Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 A Ç I K L A M A  21.11.2011-00:57
11 Kasým 2011 Pazar akþamý Ýskeçe Türk Birliði’nin Ýskeçe Sünne Mahallesi Camiin’de insanlýk adýna düzenlediði mevlit merasiminden dolayý Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný ve Yöneticilerini bu anlamlý çalýþmalarý için tebrik ederim. Fakat her halükârda azýnlýðýmýzý ezmek ve çalýþmalarýný baltalamak için faaliyet gösteren karanlýk güçler rahat durmamýþ ve yukarýda zikrettiðimiz mevlit merasimini provake etmek için elinden geleni yapmýþlardýr.

Batý Trakya Müslüman Türk’ü adýna þu gerçeði unutmamak lazýmdýr: Yunanistan’ýn iç savaþ döneminde andartlýk zamanýnda Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýk fertleri hiçbir zaman kardeþlerin arasýna girmemiþ ve her zaman için barýþ ve hoþgörü tarafýný tutmuþtur. Þimdi de bu tutumumuz deðiþmemiþ, ister Arnavut, ister Kürt, ister Arap hangi ýrktan olursa olsun bütün Müslümanlar bizim için din kardeþimizdir. Din kardeþimiz olmayanlar da dostlarýmýzdýr. Biz Batý Trakya Müslüman Türk’ü olarak bizler farklý din ve kültürlerin içinde her zaman için karþýlýklý saygý ve hoþgörü çerçevesinde huzurlu ve barýþ ortamýnda hayatýmýzý sürdürmek için mücadele verdik ve vermeye devam ediyoruz.

Lakin yukarýda saydýklarýmýzýn dýþýnda; insanlýðý karanlýða gömenlerin, katledenlerin, kardeþliði, dostluðu bozanlarýn, barýþ ve huzur ortamýný tehdit edenlerin ise her zaman karþýsýnda olduk ve bu gibi þer odaklarýný tel’în ettik. Çünkü biz Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý olarak asla zulmün yanýnda olmadýk ve olmayacaðýz. Bu vesileyle Ýskeçe Türk Birliði’nin 11 Kasým’da Anavatan Türkiye’de þehit düþen Mehmetçiðin ve Van depreminde hayatýný kaybedenlerin ruhlarýna ithafen tertiplediði mevlit merasimini provake etmeye çalýþan, barýþ ve huzur ortamýný istemeyen o þer odaklarýný þiddetle kýnar, kardeþliði ve dostluðu tehdit eden bu tür çirkin tutum ve davranýþlarýn tekrarlanmamasýný temenni ederim.


Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Bu duyuru 3127 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017