Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 M E V L Ý D K A N D Ý L Ý  11.01.2014-12:08

Deðerli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Yarýn akþam, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.)'in doðum gecesi olan Mevlid Kandilidir. Bu vesileyle O'na ümmet olma þerefinden duyduðumuz mutluluðu bir kere daha yad ediyor, Salatü Selam O'nun ve O'na tabi olanlarýn üzerinde olsun diyoruz.

Peygammberimiz, Yüce Allah’tan bir rahmet olarak insanlýða gönderilmiþ, bir rahmet peygamberi olarak insanlerýn gönüllerinde taht kurmuþtur.

“Ben güzel ahlâký tamamlamak için gönderildim” buyuran Peygamberimizin gerçekten güzel ahlâkla yoðrulmuþ hayat tecrübesini tanýmaya, O’ndan yararlanmaya her zaman olduðu gibi bugün de çok muhtacýz.

Böylesine yüce ve üstün ahlâklý bir peygamberin ümmetiyiz. Kur'an-ý Kerim'de: "Allah'ýn rasûlünde, sizin için en güzel örnek vardýr." (Ahzap, 21.) ""Peygamber size neyi getirmiþ ve size neyi emretmiþse onu alýn (yapýn); neyi yasaklamýþ ise ondan sakýnýn.” (Haþr, 7.) ""Kim Peygambere itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiþtir." (Nisa, 80.) ""Þüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir." (Kalem, 4.) buyurulmaktadýr.

Peygamberimiz hayatýn her safhasýnda örnek alýnacak model bir þahsiyettir. Çünkü O, hayatý bütünüyle mükemmel bir þekilde yaþamýþtýr. Çünkü O, Kur’an-ý Kerim’i tam anlamýyla pratik hayata geçirmiþ olup, hayatý Kur’an ahlâkýydý. Bu nedenle çaðýmýzda insanlýðýn düþtüðü ruhi bunalýmlardan, manevi hastalýklardan, zulüm ve haksýzlýklardan, savaþlardan kurtulmak, insanca bir hayata; huzura, sevgiye, kardeþliðe, dünya barýþýna kavuþmak için O’nun sünnetini yaþamaya, örnek yaþantýsýný hayata hakim kýlmaya muhtaçtýr. Bunun yolu da O’nu tanýmak ve canýmýzdan bile çok sevmektir.

Peygamberimizin örnek hayatý ve hadis-i þerifleri bizlere ve âhiret saadetinin yolunu göstermektedir. Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’nýn Hz. Peygamberin örnek hayatýný öðrenmeye ve yaþamaya her zamankinden çok daha ihtiyacý vardýr. Birlik ve beraberlik ruhu içinde kardeþlik, barýþ ve karþýmýzdakine saygý, sevgi göstermek bizler için mutluluk kaynaðý olacaðýný unutmayalým.

Muhterem Kardeþlerim,
Ülkemiz idarecilerinin Batý Trakya Müslüman Türk’ü olarak bizlere baskýlarý ve antidemokretik uygulamalarý devam ediyor. Türk Yunan dostluðunun konuþulduðu bir dönemde Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’nýn bel kemiðini oluþturan eðitime özellikle din eðitimine yeni bir darbe daha vurulmuþtur. Azýnlýðýmýzýn ileri gelenlerinin hatta milletvekillerimizin dahi görüþü alýnmadan çýkarýlan meþhur 240 imam yasasý çerçevesinde devlet okullarýnda din dersi hocasý olarak atama ve bu din dersini yunanca olarak okutma yönündeki haksýz uygulamanýn maalesef baþladýðýný öðrenmiþ bulunuyoruz. Daha önceki mesajlarýmýzda da belirtmiþtik; ülkemiz Yunanistan’da din dersi zorunlu deðildir. Devlet okullarýndaki okutulan din dersi seçmelidir. Bu nedenle tavsiyemiz çocuklarýmýzýn bu dersi kesinlikle seçmemeleridir. Müslümaným diyen ve Allah’ýn huzurunda hesabýný düzgün vermek isteyen kiþi çocuðunu yunanca olarak verilecek olan bu derslere býrakmamalýdýr. Siz anne babalar yapmanýz gereken þey, çocuðunuzun gittiði okula; “çocuðum seçmeli des olan din dersine girmeyecektir” þeklindeki bir dilekçe ile okul idaresine baþvurmanýzdýr. Yasal olarak bu konuda kimse sizi zorlayamaz ve zorla yaptýramaz. Seçmeli bir dersi seçmemek de bir haktýr. Bu konuda hepimiz uyanýk olalým ve bu oyuna gelmeyelim. Çünkü Yunanca dili üzerinde verilecek olan din dersleri çocukarýmýzýn kafalarýný karýþtýracak ve Ýslâmî bilgileri yanlýþ öðrenmesine sebep olacaktýr. Bu da büyük bir vebaldir. Umarýz yönetim bu yanlýþ tutumdan vazgeçer.

Bizim bu konudaki çaðrýmýz; Batý Trakya’da ezanlarýn okunmasý, camilerin açýk kalmasý, Müslümanlýðýn ayakta kalmasý ve yarýn mahþer meydanýnda Allah’a karþý alnýmýzýn ak olmasý için bunun gibi milli ve dini hasletlerimizi yok etmeye yönelik olan yanlýþ ve haksýz uygulamalara HAYIR! Demektir.

Bu vesileyle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu kutlu doðum gecesi olan Mevlid Kandili hepimiz için hayýrlara vesile olmasýný temenni ederim.


Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE 


Bu duyuru 3142 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017