Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 RAMAZAN BAYRAMI  17.08.2012-02:44
Deðerli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Rahmet, maðfiret ve bereket mevsimi bir Ramazan ayýný daha geride býraktýk. “Evveli rahmet, ortasý maðfiret ve sonu azaptan kurtuluþ” olan mübarek Ramazan ayýný geride býrakarak, sevgimizi, umutlarýmýzý, kardeþlik ve dostluðumuzu, mutluluðumuzu ve kederlerimizi paylaþma, bütün bir toplum olarak kaynaþma günü olan bayrama ulaþmanýn huzur ve sevincini yaþýyoruz. Batý Trakya Türk Toplumu ve bütün Ýslam alemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenâb-ý Hak’tan niyâz ederim.
Orucun derin manevî eðitimini, sahur ve iftarýn bereketini, teravihin coþkusunu ve Kur’an tilâvetinin kalbimizde huþû uyandýrmasýnýn sevincini derinden hissederek gönüllerimizi coþturup maneviyatýmýzý canlandýrdýk. Bu vesileyle hikmet gözüyle iç dünyamýza bir yolculuk yapýp, kendimizi sorgulayýp özeleþtiri yaparak günah, çirkin ve kötü olan her þeyi geride býrakma kararý aldýk. Camilerimiz, cemaatle kýlýnan namazlarla ayrý bir canlýlýk kazandý. Ellerimiz her zamankinden daha çok iyiliðe açýldý. Fakirleri, kimsesizleri gözeterek, düþkünlere yardým ederek yardýmlaþmanýn ve dayanýþmanýn, hayýrda yarýþmanýn, yaralarý sarmanýn, insanlarýn derdiyle dertlenmenin en güzel örneklerini sergiledik. Peygamberimiz (s.a.s.)’in; “Mü’minler bir vücut gibidir.” düsturundan hareketle vücudun neresinde bir yara varsa ona merhem olmaya gayret ettik.
Büyük bir bütünün anlamlý bir parçasý olduðumuzu anlayarak elimizdeki maddi zenginliði, dilimizdeki güzel söz ve dileði, gönlümüzdeki sevgiyi herkesle paylaþtýk. Neticede paylaþma bilincini davranýþlarýna yansýtan, infakta bulunarak cömert ve fedakâr davranan Müslümanlar olarak, bununla hem Rahman’ý hem de Rahman’ýn kullarýný hoþnut ve razý etmeye çalýþtýk. Böylece Allah'a karþý kulluk görevlerimizi yerine getirmenin manevi huzuru ve mutluluðu içinde birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan bayramýna ulaþtýk.

Aziz Kardeþlerim,
Bayramlarýn dinî, sosyal ve kültürel hayatýmýzda önemli bir yeri vardýr. Bayramlar, dinî þuur ve duygunun geliþmesine, millî ve manevî deðerlerin güçlenmesine, toplumda birlik, beraberlik, sevgi ve saygýnýn pekiþmesine, yardýmlaþma ve dayanýþmanýn tesisine, dargýnlýk ve kýrgýnlýklarýn giderilmesine, toplum bünyesinde açýlan yaralarýn sarýlmasýna, akraba, komþu ve büyüklerin ziyaret edilmesine, fakir, yetim ve kimsesizlerin gözetilmesine, çocuklarýn sevindirilip manevî havayý teneffüs etmelerine, kýsaca her türlü insanî ve ahlâkî deðerin yaþanmasýna ve kazanýlmasýna vesile olan müstesna günlerdir. Bu bakýmdan bayram günlerimizi en iyi þekilde deðerlendirerek en baþta anne ve babalarýmýz olmak üzere büyüklerimizi, hastalarýmýzý, komþularýmýzý, akraba ve dostlarýmýzý ziyaret etmeliyiz. Dargýn olanlarý barýþtýrmalýyýz, fakirleri, yetimleri, kimsesizleri ve çocuklarý sevindirmeliyiz. Bu en coþkulu kaynaþma gününde, bu mutluluðun dýþýnda kalmamaya ve bu kaynaþmanýn dýþýnda hiç kimseyi býrakmamaya büyük özen göstermeliyiz. Çünkü bayram, kederlerin ve sevinçlerin paylaþýldýðý toplumsal bir kaynaþma günü olarak, toplumun bütün kesimleri tarafýndan paylaþýldýðý oranda bayram olma özelliði kazanacaktýr.
Bu vesileyle üzerinde önemle durmamýz gereken bir husus, Ramazan ayýnda kazandýðýmýz, Kur’an’la bilgilenme gayretimiz baþta olmak üzere bütün güzel hasletlerimizi, bayramda yaþadýðýmýz birlik, beraberlik, dostluk, barýþ ve kardeþlik havasýný bundan sonra da sürdürebilmek, bugünümüzü ve yarýnýmýzý daima bayram yapabilmektir.

Deðerli Kardeþlerim,
Dünyanýn bir çok yerinde Müslümanlara yapýlan haksýzlýk ve zulümler hepimizce bilinmektedir. Hergün televizyon haberlerinde bu tür zulüm ve iþkenceleri büyük bir üzüntüyle izlemekteyiz. Bu mübarek Ramazan Bayramýnda haksýzlýða ve zulme uðramýþ bütün din kardeþlerimiz için Allah’a dua edelim. Bayramýmýz bayram olabilmesi için; Suriye’de, Filistin’de Burma’da, Afganistan’da ve daha birçok yerde yapýlan zulümlerin bir an önce bitmesini Allah’a niyazda bulunalým.

Aziz Soydaþlarým,
Bu duygu ve düþüncelerle milletimizin ve tüm Ýslam âleminin Ramazan Bayramýný kutluyor, bu bayramýn hepimize, bütün insanlýða barýþ ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Ýskeçe Müftüsü

Ahmet METE-----------------------------------------------------


NOT:

MÜFTÜLÜK’TE BAYRAMLAÞMA
Bayramýn 1’nci günü saat: 16:00 – 17:00

T.C. GÜMÜLCÝNE BAÞKONSOLOSLUÐU’NDA BAYRAMLAÞMA
Bayramýn 1’nci günü saat: 17:00 – 19:00


Bu duyuru 3382 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017