Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KURBAN BAYRAMI MESAJI  23.10.2012-15:57
Deðerli Batý Trakyalý Müslüman Türk Kardeþlerim!
Millet olma irademizi canlý tutan, Müslümanlýk bilincimizi yenileyen; birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýmýzý pekiþtiren, yardýmlaþma ve dayanýþmayý saðlayan Kurban Bayramýna kavuþmanýn sevinç ve mutluluðunu yaþýyoruz. Bu günlerde ayrýca dünyanýn dört bir yanýndan milyonlarca hacýnýn Arafat’ta vakfeden sonra Beytullah’ý tavaf edip Hac farizalarýný tamamladýklarý mübarek günlerdir. Cenâb-ý Hak’tan haclarýnýn kabul edilmiþ hac olarak yazýlmasýný niyaz eder, saðlýk ve esenlikler dilerim.

Aziz Cemaat!
Kurban bayramýnda Allah’a yakýn olmak niyetiyle Akýllý, hür ve mukim olan, aslî ihtiyaçlarýndan fazla nisap miktarý mal veya paraya sahip (yani Kurban Bayramý günlerinde bir kurban alýp kesebilecek durumda olan) kadýn-erkek her Müslüman kurban kesmesi vaciptir. Yüce Allah, kurban ibadeti hakkýnda Kur’an’ý Kerim’de þunlarý buyuruyor:

“Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, Allah’ýn kendilerine rýzýk olarak verdiði hayvanlarý keserken O’nun adýný ansýnlar. Unutmayýn ki ilâhýnýz tek bir ilâhtýr. Öyleyse yalnýz O’na teslim olun. Ey Rasulüm, o alçak gönüllü, samimi ve ihlâslý olanlarý müjdele!

Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anýldýðý zaman kalpleri titrer, baþlarýna gelene sabrederler, namaz kýlarlar ve kendilerine rýzýk olarak verdiðimiz þeylerden Allah için harcarlar.

Biz, büyük baþ hayvanlarý da sizin için Allah’ýn iþaretlerinden kýldýk. Onlarda sizin için hayýr vardýr. Þu halde onlar boðazlanmak üzere ayakta dururken, üzerlerine Allah’ýn ismini anýnýz (ve kurban ediniz). Yan üstü yere düþtüklerinde ise, onlardan hem kendiniz yiyiniz, hem ihtiyacýný gizleyen-gizlemeyen fakirlere yediriniz. Ýþte bu hayvanlarý þükredesiniz diye sizin istifadenize verdik.

Fakat unutmayýn ki onlarýn ne etleri, ne de kanlarý Allah’a ulaþýr. O’na ulaþan tek þey kalplerinizdeki takvadýr. O, bu hayvanlarý size âmade kýldý ki, sizi doðru yola eriþtirdiði için O’nun yüceliðini ilan edesiniz. Öyleyse güzel davrananlarý müjdele!”
(Hac,22/34-37)

Sevgili Peygamberimiz ise: “Ademoðlu kurban bayramý gününde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iþ yapmýþ olmaz” ( buyurarak bizleri kurban kesmeye teþvik etmiþtir.

Kurban, Allah’a yakýn olmak gayesi ile fedakârlýkta bulunmaktýr. O’nun emrine uygun bir kurban kesebilme titizliðini gösterirken, bu titizliðin altýndaki ruh haline yakýþmayan iþ ve düþüncelerden uzak olmak takvadýr.

Biz kurban keserken aslýnda þunu söylemiþ oluyoruz: “Rabbim! Bana verdiðin bütün nimetler senindir. Bunu bütün benliðimle kabul ediyorum. Hepsini, hatta canýmý sana feda etmeye hazýrým. Bunun bir göstergesi olarak bu hayvaný sana kurban ediyorum.”
Kurban, Bayramýn birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kesilir. Efdal olaný birinci gününde bayram namazýndan sonra kesilmesidir.

Deðerli Kardeþlerim,
Kurban bayramýnýn bir özelliði de Hac ibadetinin bu günlerde yapýlmýþ olmasýdýr. Öyle ki, dünyanýn her yerinden farklý ýrk ve dillere mensup milyonlarca Müslümanýn haccetmek niyetiyle bir araya gelerek oluþturduklarý tablo, bayramýn deðerini ortaya koyan bir baþka muhteþem manzaradýr.

Bayramlar sevinçlerin paylaþýldýðý, gönüllerin coþtuðu, küskünlerin barýþýp kalplerin yumuþadýðý, akraba ve komþularýn ziyaret edildiði, öksüz ve yetimlerin sevindirildiði, misafirlerin tebessümle karþýlandýðý, ikramlarýn yapýldýðý mutlu günlerdir.

Bayram günlerini, günahlarýn baðýþlanmasý için bir fýrsat olarak deðerlendirelim. Büyüklerimizi mümkünse ziyaret ederek, deðilse telefonla arayarak onlarýn dualarýný alalým. Akraba, komþu ve dost ziyaretlerini gerçekleþtirelim. Birlik ve beraberliði saðlamak için aramýzdaki küskünleri barýþtýralým. Çocuklara göstereceðimiz sevgi ile bayram havasýný yaþatalým. Fakir ve yoksullara kestiðimiz kurbanlardan pay ayýrarak yardým etmek suretiyle onlarý sevindirelim. Ahirete irtihal etmiþ büyüklerimizi, yakýnlarýmýzý, tanýdýklarýmýzý ve bütün inananlarý hayýrla yad edelim.

Muhterem Kardeþlerim,
8 – 10 Ekim 2012 tarihleri arasýnda Batý Trakya’dan bir heyetle birlikte Atina’ya bir ziyaret gerçekleþtirdik. Bu günlerde Atina’ya resmi bir ziyaret gerçekleþtiren T. C. Dýþiþleri Bakaný Sayýn Ahmet Davutoðlu ile görüþme imkânýmýz oldu. Yapýlan görüþmelerde Batý Trakya’da var olan sorunlar dile getirildi. Bu toplantý vesilesiyle Sayýn Dýþiþleri bakanýmýz siz deðerli cemaatimizin Kurban Bayramýný tebrik etti, sevgi ve selâmlarýný iletti.

Sevgili Kardeþlerim,
Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðýnýn sona ermez sorunlarýndan birisi de muhakkak ki eðitimdir. Þahin Türk Ýlkokuluna birinci sýnýfýna alýnmayan çocuklarýmýzýn akýl ermez durumu, ülkemiz Yunan idarecilerinin azýnlýk eðitimini nasýl önemsediðini açýkça göstermektedir. Azýnlýk çocuklarýnýn cahil kalmasý ve evlâtlarýmýzýn okumamasý için elinden gelen her þeyi yapmaktadýr. Bu bize bir þeyi göstermektedir. Azýnlýk okullarýnýn verdiði eðitim ekisik de olsa Yunan devletini rahatsýz etmekte ve bu azýnlýk okullarýmýza tahammül etmedikleri için, kapatma yönünde politikalar üretmektedir. Yunaistan’ýn genelinde anaokullarýna gösterilmeyen hassasiyet, bizim bölgemizde gösterilmekte ve çocuklarýmýza Türkçe – Yunanca eðitim verecek anaokul hakký verilmek istenmemektedir. Bunun anlamý þudur: Azýnlýk evlâtlarý besmele yerine farklý bir inanç duygusuyla stavros yaparak okula baþlayacak, azýnlýk okullarýndan uzak býrakýlmak suretiyle Müslümanlýk ve Türklükleri dejenere edilecektir.

Bize düþen görev; Türkçe – Yunanca eðitim veren azýnlýk anaokullarýný istemek ve çocuklarýmýzý azýnlýk okullarýna göndermektir. Aksi taktirde milli ve dini yönden yoksun yetiþecek olan evlâtlarýmýz dejenere olup asimile olma tehlikesiyle karþý karþýya kalacaklardýr.

Bu duygu ve düþüncelerle hepinizin Kurban bayramýný tebrik ediyor, bu mübarek bayramýn biz Batý Trakya Müslüman Türk Toplumu, Türk Dünyasý ve tüm Ýslâm Alemi için hayýrlara, bütün insanlýk için barýþ ve huzura vesile olmasýný Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.

Ahmet METE

Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 3075 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017