Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSRÂ VE MÝRAÇ  28.06.2011-14:00
Deðerli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Allah'ýn son elçisi Peygamber efendimiz (s.a.v.), hayatýnýn en sýkýntýlý günlerini yaþarken islamý anlatmak için Taif'e gidip, oradan üzgün bir halde dönerken, Müslümanlara yapýlan baský, zulüm ve iþkencelerin dayanýlmaz hale geldiði bir zaman diliminden, maddi ölçüleri aþan zaman ve mekan sýnýrlarýný durduran Ýsra ve Miraç mucizesi meydana geldiði anlatýldý.

"Allah Resulunün Mekke"den Medine'ye hicretinden bir buçuk yýl önce Recep Ayý'nýn 27.'ci gecesi meydana gelen bu mucize pek çok hikmetlerle dolu olan eþsiz bir yolculuktur. Önümüzdeki 28 Haziran 2011 Salý’yý Çarþamba’ya baðlayan gece bu mukaddes yolculuðun yýl dönümüdür.

Ýsra; Peygamberimiz (s.a.v.)'in gecenin bir anýnda mescidi Haram"dan alýnýp mescidi aksaya götürülüþü; Miraç ise; oradan alýnýp göklere yükseltilerek mekandan münezzeh olan Allah"ýn (c.c.) huzuruna kabul ediliþini ifade eder. Kuran Kerim'de Ýsra Süresinde miracýn isra bölümü ile ilgili þöyle buyrulmaktadýr.

“Kulunu (Muhammedi) gecenin bir anýnda Mescidi Haram'dan alarak kendisine bir takým ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kýldýðýmýz Mescidi aksaya götüren Allah her türlü noksanlýktan münezzehtir.”

Peygamberimiz bir hadisi þeriflerinde;
"Ben öyle yüksek düz bir yere çýkarýldým ki orada mukadderat kalemlerinin cýzýltýlarýný iþitiyordum." Buyurarak Miracýn keyfiyetinden bize bahsetmiþlerdir.

Aziz Kardeþlerim,
Ýsra ve Miraç mucizesi iman için bir ölçüdür.
Nitekim baþtan beri Allah"a Resulüne ve getirdiklerine inanmayan bazý zavallýlar bu olayada inanmayýp daha bir küfür bataðýna saplanmýþlardýr. Hz. Ebubekir gibi gerçek iman sahipleri ise bunu "o Söylüyorsa mutlaka doðrudur, inanýrým tasdik ederim" diyerek muhteþem bir iman örneði göstermiþlerdir. Bu itibarle her Müslüman kesinlikle inanýrki Cenab-ý Hak Peygamberlerine pek çok mucize ile birlikte Ýsra ve Miraç mucizesinide vermiþtir.
Bu kutlu yolculukta Efendimiz (s.a.v.)'e eþlik eden Cebrail (a.s.) Resulullah (s.a.v.)'i Burak adlý bir binite bindirerek Mekkedeki mescidi haramdan kudusteki mescidi aksaya getirmiþ sonra manevi bir araçla göklere çýkararak peygamberlerin ve meleklerin eriþebildikleri ilmi son noktasý olan Sidretül muntehaya varmýþlar.

Bundan sonraki yolculuðu Resulullah (s.a.v.) Cebrail (a.s.)'den ayrýlarak tek baþýna Refref ile yükselerek yapmýþve Allah"ýn divanýna yaklaþmýþtýr.

Bu mekanda Peygamber efendimize üç ihsanýn verildiði hadisi þeriflerde buyrulur. Bunlar;
-Beþ vaki Namaz; Miraç hediyesi olarak Peygamber Efendimizin getirdiði 5 vakit namaz ayný zamanda müminin miracý sayýlmýþtýr.

-Allah'a ortak koþmayanlarýn baðýþlanacaðý müjdesi
-Bakara süresinin son üç ayetteki islamýn temel inanç esaslarýný tanýmlamak ve Müslümanlarýn çektiði sýkýntý ve üzüntülerin sona erdiði müjdelenmektedir.

Deðerli Cemaat,
Ýsra ve Miraç yolculuðu baþlamadan önce Cebrail a.s.’ýn Resulullahýn göðsünü yarýp zemzemle yýkadýðýný iman ve hikmetle doldurup kapattýðýný öðreniyoruz. Allah Rsulüne her türlü kötülük ve günahlardan uzak olmasýna raðmen bu iþlemin yapýlmasý gösteriyorki, Allah katýna yükselmek kalbi bir güç istiyor. Ulvi yolculuklarýn baþlamasý için kalbin iman ve hikmetle dolmasý gerekir.

Bu sebeple Allah katýna ulaþmayý istiyorsak kalplerimizi kin, nefret ve kötülüklerden temizleyerek iman ve hikmetle doldurmalý gönüllerimizi isra ve miracýn rabbani hakikatlerine açmalýyýz. Miraç hediyesi olan ayný zamanda müminin miracý olan namazla günde beþ defa miraca çýkmalýyýz. Bu miraç gecesini vesile kýlýp; daha çok kuran okuyarak, namaz kýlarak, tevbe ve istiðfar ederek daha güzel bir dünya ve daha erdemli bir hayat için dua etmeliyiz."

Aziz Soydaþlarým,
Müftülük olarak birkaç seneden beri ihtiyaç sahibi öðrencilerimize yardým amaçlý kermes düzenleyerek onlara yardým etmeye çalýþýyoruz. Geçen yýl yaptýðýmýz kermeste; bilgisayar alacak gücü olmayanlara bilgisyar, eðitim ihtiyaçlarýndan dolayý zorlanan öðrencilerimize de para yardýmý etmiþtik.

Bu sene yine ihtiyaç sahibi öðrencilerimize katký saðlamak amacýyla 16 Temmuz 2011 tarihinde kermes düzenlemeye karar verdik. Bu konuda siz deðerli cemaatimizden her türlü yardýmý beklediðimizi arzederiz.

Tahsil hayatlarýna devam ederken zorlanan talabelerimize yardým etmek hepimizin vazifesidir. Bu amaçla imamlarýmýzýn öncülüðünde siz kardeþlerimizden para, yiyecek, giyecek gibi her türlü yardýmý kabul ediyoruz ve kermes gününde hepinizi Muzaffer Salihoðlu Spor Sitesine bekliyoruz.

Ýkinci önemli konu da, ilkokuldan çýkan öðrencilerimizin ortaokula kayýt edilmesidir. Ýskeçe Muzaffer Salihoðlu Ortaokul ve Lisesinde kayýtlar 28 Haziran tarihine kadar sürmektedir. Çocuklarýmýzýn dini ve milli açýdan daha saðlýklý yetiþmeleri, daha güzel eðitim almalarý için hem Türkçe hem Yunanca derslerin verildiði azýnlýk ortaokul ve lisesinin tercih edilmesi en doðru karar olacaktýr. Her anne babanýn bu konuda iyi düþünmesi gerekir. Aksi halde çocuklarýmýz sadece Yunanca derslerinin verildiði Yunan ortaokullarýna göndermekle kendi kültürlerinden uzaklaþmalarýna ve dejenere olmalarýna yol açmýþ oluruz.

Bu duygu ve düþüncelerle, Miraç Kandili’nizi tebrik ediyor, bu kandilin Batý Trakya Müslüman Türk Toplumunun ve tüm Ýslam aleminin birlik ve beraberliðine, insanlýðýn barýþ, huzur ve hidayetine vesile olmasýný, savaþ ve þiddetin yerini huzur ve barýþýn almasýný Cenab-ý Hak’tan niyaz ediyorum.

Ýskeçe Müftüsü

Ahmet METE


Bu duyuru 3411 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017