Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜBAREK RAMAZAN AYI  19.08.2009-16:42
Saygý Deðer Müslüman Türk Kardeþlerim,

Allahü Tealâ’nýn bize lütfettiði mübarek Ramazan Ayý’na kavuþmanýn büyük sevinç ve heyecanýný yaþýyoruz. Ramazan Ayý onbir ayýn sultaný olup insanlýðý karanlýktan aydýnlýða, alçaklýktan yüksekliðe ve delâletten hidayete kavuþturan Kur’an-ý Kerim’in indiði aydýr.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” Ramazan ayýnýn faziletine dair þöyle buyurmaktadýr:

“Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece “Kadir Gecesi”, bin aydan daha hayýrlýdýr. Allahü Tealâ, bu ayda; her gün oruç tutulmasýný emretti. Bu ayda, geceleri terâvih namazý kýlmak da sünnettir. Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, baþka aylarda, farz yapmak gibidir. Bu ayda, bir farzý yapmak, baþka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay, sabýr ayýdýr. Sabredenin gideceði yer Cennettir. Bu ay, iyi geçinme ayýdýr. Bu ayda müminlerin rýzký artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse, günahlarý affolur. Hak Tealâ, onu Cehennem ateþinden azat eder. O oruçlunun sevabý kadar, ona sevap verilir.” Eshâb-ý Kirâm, “Yâ Resûlallah! Her birimiz, bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin deðiliz.” deyince, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Bir hurma ile iftar verene de, yalnýz su ile oruç açtýrana da, biraz süt ikram edene de, bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydýr ki, ilk günleri rahmet, ortasý af ve maðfiret ve sonu Cehennemden azat olmaktýr. Bu ayda, emri altýnda olanlarýn vazifesini hafifletenleri, Allahü Tealâ affedip, Cehennem ateþinden kurtarýr. Bu ayda 4 þeyi çok yapýnýz! Bunun ikisini Allahü Tealâ çok sever. Bunlar, kelime-i þehâdet söylemek ve istiðfar etmektir. Ýkisini de zaten her zaman yapmanýz lâzýmdýr. Bunlar da Allahü Tealâdan Cenneti istemek ve Cehennem ateþinden O’na sýðýnmaktýr. Bu ayda, bir oruçluya su veren bir kimse, kýyâmet günü susuz kalmayacaktýr.”

Deðerli Kardeþlerim,

Ramazan, Allah Tealâ’nýn vermiþ olduðu nimetler içerisinde en mükemmeli ve insanlýða kulluðu en güzel bir þekilde öðreten bir eðitim zaman dilimidir.

Ramazan, gönülleri aydanlatan, insanlar arasýnda fakirlerin durumunu hatýrlatan; aç gezenlerin gözler önüne seren bir aydýr.

Ramazan, gönüllerin yumuþadýðý, þeytanlarýn zincirlendiði, nefislerin kýrýldýðý ve insanlarýn insanî duygularýnýn en yükseðe çýktýðý bir aydýr.

Ramazan, dargýnlarýn barýþtýðý, ayrý olanlarýn buluþtuðu, dostlarýn iftarlarda biraraya gelip sohbetler ettiði, camilerin cývýl cývýl cemaatle dolduðu, minarelerin ýþýl ýþýl aydýnlatýldýðý bir bayram, sevinç ayýdýr.

Ramazan, günahlarýn affedildiði, müslümanýn kendisini yenilediði ve eksikliklerini tamamlamaya çalýþtýðý bir aydýr.

Hz. Peygamber bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyurmakatdýr:

“Eðer kullar Ramazan ayýndaki üstünlükleri bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasýný isterlerdi.”

Öyleyse Sevgili Batý Trakya’lý Müslüman Türk Kardeþlerim, gelin bir olalým, birlik ve beraberlik içinde olalým, birbirimizi sevelim, sayalým.

Ramazanlarýmýzý hep beraber yaþayalým ve yaþatalým. Büyüklerimizi hoþnut edip ziyaret edelim. Sohbetlerine katýlalým, hem tecrüblerinden istifade edelim hem de onlarýn yalnýz olmadýklarýný hissettirelim. Küçükleri sevelim ve sevindirelim. Anne-babalarýmýzýn ellerini öpelim. Birlik ve beraberlik içinde teravihlerimizi kýlalým, oruçlarýmýzý tutalým ve en önemlisi kulluðumuzu kuvvetlenidirelim.

Hayatýn aldatýcý olduðunu unutmadan bu güzel fýrsatlarý iyi deðerlendirelim. Bayram sabahýna Ramazan içinde yaptýðýmýz ibadetlerin çokluðu ve Rabbimizin bizleri affý ile inþallah kavuþalým.

Muhterem Kardeþlerim,

Bildiðiniz gibi Ýslâm Dini sevgi, saygý ve hoþgörü dinidir. Cemaate gitmek, saf olmak, hac ibadetinde; Kâbe’nin etrafýnda tavaf etmek, Arafat’ta vakfe yapmak, topluca ibadetlerimizi ifa etmek hep birlik ve dirlik ifadesidir. Ramazan-ý Þerife eriþtiðimiz bu günlerde birbirimizi sevelim, iyiliklerde buluþalým, Allah’a yönelirken tek vücut olalým. Namaz kýlarken vucütlarýmýz safta birleþtiði gibi gönüllerimiz de birleþsin.

Ramazanýn çýkmasýyla Ýslâm’ýn beþ þartýndan biri olan Hac mevsimi de girmektedir. Her sene olduðu gibi bu sene de Hacca gidilecek ve Beytullah ziyaret edilecek. Gönül isterdi ki bu sene hacca gidecek olan hacý kardeþlerimiz problem yaþamadan günül huzuru içinde bu ibadeti ihya etsinler. Ancak ne var ki Batý Trakya’daki sýkýntýlar bitmiyor, huzursuzluk devam ediyor. Bu sene de hac organizasyonunda sorunlar sözkonusudur. Devletin tayin ettiði müftüler, cemaate girememeli, hiçbir etkinliðe katýlamamalarý halktan kabul görmedikleri açýkça ortaya çýkmaktadýr. Bunlar devlet gücünü arkalarýna alarak her vesileyle Batý Trakya Müslüman Türkünü ezmeye devam ediyorlar. Suudi Arabistan’ýn davetlisi olarak her sene bazý insanlarý hacca götürüyorlar. Þunu iyi bilin ki, Hac zengin olana farzdýr. Hac yapacaðým diye kendimizi aðýr yükler altýna býrakmamalýyýz. Ayrýca hacca gidecek olanlar Batý Trakya Müslüman Türk’nün baðrýndan çýkmýþ güvenilir insanlarla gitmelidirler.

Hacca niyetlenen hacý adaylarý müracaatlerini bir an önce yapsýnlar. Geç kalýndýðýnda sýkýntýlar aþýlamayabileceðinden kim hacca niyetlenmiþse bir an önce kaydýný yaptýrmalýdýr.

Aziz Soydaþlarým,

Biz Ýskeçe Müftülüðü olarak tüm siz kardeþlerimizin Ramazan-ý Þeriflerinizi tebrik ediyor, Cenâb-ý Hak’tan bütün Ýslâm Âlemine ve Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’na hayýrlara vesile olmasýný niyâz ederim.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 3447 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017