Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜFTÜLERÝMÝZ “EÐÝTÝM HER ENGELÝ AÞAR” TOPLANTISINDA  26.04.2012-14:14
24 Nisan 2012 Salý günü T. C. Cumhurbaþkaný Sayýn Abdullah Gül’ün muhterem eþleri Hayrünnisa Gül'ün himayesinde gerçekleþtirilen, Millî Eðitim Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Türkiye Beyazay Derneði'nin paydaþ olarak yer aldýðý ''Eðitim Her Engeli Aþar'' kampanyasýnýn üçüncü ve son yýl toplantýsý Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý'nda yapýldý.

Bu toplantýya Batý Trakya’dan Ýskeçe ve Gümülcine Müftümülerimiz Sayýn Ahmet Mete ile Sayýn Ýbrahim Þerif de Hayrunnisa Gül Hanýmefendi’nin davetlisi olarak katýlanlar arasýndaydý.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn yaný sýra Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý ve eþi Selma Yazýcý, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan'ýn eþi Zeynep Babacan, Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn eþi Beyhan Baðýþ, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eþi Gül Mutlu’nun yaný sýra aralarýnda Necati Þaþmaz, Derya Baykal, Petek Dinçöz, Tan Saðtürk, Pýnar Altuð, Açelya Akkoyun'un da bulunduðu çok sayýda sanatçý, yazar ve sporcu ile engelliler ve ailelerinin de katýldýðý organizasyonda yaklaþýk 2 bin davetli yer aldý.

Müftülerimiz toplantýnýn ardýndan Batý Trakya’ya döndüler.

Bu duyuru 3087 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017