Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÞAHÝN HATMÝ COÞKULUYDU  01.06.2011-15:45
Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde faaliyet gösteren Þahin Kur'an Kursunun hatim merasimi 29 Mayýs 2011 Pazar günü gerçekleþti.

28 Mayýs Cumartesi günü de Ýskeçe Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlunun katýldýðý kalabalýk bir cemaatle dua ve tekbirlerle Þahin köy meydanýnda kurbanlar kesildi.

Toplam 30 öðrencinin hatim ettiði merasimde heyecanlý anlar yaþandý. Þahin Kur'an Kursu öðrencilerimizi yetiþtiren hocalarýmýz; Hüseyin Velibaþa, Mehemt Emin Aguþoðlu, Hamdi Köse ve Hamdiye Bekir.

Pazar günü Hatim merasimine katýlan Ýskeçe Müftümüz Ahmet Mete yaptýðý konuþmasýnda azýnlýðýmýzý birlik ve beraberlik çerçevesinde hareket etmesini gerektiðini dile getirdi.

Hatim merasimine Müftümüz Sayýn Ahmet Mete'nin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç, Anavatan Türkiye'den katýlan Ýstanbul Ticaret Odasý yöneticileri, Milletvekilimiz Sayýn Çetin Mandacý, Eyalet Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Ýrfan Uzun, Mustafçova Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Cukal, Muzaffer Salihoðlu Ortaokul ve Lisesi Sahibi adýna Rýza Kýrlýdökme ve bu lisenin öðretmenleri, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Sayýn Ömer Çay, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kara ve yönetin kurulu üyeleri, BAKEÞ Baþkaný Cemil Kabza ve yönetim kurulu üyeleri, Zeytinburnu Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Baþkaný Orhan Sar, Zeytinburnu Cami Yaptýrma Derneði Baþkaný Musa Yurt, Bulgaristan’dan gelen Milletvekili ve Belediye Baþkaný ve etraf köylerden gelen kalabalýk bir cemaat katýldý.

Kur'an Kursu Öðretmenleri hatim merasimine katýlan protokole katýlým plaketi takdim ettiler. Müftü Efendi, Baþkonsolosumuz, Milletvekilimiz, Eyalet Baþkan Yardýmcýsý, Belediye Baþkanmýz ve Ýstanbul’dan gelen misafir heyetten Mehemt Develioðlu Bey yaptýklarý kýsa birer selâmlama ve teþekkür konuþmalarýndan sonra öðle namazýna mütakip köyü halkýnýn hazýrladýðý pilâv ikramý yapýldý.

Bu duyuru 4224 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017