Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE LONDRA’DA  28.09.2009-16:12
Batý Trakya Türk Azýnlýðý Dayanýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Ýngiltere Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði’nin davetlisi olarak bir dizi temaslarda bulunmak üzere Londra’ya gitti.

Ýngiltere Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði’nin güney Londra’daki Tas Restaurant’ta düzenlediði bayram yemeðine katýlan Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin yanýsýra, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliði Müsteþarý Erdem Mutaf, II. Katip Yavuz Topatan, Din Hizmetleri Müþaviri Prof. Seyfettin Erþahin, IRCICA Koordinatörü Halit Eren, Türk Federasyonu Baþkaný Þener Saðlam, Britanya Türk Kadýnlarý Derneði Baþkaný Servet Hassan ile Batý Trakya Türk toplumu liderlerinin aileleriyle katýldý.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete yemekte yaptýðý konuþmada, Batý Trakya Türklerine seslenerek, “Yunanistan’da 4 Ekim’de yapýlacak seçimlerde sandýða gidin ve oy verin” çaðrýsý yaptý.
Yunanlýlarýn evleri gezerek Türk seçmenlerden oy istediklerini hatýrlatan Müftü Mete, “oy vermeyi ihmal etmeyin. Geçen seçimlerde 16 bin oyumuz var bu oylarý koruyalým ve kendi adaylarýmýza verelim” dedi.

Yurtdýþýnda yaþayan Batý Trakya Türklerinin seçimlere katýlamasa bile yakýnlarýný oy vermeye teþvik etmelerini isteyen Mete, toplum olarak eðitim baþta olmak üzere birçok sýkýntý karþý karþýya kalýndýðýný dile getirdi.

Yunanistan devletinin Batý Trakya’da öðretmenleri maaþa baðladýktan sonra eðitimde de söz sahibi olduðunu hatýrlatan Müftü Mete, “þimdi imamlara da maaþ baðlanacak. Artýk okullarýmýzda olduðu gibi camilerimizde de devlet söz sahibi olacak. Devletin tayin ettiði müftünün elinde para, halkýn seçtiði müftünün elinde ise dertler ve sorunlar var. Artýk dini bilmeyen imamlarýn görev yapmasý bizi þaþýrtmayacak. Hatta belki de Hýristiyan papazlar camilerimize imam olacak. Sünnetsiz imamlarýmýz olacak” diyerek, Yunanistan’ýn Batý Trakya’ya uyguladýðý politikayý eleþtirdi.

Ýskeçe Müftüsü Londra temaslarý sýrasýnda medya ile görüþmelerde bulundu ve bazý Ýngiliz parlamenterlerle bir araya geldi.


Bu duyuru 4685 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017