Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KERMES BÝR ÞÖLEN HAVASIYLA GERÇEKLEÞTÝ  18.07.2011-21:51
16 – 17 Temmuz 2011 tarihlerinde Ýskeçe Müftülüðü olarak 2'ncisini düzenlediðimiz Kermes etkinliðimiz halkýmýzýn yoðun ilgisiyle büyük bir baþarýyla bir þölen havasýyla gerçekleþti. Müftülüðümüze baðlý Müftü Yardýmcýmýz Fatma Ýmam'ýn baþkanlýðýnda Bayan Din Görevlilerimizce Ýskeçe Aþaðý Mahallede Muzaffer Salihoðlu Azýnlýk Ortaokul ve Lisesi Spor Sitesinde fakir öðrenciler yararýna düzenlenen Kermese, imamlarýmýz ve eþleri de büyük destek verdiler.

16 Temmuz Cumartesi saat 10:30'da açýlýþý yapýlan Kermese T.C. Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç ile muhterem eþi Esin Sarnýç ve Konsolosluk çalýþanlarý, Ýskeçe Milletvekili Çetin Mandacý, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kara, Doðu Makedonya ve Trakya Bölge Baþkan Yardýmcýsý Ýrfan Uzun, Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Cukal, Batý Trakya Türk Öðrtmenler Birliði Baþkan Yardýmcýsý Nihat Osmanoðlu, BAKEÞ Baþkaný Cemil Kabza ile Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Þaban ve diðer yetkililerin yanýsýra çok sayýda soydaþ katýldý. Ayrýca Türkiye'den gelen misafirlerimiz de etkinliðimize katýlarak destek verdiler. Kermese Müslümanlarýn yaný sýra Hristiyan dostlarýmýzýn da katýlmasý memnuniyetle karþýlandý.

Faziletli Müftümüz Ahmet Mete Kermesin önemine binaen kýsa bir konuþma yaptý ve halký selâmlayarak katýlýmlarýmdan dolayý kendilerine teþekkür etti. Ardýndan Sayýn Milletvekilimiz ve Sayýn Baþkonsolosumuz da birer selâmlama konuþmasý yaparak bu hayýrlý etkinliði düzenleyen müftülüðümüzü baþata Müftü Efendi'yi ve tüm çalýþanlarýný tebrik ettiler.

Kermes, yapýlan ilânlar neticesinde halkýmýzýn gönderdiði giyecek, yiyecek ve ev eþyalarýndan oluþmaktaydý. Ayrýca yiyecekler arasýnda mangal da büyük ilgi gördü. Müftülük kurumu olarak maddi manevi destek veren herkese teþekkür ederiz.

Bu duyuru 4842 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017