Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 K I N A M A  22.01.2013-11:13
Azýnlýðýmýzýn Yunan Meclisindeki temsilcilerinin, seçilmiþ dernek baþkanlarýmýzýn ve Azýnlýðýn mevcut diðer kurum ve kuruluþlarýmýzýn görüþlerine baþvurulmadan ve herhangi bir diyaloga girmeden keyfi bir uygulamayla çýkarýlan bu yasadan dolayý Batý Trakya Müslüman Türkleri olarak büyük hayal kýrýklýðýna uðradýðýmýzý beyan etmek isterim.

Mevcut uygulamayla 1923 Lozan Antlaþmasý ve diðer uluslararasý anlaþma ve sözleþmeleri göz ardý ederek din ve vicdan hürriyetimize büyük darbe indirilmiþtir. Millî ve dinî hasletlerimizi yok etmeye yönelik çýkarýlan bu keyfi davranýþlarýn azýnlýðýmýz nezdinde kabul görmeyeceði çok iyi bilinmelidir.

Din ve vicdan özgürlüðümüzü zedelemeyi ve camilerimizi, Kur’an Kurslarýmýzý kontrol altýna almayý hedefleyen bu “240 Ýmam Yasasý” ný þiddetle kýnar, yapýlan bu büyük yanlýþtan bir an önce dönülmesini ve bahse konu yasal düzenlemenin iptal edilmesini bekleriz.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Bu duyuru 3125 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017