Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MEVLÝD KANDÝLÝ  22.01.2013-11:16
Deðerli Müslüman Türk Kardeþlerim,

Mevlid Kandili; Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.)'in doðum gecesidir. Bu yýl bu kutlu doðumun yýl dönümü olan Mevlid Kandili de, Rabiulevvel ayýnýn 12’si, 23 Ocak Çarþamba’yý Perþembe’ye baðlayan gecedir. Bu vesileyle O'na ümmet olma þerefinden duyduðumuz mutluluðu bir kere daha yad ediyor, Salatü Selam O'nun ve O'na tabi olanlarýn üzerinde olsun diyoruz.

Peygamberimiz (S.A.S.) Hazretleri dünyaya yetim olarak geldi. Babasý Abdullah doðumundan iki ay önce vefat etmiþti. Altý yaþýnda iken annesi Âmine de vefat edince onu dedesi Abdülmüttalip aldý. Sekiz yaþýnda iken dedesini de kaybedince amcasý Ebû Talib’in yanýnda kaldý.

Peygamber Efendimiz gençliðinde Kureyþ kabilesi arasýnda büyük bir þeref ve þaný haiz bulunuyordu. Kendisine “Muhammed-ül Emin” (Güvenilir Muhammed) deniliyordu.Yirmi beþ yaþýnda iken, yüksek ahlaka sahip Hz. Hatice validemiz ile evlendi. Peygamber Efendimiz, tam kýrk yaþýna girince peygamberlik þerefine nail oldu.

Yine Taif’te kendisine taþ atanlara, diken atanlara, pislik atanlara býrakýn karþýlýk vermeyi aðzýndan bir beddua bile çýkmadý; sadece rahmet, merhamet çýktý; “Ya Rabbi, bu insanlara hidayet nasip eyle” diyerek dua ediyordu.

Deðerli Kardeþlerim,

Böylesine yüce ve üstün ahlâklý bir peygamberin ümmetiyiz. Kur'an-ý Kerim'de: "Allah'ýn rasûlünde, sizin için en güzel örnek vardýr." (Ahzap, 21.)

"Peygamber size neyi getirmiþ ve size neyi emretmiþse onu alýn (yapýn); neyi yasaklamýþ ise ondan sakýnýn.” (Haþr, 7.)

"Kim Peygambere itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiþtir." (Nisa, 80.) "Þüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir." (Kalem, 4.) buyurulmaktadýr.

Peygamberimiz hayatýn her safhasýnda örnek alýnacak model bir þahsiyettir. Çünkü O, hayatý bütünüyle mükemmel bir þekilde yaþamýþtýr. Çünkü O, Kur’an-ý Kerim’i tam anlamýyla pratik hayata geçirmiþ olup, hayatý Kur’an ahlâkýydý. Bu nedenle çaðýmýzda insanlýðýn düþtüðü ruhi bunalýmlardan, manevi hastalýklardan, zulüm ve haksýzlýklardan, savaþlardan kurtulmak, insanca bir hayata; huzura, sevgiye, kardeþliðe, dünya barýþýna kavuþmak için O’nun sünnetini yaþamaya, örnek yaþantýsýný hayata hakim kýlmaya mecburdur. Bunun yolu da O’nu tanýmak ve canýmýzdan bile çok sevmektir. Bu konuda Kur’an-ý Kerim’de þöyle ifade ediliyor: “Onlara de ki; eðer babalarýnýz, oðullarýnýz, kardeþleriniz, hanýmlarýnýz, akrabalarýnýz, kabileniz, elde ettiðiniz mallar, iflâs etmesinden korktuðunuz ticaret, hoþlandýðýnýz evler ve meskenler, size Allah ve Rasûlünden ve Allah yolunda çalýþmaktan daha sevimli ise, artýk Allah’tan gelecek emri bekleyin. Allah böylesi günahkâr topluluða hidayet nasip etmez.” 9 (Tevbe) / 24

Ýnsanlýðý daima en doðru yola çaðýran Hz. Peygamber’i örnek edinmemenin uhrevi neticesini de ortaya koyan Kur’an’ýn bu uyarýsý dikkat çekicidir: “O gün zalim, ellerini ýsýrýp diyecek ki; keþki ben de O Peygamberle ayný yola girseydim! Vay baþýna gelenler! Keþke falancayý dost edinmeseydim, onu örnek almasaydým.” 25 (Furkan) /27-28

O halde Sevgili Peygamberimiz'i iyi tanýyalým. O'nun hayatýný, örnek yaþayýþýný, üstün ahlâkýný, güzel öðütlerini anlatan kitaplarý alýp okuyalým. Çocuklarýmýza küçük yaþtan itibaren Peygamberimizi öðretelim. Onlarýn temiz kalplerine Allah ve Peygamber sevgisi yerleþtirelim.

Muhterem Kardeþlerim,

Peygamberimizin örnek hayatý ve hadis-i þerifleri bizlere ve âhiret saadetinin yolunu göstermektedir. Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’nýn Hz. Peygamberin örnek hayatýný öðrenmeye ve yaþamaya ihtiyacý vardýr. Birlik ve beraberlik ruhu içinde kardeþlik, barýþ ve karþýmýzdakine saygý, sevgi göstermek bizler için mutluluk kaynaðýdýr.

Deðerli Kardeþlerim,

Allah’u Teâla Kur’an-ý Kerim’de þöyle buyurmaktadýr:

“ Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar, sen onlarýn dinlerine tâbi olmadýkça asla senden razý olmazlar. Sen, de ki: "Allah’ýn hidâyet yolu olan Ýslâm, doðru yolun ta kendisidir." Sana gelen bunca ilimden sonra onlarýn heva ve heveslerine uyacak olursan, Allah’a karþý hiçbir koruyucu ve yardýmcý bulamazsýn.” (Bakara suresi 120)

Bu âyet-i Kerimeye göre; Yahudi ve Hristiyanlar, Allah Bir’dir, Muhammed Hak Peygamberidir diyenleri sevmeyeceklerini ve onlardan razý olmayacaklarýný beyan etmektedir. Müslümanlarý sevebilmelerinin tek yolu vardýr o da Tek Allah inancýna ve Rasûlüne inanmayarak onlarýn bozulmuþ din ve düþüncelerine uymaktýr. Yani stavrozu takýp Ahmet ve Fatma yerine, Corç ve Mariyana olmaktýr. Ýman nuru yerine karanlýklarý tercih etmektir. Ayette Cenâb-ý Hak ayrýca bizleri kendileri gibi görene kadar da bizimle devamlý uðraþacaklarýný ve her zaman baský uygulayacaklarýný ifade etmektedir. Bu konuda inananlarýn nasýl bir tavýr takýnmasý gerektiðini de dile getirmekte ve onlarýn heva ve heveslerine asla uymamalarýný emretmektedir.

Son günlerde çok konuþulan ve mecliste hararetli tartýþmalara yol açan “ierodidaskali” (din öðreticileri) yasasý oy toplamak maksadýyla azýnlýða sorulmadan azýnlýða raðmen onaylandý.

Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’nýn kangren olmuþ bir çok sorunu varken, yeni bir soruna daha yol açmaya gerek yoktu. Papazlarý devlet ödemezken, hocalarý ödeme sevdasý nereden çýktý merak etmemek elde deðil.!

Bu yasada bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardýr:

1- Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðýnýn camileri ve imamlarý azýnlýðýn idaresinde kalmalý. Yoksa ilerde parayý veren çalar düdüðü misali, aynen okullarda oynanan oyunlar gibi camilerimizi Hristiyanlarýn kontrolüne veririz ve böylece de dini deðerlerimizi kendi elimizle yok ederiz.
2- Papazlarý ödemeyen devlet, imamlarý ödemeye kalkarsa yarýn camilerimizde Kur’an okumayý bilen, hatta Arapça bilen -ki Mýsýr’da çok Yunanlý yaþar- Müslüman olmayan adamlar gelecek ve bize namaz kýldýrmaya kalkacaklardýr.
3- Bu yasayla çocuklarýmýza Kur’an Kurslarýnda öðretilen dinimizin de yok edilmesi hedefleniyor.

Sevgili Kardeþlerim,

Oynanan oyun yüz sene sonrasý için oynanmaktadýr. Tarihte Haçlý seferleri Ýslâm’ýn nurunu söndürmek için yapýlmýþtýr. Þunu unutmayalým ki, Haçlý seferleri bitmemiþtir. Hedef; ezanlarýn dinmesi, camilerin yýkýlmasý ve bu topraklarda Hristiyan düþüncesine sahip sözde Müslümanlarýn yetiþmesidir.

Afganistan’da, Filistin’de, Irak’ta, Mali’de öldürülen Müslümanlar “Lâ ilâhe ilallah” için ölüyor. Bizler rahat içinde oturup kriz var diyerek ezanlarýn okunmasý, camilerin açýk kalmasý için verdiðimiz parayý konu ederek Haçlý zihniyetinin oyununa gelmemeliyiz. Birlik ve beraberlik için mücedele etmeliyiz. Kendi imkânlarýmýzla ödediðimiz ýmamlarýn arkasýnda namazlarýmýzý kýlmalýyýz. Ne Hristiyan, ne Yahudi ne de bir papaz bizler için hangi imamýn ehil olduðunu bilemez. Cennete gitmek, Allah’ýn rýzasýný kazanmak istiyorsak bunlara dikket etmeliyiz. Aksi taktirde evlâtlar dinsiz, camiler Müslümansýz, minareler ezansýz kalýr sorumlusu biz oluruz. Akibeti ise, hem bu dünyada sefalet, hem ahirette ebedi hüsrandýr.

Bu vesileyle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu kutlu doðum gecesi olan Mevlid Kandili hepimiz için hayýrlara vesile olmasýný Cenâb-ý Hak’tan niyâz ederim.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Bu duyuru 3448 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017