Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KUTLU DOÐUM HAFTASI BÜYÜK COÞKUYLA KUTLANDI  20.04.2011-15:38
Yüce dinimiz Ýslâm'ýn inanç, ibadet ve ahlâk prensipleri konusunda halkýmýzý doðru bilgilendirmeyi, manevi ve ahlâki deðerlere baðlýlýðý arttýrmayý amaçlayan Ýskeçe Müftülüðü, Kutlu Doðum haftasý kutlamalarýnda; Batý Trakya Müslüman Türk toplumu olarak dayanýþma ve bütünleþmeyi gaye edinerek; Hz. Peygamber'i bütün yönleriyle daha iyi tanýmayý, tanýtmayý, anlayýp anlatmayý, insanlýðýn huzur ve mutluluðu için yaptýðý çaðrýyý güncelleþtirilerek hayatýmýza yansýtmayý, toplumda peygamber sevgisini yaymayý, birlik, beraberlik, kardeþlik, sevgi, saygý ve yardýmlaþma duygusunu güçlendirerek yediden yetmiþe toplumun her kesimine ulaþtýrmayý hedef olarak belirlemiþtir.

Bu vesileyle, son yýllarda Kutlu Doðum Haftasý çerçevesinde Müftülük olarak baþarýlý organizasyonlara ve zengin içerikle düzenlenen etkinlikler halkýmýz arasýnda büyük beðeni kazanmýþtýr. Bu yýl da Kutlu Doðum Haftasý; 16 Nisan 2011 Cumartesi günü saat 16:00'da Ketenlik köyümüzde, 17 Haziran 2011 Pazar günü saat 19:30'da Kýrköyünde düzenlenen anma etkinlikleriyle coþkuyla kutlandý.

KETENLÝK
Ketenlik'te düzenlenen Kutlu Doðum Etkinliði, Ketenlik Gençliðinin de katkýlarýyla çok baþarýlý geçti. Ketenlik Futbol Sahasýnda düzenlenen etkinliðe 3000 kiþiyi aþkýn bir katýlým gerçekleþti. Onur konuðu olarak Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu Konsolos Muavinleri Sayýn Fatih Akarca ve Sayýn Berrin Okur, Ýskeçe Milletevekili Çetin Mandacý, Eyalet Baþkan Yardýmcisi Sayýn Ýrfan Uzun, Mustafçova Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Cukal, Belediye Meclis Üyeleri, Batý Trakya Türk Öðretmenler Birliði Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Nihat Osmanoðlu, Ýskeçe Türk Birliði Asbaþkaný Sayýn Hüseyin Mehmetusta bu etkinlikte yer aldýlar.

Program Ýskeçe Ýlâhi Korosunun sunduðu ilâhilerle baþladý. Ardýndan selâmlama konuþmalarýna geçildi. Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete'nin yaptýðý kýsa selâmlama konuþmasýnda katýlýmcýlarýna teþekkürlerini sundu.

Milletvekili Sayýn Çetin Mandacý da yaptýðý selâmlama konuþmasýnda; Kutlu Doðum Etkinliðini düzenleyenleri tebrik etti ve Batý Trakya'da meydana gelen son geliþmeleri dile getirdi. Özellikle eðitim problemine deðinen Sayýn Mandacý, antlaþmalara aykýrý olarak bize sorulmadan okullarý birleþtirmeye kalkýþmalarý bizim için kabul edilemez bir durumdur. Bu konuda birlik beraberlik içinde hareket edip gerekirse eyleme de geçeriz þeklinde konuþtu.

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu Konsolos Muavini Sayýn Fatih Akarca da halký selâmlayarak aralarýnda bulunmaktan duyduðu memnuniyeti ifade etti ve Peygamberimizi anmak için bu Kutlu Doðum Etkinliðini düzenleyenleri tebrik etti.

Selâmla konuþmalarýndan sonra sahneye çýkan Türkiye'den gelen Güzel Kur'an Okuma yarýþmasýnda dünya birincisi Abdurrahman Bozan Hoca Efendi okuduðu Kur'an-ý Kerimle etrafý inletti ve halký coþturdu.

Kur'an-ý Kerim tilâvetinin ardýndan Faziletli Müftümüz Sayýn Ahmet Mete Peygamberimizi anlatan bir konuþma yaptý. Daha sonra Bulgaristan'dan gelen üç kiþinin söyledikleri ilâhilerle program tamamlandý.

KIRKÖY
Kutlu Doðum Etkinliði Kýrköy'de Pazar akþamý Kýrköy Kültür Merkezinde düzenlendi. Dernek Baþkaný Sayýn Cengiz Sinasioðlu ve Ýnhanlý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Nazif Nazif'in de katkýlarýyla etkinlik çok baþarýlý geçti. Etkinliðe; Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu Konsolos Muavinleri Sayýn Fatih Akarca ve Sayýn Berrin Okur, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Rodop Milletvekili Sayýn Ahmet Hacýosman, Ýskeçe Milletevekili Çetin Mandacý, Eyalet Baþkan Yardýmcisi Sayýn Ýrfan Uzun, Ýnhanlý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Nazif Nazif, Belediye Meclis Üyeleri, Batý Trakya Türk Öðretmenler Birliði Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Nihat Osmanoðlu, Ýskeçe Türk Birliði Asbaþkaný Sayýn Hüseyin Mehmetusta, T. C. Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Sayýn Ömer Çay ve çok sayýda halk topluluðu katýldý.

Program Kur'an Tilâvetiyle baþladý. Selâmlama konuþmalarý ve ilâhilerle son buldu. Ketenlik programýnýn hemen hemen bir tekrarý oldu.

Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete; gerek Ketenlik'te gerekse Kýrköy'ünde Peygamberimizi anlatan konuþmasýnda özetle þunlarý dile getirdi:

"Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'i anlamaya bugün daha çok muhtacýz. Peygamberimiz hayatýn her safhasýnda örnek alýnacak model bir þahsiyettir. Çünkü O, hayatý bütünüyle mükemmel bir þekilde yaþamýþtýr. Çünkü O, Kur'an-ý Kerim'i tam anlamýyla pratik hayata geçirmiþ olup, hayatý Kur'an ahlâkýydý. Bu nedenle çaðýmýzda insanlýðýn düþtüðü ruhi bunalýmlardan, manevi hastalýklardan, zulüm ve haksýzlýklardan, savaþlardan kurtulmak, insanca bir hayata; huzura, sevgiye, kardeþliðe, dünya barýþýna kavuþmak için O'nun sünnetini yaþamasý, örnek yaþantýsýný hayata hakim kýlmasý gerekir. Bunun yolu da O'nu tanýmak ve canýmýzdan bile çok sevip anlamaktýr. O'nu sevip anlamak demek, getirdiði evrensel mesajý anlamak ve tavsiyelerine uyup O'nun gibi yaþamak demektir. Aksi halde yaptýðýmýz sadece, ama sadece anlatmak olur.

"Kutlu Doðum"un manevî ikliminde geleceðin bizim için daha aydýnlýk olmasýný Yüce Mevla'dan niyâz ediyorum. Salat-ü Selam Sevgili Peygamberimize; Rahmet ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'ya olsun."
Bu duyuru 4342 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017