Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Türkiye'nin Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað'ýn Ziyareti  24.08.2012-11:48
Anavatanýmýz Türkiye’nin Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað 17-19 Aðustos tarihlerinde yoðun bir program çerçevesinde Batý Trakya’yý ziyaret etti. Sayýn Bozdað’ýn 17 Aðustos Cuma günü Gümülcine’de baþlayan ziyareti 18 ve 19 Aðustos da Ýskeçe’de devam etti. Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Bekir Bozdað’ýn Ýskeçe’deki temaslarýnda Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkaný Kemal Yurtnaç, AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuþoðlu, IRCICA Genel Direktörü Halit Eren Tükiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Osman Ýlhan Þener, Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerif, Ýskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Rodop Milletvekili Ahmet Hacýosman, TÝKA Baþkan Yardýmcýsý Süreyya Er, Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Cukal, sivil toplum örgütleri ve yoðun bir basýn ordusu eþlik etti.

Ramazan Ayýnýn son gününde Sayýn Bakanýmýz ve beraberindeki heyetin yoðun Ýskeçe programý Z Palace otelinde sahur yemeði ile baþladý. Sabah saatlerinde müftülük ziyareti ile devam etti. Müftülükte baþta Müftümüz Ahmet Mete olmak üzere Ýskeçe Din görevlileri tarafýndan coþkuyla karþýlandý. Müftü Efendi Sayýn Bozdað ve ekibini "Ziyaretinizle bize çifte bayram yaþattýnýz, hoþ geldiniz, Safalar getirdiniz" diyerek çiçekle karþýladý. Daha sonra Müftülükte Müftü Efendi ve Ýskeçe din görevlileriyle bir müddet görüþme gerçekleþti. Müftü Efendi þeref misafirlerine Müftülük faaliyetleri hakkýnda kýsa bilgi ve bu tür ziyaretlerin bize güç kattýðýný belirterek þükranlarýný belirtti. Sayýn Bakanýmýz da faaliyetleri dikkatle dinledi ve icra edilen bu hizmetler için din görevlilerini tebrik etti. Ayrýca kendisine ve ekibine gösterilen misafirperverlikten dolayý da teþekkür etti. Ziyarette karþýlýklý hediyeleþmeler de oldu.

Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Bekir Bozdað ve beraberindeki heyetin Müftülükten sonra Ýskeçe Türk Birliði’ni ziyaret ettiler. Baþkan Ahmet Kara ve Yönetim Kurulu yeleri misafir heyeti dýþ kapýda karþýladýlar ve kapýnýn üzerinde sýrf “TÜRK” kelimesi yer aldýðý için sökülmüþ tabelanýn yeri gösterildi. Sayýn Bozdað ve beraberindeki heyet Ýskeçe Türk Birliðinde yoðun bir þekilde karþýlandý. Yaptýðý konuþmada; “Buraya gelirken yalnýz gelmediklerini, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn ve Türkiye’de yaþayan 75 milyon Türk milletinin gönül dolusu selamlarýný, muhabbetlerini getirdiklerini” ifade etti. Bekir Bozdað sözlerinin devamýnda var olan problemlerden bahsetti ve uygulanan çifte standarda deðinerek bir insanýn Türklüðünü inkâr etmek, ismini inkar etmek gibi olduðunu ve böyle bir uygulamaya anlam veremediðini belirtti. Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Sayýn Bozdað ve ekibine ziyarette dolayý teþekkür etti ve Ýskeçe saat kulesinin yer aldýðý bir resim tablosu hediye etti.

Ýskeçe Türk Birliðinin ziyaretinden sonra Sayýn Bozdað ve ekibi daha sonra Balkan Kolu köylerine hareket etti. Ýlk durak Dolaphan köyü oldu. Dolaphan’da Belediye Baþkaný Mustafa Cukal tarafýndan karþýlandý ve burada bulunan Mustafçova Belediyesi’ni ziyaret etti. Heyet Dolaphan’da öðle namazýný kýldýktan sonra sýrasýyla; Mustafçova, Gökçepýnar, Paþevik, Kozluca, Demircik köylerini ziyaret etti. Her köyde kalabalýk bir halkla ve çocuklarýn takdim ettiði çiçeklerle coþkuyla karþýlandý. Demircik köyünde ise ikindi namazýný kýldýktan sonra, Ramazan ayý boyunca okunan mukabelenin ardýndan yapýlan hatim duasýna iþtirak etti. Daha sonra Baþbakan Yardýmcýsý ve ekibi Elmalý köyünden de geçerek burada toplanan halka selam vererek Ramazanýn son iftarýný yapmak üzere Ketenlik köyüne hareket edildi.

Ketenlik’te kalabalýk bir halk tarafýndan coþkuyla karþýlanan Sayýn Bakanýmýz ve beraberindeki heyet, iftar öncesi köy meydanýnda duygulu anlar yaþandý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan iftara geçildi. Ýftardan sonra akþam namazýna müteakip, Ketenlik Spor Kulübü, Çocuk Kreþi ve Ketenlik gençliðinin kurduðu kütüphane ziyaret edildi. Bu anlamlý ziyaretin ardýndan köyden þeref misafirleri köyden ayrýldýlar.

Sayýn Baþbakan Yardýmcýsý ve ekibi, 19 Aðustos Pazar günü Bayram namazýný kýlmak üzere Þahin köyüne gittiler. Bayram namazýnýn ardýndan camii içerisinde halkla bayramlaþan Bozdað, köy meydanýnda toplanan kalabalýða hitap etti ve daha sonra onuruna verilen sabah kahvaltýsýna katýldý. Burada yaptýðý konuþmada Bozdað, Türkiye olarak Batý Trakya Türklerinin yanýnda olduklarýný, Ramazan Bayramý'nda Batý Trakya'da bulunmaktan da büyük memnuniyet duyduðunu ifade etti. Kahvaltýdan sonra, misafir heyet Türkiye’ye dönmek üzere Þahin köyünden ayrýldýlar.Bu duyuru 4172 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017