Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 RAMAZAN AYINA GÝRERKEN  09.07.2013-14:16
Muhterem Müslüman Türk Kardeþlerim,
Baþý rahmet, ortasý maðfiret, sonu cehennemden âzad olarak vasýflandýrýlan, Mübarek Ramazan Ayý'na bizleri kavuþturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bu vesileyle siz deðerli kardeþlerimizin Ramazan Ayýný tebrik eder, hayýrlar getirmesini Cenâb-ý Hak'tan niyaz ederim.

Ýlkbahar yazýn müjdecisidir. Yazýn elde etmek istediðimiz ürünlerin hazýrlýðý ilkbahardan baþlar. Tarlalarýn hazýrlanmasý, tohumlarýn toprakla buluþmasý böyle bir mevsimde meydana gelmektedir.

Ramazan Ayý'nýn da müjdecisi Recep ve Þaban aylarýdýr. Yine bu aylar içinde bulunan kandillerdir. Bu sebepledir ki, iki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) hazretleri; “Allah'ým, Recep ve Þaban aylarýný bizlere mübarek kýl ve bizleri Ramazan Ayý'na ulaþtýr.” diye buyurmuþtur.

Ramazan Ayý ümmetinin ayýdýr. Bu mübarek ay; baðýþlanma, temizlenme, yenilenme, insanlýðýmýza tekrar tekrar kavuþma ayýdýr. Zaten dünya kurulalý beri gelen kitaplar, Peygamberler, yapýlan mücadeleler hep insanýn insan olabilme veya insanlýðýný koruyabilmesi için deðil midir?

Ýnsan olmak, güneþ olmaktýr. Ýnsan olmak mahlükatýn en þereflisi olmaktýr. Ýnsan olmak, insanlýðý, insanlarý sevmektir. Ýnsan olmak; hürmetkâr olmak, sevecen olmak, yardýmsever olmak, affedebilen olmaktýr. Ýnsan olmak, Allah'ýn kulu olmaktýr. Þerefini elde tutmak için hakký hak görüp, batýlý da batýl bilmek ve bu uðurda mücadeleci olmaktýr.

Ýþte Ramazan ayý, zedelenen, kokuþan insanlýðýn tekrar elde edilmesi için insanlýk onurunun unutulmamasý için ve insanýn kendisini bulmasý için gelen mü'minlerin ayýdýr.

Sevgili Kardeþlerim,
Üç aylar mevsiminde özellikle Ramazan'da kendimizi bulmak için gayret edelim. Sevelim, sevilelim, muhtaçlara acýyalým, fakirlere yardým edelim, dargýnlarý barýþtýralým, dargýnsak barýþalým, anne-babalarý hoþnut edelim, evlâtlarýmýzý oruca, teravihlere alýlþtýralým. Ama en önemlisi kendimize çekidüzen verelim. Allah'la, kullarla ve kendimizle olan iliþkilerimizi gözden geçirelim. Ölmeden önce ölüm ve sonrasý için kendimizi hesaba çekelim. Son olarak da þunu ifade etmek isterim.

Dünya bir kazan gibi kaynamaktadýr. Maalesef savaþlar eksik olmuyor, her geçen gün akýtýlan kanlar artmaktadýr. Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý'nýn çilesi de bitmek bilmiyor. Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý insaný, bir türlü çözülmeyen sorunlarla yaþamayý öðrenmiþtir. Sabýr ve metanetle demokratik yollarý kullanarak sorunlara çare aramaya devam etmektedir. Lâkin yýlmamalý ve mücadeleye devam etmelidir. Bu mücadele çalýþmalarýnýn ilk þartý bir olmak, beraber olmak parçalanmamaktýr. Her zaman içimizden maþalar olmuþ ve bundan sonra da olacaktýr. Aldýrýþ etmeyerek birlik ve beraberlik içinde verdiðimiz mücadeleye devam edeceðiz. Allah'ýn izni ve inayetiyle sonunda verdiðimiz mücadelenin semeresini mutlaka göreceðiz.

Þeytanýn cinnî olaný olduðu gibi, insanlardan olaný da vardýr. Mukaddesata saldýrýldýðýnda biliniz ki o saldýran þeytanýn ta kendisidir.

Son zamanlarda camilerimize bir operasyon düþünülmüþ ve camilerimiz hedef tahtasý durumuna getirilmek istenmiþtir.

Cami inþaat ve tamirat izinleri verilmezken, minare uzunluðuna kýsýtlamalar getirilirken, minareye müsaade edilmezken ve bizler bunlarýn mücadelesiyle uðraþýrken þimdi de devlet memuru imamlar sorunu ortaya çýktý.

Yunan devlet yetkilileri bizleri o kadar sevmeye baþladý ki, katý ortodoks olan bu kiþiler kiliselere memur papaz yasasý çýkaramazken ve birçok kilise kapalý iken bizlere imamlar yasasý adý altýnda kadrolu imam vermek için uðraþmaktadýr.

Sevgili Kardeþlerim,
Hedef Müslümanlýðýn ta kendisidir. Dini deðerlerimizden koparmaktýr. Dinden yoksun toplum ortaya çýkýnca o toplumdaki insanlarý istediðiniz tarafa çekebilme imkânýný yakalamýþ olursunuz. Kýsacasý, hedef önce Ýslâm sonra Türklüktür.

Camilerimize devlet memuru imamlar gelirse, bir müddet sonra hutbeler yunanca okunacak, vaazlar yunanca verilecek, cenazeler yunanca kaldýrýlacaktýr. Bir müddet sonra da sünnetsiz sözde imamlar gelerek camilerimize yerleþecektir.

Uyanýk olalým! Dinimize sahip çýkalým! Senede bir defa ödediðiniz imam hakký ile camilerimizdeki imamýn sizden olmasýný ve idaresinin de sizin kontrolünüzde olmasýný saðlamýþ olursunuz. Bu bizim en doðal hakkýmýzdýr. Bu hakký kendi elimizle kaçýrýrsak vabali büyük olacaktýr. Ýmam hakký Allah için verilen bir paradýr. Bunu kýskanýr, çekinir de vermezsek bizlere bu kadar nimeti veren Allah'a karþý nankörlük etmiþ oluruz. Böylece hem kendimizi ve hem de çocuklarýmýzýn geleceðini mahfetmiþ oluruz. Bu tutumumuzla kendi elimizle ezanlarý susturmuþ, camileri kapatmýþ oluruz. Bir toplumun felaketi de budur. Allah muhafaza...

Sevgili Kardeþlerim,
Ramazan Ayý'nýz cümlenize mübarek olsun. Bu mübarek ay hepimize hayýrlara, kurtuluþumuza, uyanmamýza, birlik ve dirlik içinde kardeþler olmamýza vesile olsun. Hepiniz ve hepimiz için Rabbu'l âleminden güzellikler ve ebedi saadetler niyaz ederim.
Allah'a emanet olun.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Bu duyuru 3082 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017