Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜLÜÐÜ’NDE BAÞKANLAR ZÝRVESÝ  28.09.2009-16:01
Batý Trakya Türk Azýnlýðý’nýn güzide kurumlarýndan biri olan Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu, Batý Trakya Türkleri’nin uluslararasý alanda faliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði (BTTDD), Avrupa Batý Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) baþkanlarýyla bir araya gelerek “Baþkanlar Zirvesi” toplantýsýný gerçekleþtirdiler.

Toplantý sonrasý yapýlan basýn toplantýsýnda alýnan kararlar bir sonuç bildirisi ile Batý Trakya Türk Azýnlýk insanýna duyuruldu.

Ýskeçe Müftülüðünde 19 Eylül 2009 tarihinde yapýlan basýn toplantýsýna, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu (BTTADK) baþkaný Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði (BTTDD) baþkaný Ferruh Özkan, Avrupa Batý Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) baþkaný Halit Habipoðlu hazýr bulundu. Sonuç bildirisi Müftü Ahmet Mete tarafýndan okundu.

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIÐI BAÞKANLAR ZÝRVESÝ SONUÇ BÝLDÝRÝSÝ
Batý Trakya Türk Azýnlýðý adýna:
Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu (BTTADK)
Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði (BTTDD)
Avrupa Batý Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)

1923 Lozan Barýþ Anlaþmasý ile Yunanistan’a emanet edilen Batý Trakya Türk Azýnlýðý, Yunanistan’da mevcut olan farklý dil, din ve kültür zenginliði içerisinde yerini bulmuþ, özgün bir kültürü olan “Müslüman Türk” azýnlýðýdýr.

Yukarýda adý geçen her kuruluþ faliyet gösterdikleri bölgede üye dernekleri veya kuruluþlarý ile birlikte Batý Trakya Türk Azýnlýðý’nýn temsilcisi olup sahip olduðu kültürü gelecek nesillere aktararak devam ettirmek amacýndadýrlar.

Yukarýda sayýlanlara ek olarak adý geçen üç kuruluþ, Batý Trakya’da yaþanan ekonomik, sosyal ve toplumsal sorunlara çözüm yollarý üretmek amacýný taþýmaktadýr. Faaliyet gösterilen alanlar öncelikli olmak üzere BTTADK, BTTDD ve ABTTF Yunanistan, Türkiye, Avrupa ve uluslararasý zeminde Batý Trakya Türk Azýnlýðý’nýn sorunlarýnýn çözümüne yönelik olarak önemli çalýþmalar gerçekleþtirmek amacý ile açýk þekilde idare beyan eder.

BTTADK, BTTDD ve ABTTF Batý Trakya bölgesinin tanýnmasý ve kalkýnmasýna yönelik stratejilerin ve eylem planlarýnýn oluþturulmasý böylelikle bölge insanýnýn refah düzeyini yükseltmeye katkýda bulunmak amacýndadýr.

Düzenli aralýklar ile baþkanlar zirvesi’nde bir araya gelecek BTTADK, BTTDD ve ABTTF toplantý gündemini belirlerken bölgede yaþanan geliþmeleri göz önünde bulundurur. Bu nedenle 19 Eylül 2009 tarihinde gerçekleþtirilen Batý Trakya Türk Azýnlýðý Baþkanlar Zirvesi’nin gündem konusu 4 Ekim 2009 tarihinde Yunanistan’da gerçekleþtirilecek erken genel seçimler olarak belirlenmiþtir. Gerçekleþtirilen Baþkanlar Zirvesi’nde BTTADK, BTTDD ve ABTTF erken genel seçimleri deðerlendirmiþ, Baþkanlar Zirvesi’nde BTTADK, BTTDD ve ABTTF “Türk’ün oyu Türk’e” sloganý ile Batý Trakya Türk Azýnlýðý’ný 4 Ekim Pazar günü sandýk baþýna giderek Türk adaylarý desteklemeye çaðrýsýnda bulunma kararý almýþtýr.

BTTADK, BTTDD ve ABTTF Batý Trakya Türk Azýnlýðý üyelerini demokratik bir hak olan oy kullanma hakkýný kulllanarak ülkesinin yönetimine katýlmaya çaðýrýr. Baþkanlar, Batý Trakya Türk Azýnlýðý’ný hangi partiden aday olmalarýna bakmaksýzýn Türk adaylarý desteklemeye davet eder.

Türk’ün oyu Türk’e!
Bu duyuru 3299 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017