Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ILICA YUKARI MAHALLE’DE HATÝM MERASÝMÝ  14.06.2012-11:05
Balkan Kolu köylerimizden Ilýca Yukarý Mahallesinde 9 – 10 Haziran tarihlerinde coþkulu kurban ve hatim törenleri gerçekleþti. 9 Haziran Cumartesi günü kalabalýk bir cemaatýn katýlýmýyla Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin yaptýðý dua ile kurbanlar kesildi. 20 Mayýs Pazar günü de Ilýca Yukarý Mahalle Kur’an Kursu öðretmenleri; Þükran Uzun ve Yüksel Ýmam’ýn gözetiminde gerçekleþen hatim töreni katýlýmcýlara coþkulu anlar yaþattý.

Törene kalabalýk halkýn yaný sýra þeref konuklarý olarak; Müftümüz Ahmet Mete, Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu’nu temsilen Ýsmail Dikme, Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek, Belediye Baþkaný Mustafa Cukal, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kara, BAKEÞ Baþkaný Cemil Kabza, Türkiye’den Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Genel Merkez Üyesi Musa Yurt, Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Ýzmit Þubesi Baþkaný Sabri Mutlu, Ýstanbul Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Bayram Ali Çetinkaya ve beraberindeki öðretim üyeleri, T. C. Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Ömer Çay, Sabýk Milletvekilleri ve Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde çalýþan bir çok din görevlisi katýldýlar.

Müftümüz Ahmet Mete yaptýðý hatim duasýnýn ardýndan cemaate þu mesajý verdi: Bu gün Türkiye’den gelen misafirlerle beraber coþkulu anlar yaþadýk. Kur’an Kursu hocalarýný ve öðrencileri tebrik ederim. Bir milleti ayakta tutan üç unsur vardýr. Dini, milli ve gelenek ve göreneklerdir. Bunlara sahip çýktýðýmýz taktirde her zaman varlýðýmýzý sürdürüz. 17 Haziran Pazar günü ülkemizde yine bir seçim vardýr. Batý Trakya Müslüman Türk’ü olarak 6 Mayýs’taki seçimlerde gösterdiðimiz baþarýlý tablosunu, inþallah bu seçimlerde de gösteririz. Bunun yolu, sandýktan geçer. Bu nedenle hepimiz sandýða gidelim ve oyumuzu kullanarak birlik ve beraberlik tablomuzu pekiþtirelim. Bu seçimler Batý Trakya Müslüman Türk Toplumu ve ülkemiz için hayýrlý olmasýný temenni ederim.”

Türkiye’den gelen heyetin adýna Ýstanbul Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Bayram Ali Çetinkaya bir konuþma yaparak cemaati selamladý ve burada bulunmaktan büyük sevinç duyduklarýný ifade etti ve kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayý teþekkür etti.

Törenin ardýndan Ilýca gençliðinin hazýrladýðý pilav ikramý yapýldý.

Bu duyuru 3419 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017