Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 FAZÝLETLÝ MÜFTÜLERÝMÝZÝN TÜRKÝYE TEMASLARI  28.01.2014-15:08
Faziletli Müftülerimiz Ahmet Mete ve Ýbrahim Þerif 25 Ocak 2014 Cumartesi günü Ýstanbul – 26 Ocak 2014 Pazar günü de Ýzmit ziyaretleri gerçekleþtirerek Türkiye’de iki gün boyunca çeþitli temaslarda bulundular.

Faziletli Müftülerimiz Cumartesi günü Ýstanbul’daki ilk temaslar çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn Haliç Kongre Merkezinde gerçekleþtirdiði “Yüzyýlýn Ýslâm Kültür Hizmeti Onur ve Hizmet Ödülleri” törenine katýldýlar. Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’ýn da onur konuðu olarak katýldýðý anýlan törende, bir çok ilim adamý, diyanet camiasýnýn seçkin elemanlarý ve Balkan ülkelerinden gelen müftüler de yer aldý.

Sözkonusu törenin ardýndan diðer Balkan ülkeleri müftüleriyle birlikte Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýlarýyla bir görüþme gerçekleþtiren faziletli müftülerimiz bahsekonu görüþmenin ardýndan yine Balkan ülkeleri Müftüleriyle birlikte Baþbakan Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’la da görüþme fýrsatý buldular.

Faziletli Müftülerimiz Türkiye temaslarýnýn ikinci gününde ise Ýzmit’e geçerek Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Ýzmit Þubesi’nin düzenlediði “29 Ocak Anma Etkinlikleri”ne katýldýlar. Batý Trakya’dan da birçok kiþinin katýldýðý sözkonusu törenler, sabah saatlerinde Atatürk Heykeli’ne çelenk koyma töreniyle baþladý. Anýlan törenin ardýndan Ýzmit caddesinde yürüyüþ gerçekleþti. Daha sonra Ýzmit Belediyesi’nin yaptýrdýðý Mehmet Hilmi Çeþmesinin açýlýþý yapýldý. Bu açýlýþtan sonra törene katýlanlara yemek ikram edildi. Son olarak da 29 Ocaklar için Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Ýzmit Þubesi tarafýndan düzenlenen anma etkinliði kapsamýnda bir panel düzenlendi. Panelde Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerif, Ýskeçe eski milletvekili Ahmet Faikoðlu ile Ýstanbul eski milletvekili gazeteci yazar Nevzat Yalçýntaþ’ýn yaný sýra Müftümüz Ahmet Mete de yer aldý. Panel öncesi Batý Trakya’lý olan Türkiye Cumhuriyeti Saðlýk Bakaný Sayýn Mehmet Müezzinoðlu da salona gelerek katýlýmcýlarý selamlayarak kýsa bir konuþma yaptý.Bu duyuru 3143 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017