Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜFTÜLERÝMÝZ AGÝT TOPLANTISI'NA KATILDI  29.05.2013-12:54
Gümülcine Seçilmiþ Müftüsü Ýbrahim Þerif ve Ýskeçe Seçilmiþ Müftüsü Ahmet Mete, BTAYTD Üyesi ve BAKEÞ Genel Müdürü Pervin Hayrullah, ABTTF Temsilcileri Melek Kýrmacý Arýk ve Nabi Ýbramcýk'ýn katýldýðý konferansta Müslümanlara yönelik ayrýmcýlýk ve hoþgörüsüzlük konusu tartýþýldý.

21-22 Mayýs 2013 tarihlerinde Arnavutluk'un baþkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT) Hoþgörü ve Ayrýmcýlýk Yapmama Yüksek Düzeyli Konferansý'na Batý Trakya Türk Azýnlýðý'ný temsilen Gümülcine Seçilmiþ Müftüsü Ýbrahim Þerif, Ýskeçe Seçilmiþ Müftüsü Ahmet Mete ve Batý Trakya Azýnlýðý Yüksek Tahsilliler Derneði (BTAYTD) üyesi ve Batý Trakya Azýnlýðý Kültür ve Eðitim Þirketi Genel Müdürü Pervin Hayrullah ile ABTTF Uluslararasý Ýliþkiler Direktörü Melek Kýrmacý Arýk ve ABTTF Uluslararasý Çalýþmalar ve Lobi Grubu Üyesi Nabi Ýbramcýk katýldýlar.

Toplantýnýn açýþ konuþmasýný Arnavutluk Baþbakaný Sali Berisha yaptý.

Toplantýnýn “Herhangi bir kiþiye yönelik ýrkçýlýk yabancý düþmanlýðý, saldýrgan milliyetçilik dahil hoþgörüsüzlükle mücadele ve ayrýmcýlýk” konulu ilk oturumda konuþan ABTTF temsilcisi Melek Kýrmacý Arýk, Yunanistan'da göçmenlerin ve Batý Trakya Türk Azýnlýðý dahil diðer kýrýlgan gruplarýn aþýrý saðýn hedefi haline geldiðini söyledi. 6 Mayýs'ta Afgan bir gencin Atina'da kýrýk bir þiþeyle yüzünün parçalandýðýný söyleyen Kýrmacý, aþýrý saðcý Altýn Þafak Partisi üyelerinin veya destekçilerinin Batý Trakya Türk Azýnlýðý'na yönelik saldýrýlarýnýn son dönemde artýþ gösterdiðini söyledi. Kýrmacý Arýk'ýn konuþmasýndan sonra yanýt hakkýný kullanan Yunan Delegasyonu, Batý Trakya Türk Azýnlýðý'na yönelik nefret saldýrýlarýnýn tekil ve bireysel olaylar olduðunu iddia etti, ABTTF'nin Altýn Þafak'ýn Yunanistan'a seçilmesini izleyen dönemde azýnlýðýn aþýrý saðýn hedeflerinden biri haline geldiði iddiasýnýn yanlýþ bir yönlendirmeye yol açtýðýný belirtti.

Moderatörlüðünü T.C. AGÝT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tacan Ýldem'im yaptýðý, “Müslümanlara karþý ayrýmcýlýkla ve hoþgörüsüzlükle mücadele” konulu 4. Oturumda Gümülcine Seçilmiþ Müftüsü Ýbrahim Þerif, Ýskeçe Seçilmiþ Müftüsü Ahmet Mete ve BTAYTD adýna ortak bir konuþma yapan Pervin Hayrullah, Batý Trakya Türk Azýnlýðý'nýn seçtiði müftüleri devletin tanýmadýðýný aksine devletin tek taraflý bir kararla müftüleri atadýðýný söyledi. Müftülük meselesinin 1990'lý yýllarýn ikinci yarýsýnda uluslararasý bir boyut kazandýðýný, seçilmiþ müftülerin, tayinli müftülerin yetkilerini kullandýklarý gerekçesiyle Yunan makamlarýnca yargýlandýktan sonra Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) baþvuruda bulunduðunu ve AÝHM tarafýndan ifade özgürlüðü kapsamýnda haklý bulunduklarýný söyleyen Hayrullah, 2013 yýlýnda yapýlan ek bir düzenleme ile devletin azýnlýk okullarý dahil camilere Kur'an öðretmek amacý ile imamlarý atama kararý aldýðýný belirtti. Bunun yaný sýra Batý Trakya'da tarihî Türk Azýnlýðýn varlýðýna tahammül edemeyen aþýrý milliyetçi, islamophobic ve ýrkçý gruplar tarafýndan Azýnlýðýn kutsal mekanlarýna saldýrýlar düzenlendiðini söyledi. Hayrullah Yunanistan'a Türk Azýnlýðýn anlaþmalarla garanti altýna alýnmýþ haklarýna saygý duymasýný ve azýnlýðý ilgilendiren konularda Azýnlýk temsilcileriyle yapýcý bir diyalog içinde karar alýnmasýný tavsiye etti.

Daha sonra söz alan ABTTF temsilcisi Melek Kýrmacý ise Avrupa'da artýþ gösteren Ýslamofobi ve çoðu Müslüman olan göçmenler ve sýðýnmacýlara yönelik nefret suçlarýnda görülen artýþ eðiliminin Yunanistan için alarm veren bir problem olduðunu dile getirdi. Batý Trakya Türk Azýnlýðý'na yönelik saldýrýlarýn da azýnlýk içerisinde korku ve endiþe yarattýðýný söyleyen Kýrmacý, ABD 2012 Yunanistan Din Özgürlüðü Raporu'nda da ifade edildiði üzere Yunanistan'da pekçok Müslüman karþýtý olay yaþandýðýný belirterek Mart 2012'de Bektaþî türbesi duvarýna “En iyi Türk ölü Türktür” yazýldýðýný söyledi.

Yanýt hakkýný kullanan Yunan Delegasyonu, müftülerin seçimi konusunda Müslüman ülkelerde yerleþik bir kural olmadýðýný, pek çok yönteme göre müftülerin belirlenebileceðini söyledi, ayrýca, oturumun Türk moderatörüne Türkiye'de müftülerin devlet tarafýndan atandýðýný söyledi. Yunanistan, 2013 yýlýnda kabul edilen ek düzenlemenin imamlarýn statüsünde herhangi bir deðiþikliðe yol açmadýðýný ve bu durumun devletin din iþlerine herhangi bir müdahalesi anlamýna gelmediðini iddia etti ve yeni düzenlemeden azýnlýðýn memnun olmamasýnýn nedenini anlayamadýklarýný belirtti.

“Nefret suçlarý dahil siyasi liderliðin rolü ve mevzuat” konulu 6. oturumda tekrar söz alan Pervin Hayrullah, nefret suçlarýnýn kurbanlarýn ýrk, din, etnisite, cinsiyet gibi farklýlýklarýna dayandýðýný, Yunanistan'da bu konuda 927/1979 ve daha sonra çýkan 3719/2008 sayýlý yasalarýn bulunmasýna raðmen Batý Trakya'daki uygulamalarýn bu yasalar doðrultusunda olmadýðýný belirtti Türk azýnlýðýn aþýrý milliyetçi gruplarýn saldýrýlarýna maruz kalmalarýnýn yaný sýra devlet eliyle ayrýmcýlýða da uðradýðýný ifade etti. Hayrullah konuþmasýnýn devamýnda, Yunan Delegasyonu'nun bir önceki günkü oturumda (4. Oturum) toplantýnýn moderatörü Türk Büyükelçiye “Türkiye'de de müftüler tayin ediliyor” diyerek çok þaþýrtýcý ve yanlýþ bir deðerlendirme yaptýðýný söyledi. Hayrullah, Batý Trakya'da Müslüman Türklerin azýnlýk olarak yaþadýðýný, Türkiye'de ise çoðunluðun Müslüman olduðunu, eðer bir kýyaslama yapýlmasý gerekirse bunun Türkiye'deki ortodoks Rumlarla yapýlmasý gerektiðini belirtti ve Türkiye'de patriðin yýllardýr süren bir geleneðe göre seçildiðini ekledi. Hayrullah, Þubat ayýnda tadilatý yapýlan 240 imam yasasýyla ilgili Türk Azýnlýðýn olumsuz görüþ belirttiðini, fakat yetkililerin bunu dikkate almadýðýný, hatta oluþturulan komitelere seçilen bir imamýn kendinden habersiz bir þekilde bu komiteye seçildiðini ve bu komitede yer almak istemediðini belirten bir açýklama yayýnladýðýný dile getirdi. Hayrullah, Yunanistan'dan nefret suçlarýnýn önlenmesine yönelik etkili adýmlar atmasýný ve imzalamýþ olduðu anlaþmalarýn öngördüðü þartlarý yerine getirmesini istedi.

Nefret suçlarý dahil siyasî liderliðin rolü ve mevzuat konulu son oturumda tekrar konuþan Kýrmacý ise devletlerin siyasette nefret temelli söylemlerden uzak durmasý gerektiðini belirtti, Yunan Parlamentosu'nun nefret söylemi karþýsýndaki tepkisinin zayýf olduðunu söyledi. ABTTF, Ocak 2013'te parlamentoda 240 Ýmam Yasasý ile ilgili ek düzenlemenin tartýþýldýðý sýrada ek düzenlemeye tepkisini dile getiren PASOK Rodop Milletvekili Ahmet Hacýosman'ýn Altýn Þafak Partisi'nin sözlü saldýrýsýna uðradýðýný söyledi. Nefret söyleminin ve nefret suçu karþýsýnda etkin, ölçülü ve iþlenen suça uygun cezalar yaratýlmasý gerektiðini belirten Kýrmacý, Yunanistan'dan AGÝT tarafýndan hazýrlanan Müslümanlara karþý hoþgörüsüzlük ve ayrýmcýlýk ile mücadelede eðitimciler için rehberi Yunancaya tercüme etmesini istedi, AGÝT'i yasa uygulayýcýlara yönelik eðitim vermek üzere Yunanistan'a davet etmeye çaðýrdý.

Son oturumda tekrar söz alan Yunanistan ise nefret suçlarý konusunda ülkesinin attýðý adýmlarý aktardý. Yunanistan'da 46 yýldan sonra ilk kez bir milletvekilinin diðer partilerin vekillerine hakaret içeren sözleri nedeniyle Meclis salonundan dýþarý atýldýðýný söyledi. Müftü meselesi konusunda ise Yunanistan, BTAYTD'nin Yunanistan'ýn konuþmasýna cevaben yaptýðý yoruma karþýlýk vermeyeceðini ancak BTAYTD'nin de Türkiye'de müftülerin devlet tarafýndan tayin edildiðini söylemesinden memnuniyet duyduklarýný belirtti.

Batý Trakya Türk Azýnlýðý temsilcileri baþta Gümülcine Seçilmiþ Müftüsü Ýbrahim Þerif ve Ýskeçe Seçilmiþ Müftüsü Ahmet Mete olmak üzere, BTAYTD Üyesi ve BAKEÞ Genel Müdürü Pervin Hayrullah, ABTTF Temsilcileri Melek Kýrmacý Arýk ve Nabi Ýbramcýk toplantý esnasýnda bir araya geldikleri diðer ülkelerdeki STK temsilcileri ve Diðer Ülke Delegasyonlarýna Batý Trakya Türk Azýnlýðýnýn sorunlarýný aktardýlar.

Bu duyuru 3226 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017