen bölgesi yapmalarýný istedi.

Þahin ziyaretinin ardýndan gece geç saatlerinde Ýskeçe'ye dönen seçkin heyet, önce Ýskeçe Türk Birliði'ni ziyaret ederek buradaki halkýmýza hitap etti.

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakaný Sayýn Ahmet Davutoðlu ve beraberindeki heyet, saat 23.45'te Müftülüðümüzü gelerek Faziletli Müftümüz Ahmet Mete'yi makamýnda ziyaret etti. Bu ziyerette önce Müftü Efendi Sayýn Bakanýmýza Müftülük faaliyetleri hakkýnda bilgi verdikten sonra, Müftülüðümüz bünyesinde çalýþan vaaizlerle de bir görüþme gerçekleþti. Bu görüþmede Sayýn Dýþiþleri Bakanýmýz din görevlerimizin görevlerinde daha dikkatli davranmalarýný, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip Müftü Efendi'yi yalnýz býrakmamalarýný, çocuklarýn eðitimine önem vermelerini, halka daha fazla yaklaþmanýn yollarýný aramlarýný çünkü bizlerin gönüllere hitap ettiðimizi belirterek tavsiyelerde bulundu. Müftülüðümüzdeki görüþme yaklaþýk birbuçuk saat sürdü. Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Ýskeçe Müftülüðü ziyaretiyle Batý Trakya gezisini tamamlayarak Kavala'ya hareket etti.
Bu duyuru 4679 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017