Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Ýskeçe Müftüsü Ahmet METE, Yargýlandýðý Davada Beraat Etti  04.11.2009-20:39
Ýskeçe Müftülüðü’nün yanýbaþýnda bulunan, 150 senelik olduðu tahmin edilen müezzin lojmanýnýn çatýsýný deðiþtirmek üzere yapýlan çalýþmalar bitmeden 10 gün yaðmur yaðmýþ ve lojman oturulamaz hale gelmiþtir. Bunun üzerine Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaðan yaðmurun neticesinde oluþan yýkýntýlarýn ve döküntülerin temizlenmesi çalýþmalarýný baþlatýr. Temizlik çalýþmalarýnýn yapýldýðý esnada Yunan basýný tarafýndan sözkonusu mekanda minare yapýlýyor yaygarasý koparýlýnca, çalýþma yapýlan yer teftiþ edilir ve neticesinde Müftü METE’ye mahkeme açýlýr.

Açýlan dava 8 Þubat 2008 tarihinde Ýskeçe Tek Hakimli Bidayet Mahkemesi’nde görüþülür ve Müftü METE, 8 ay hapis, 5000 euro para cezasýna çarptýrýlýr. Mahkeme kararý Av. Ramadan NÝZAM tarafýndan istinafa götürülür.

Ýstinaf edilen karar, 10 Mart 2009 tarihinde Ýskeçe Üç Hakimli Ceza Mahkemesi tarafýndan görüþülür. Mahkeme savcýnýn talebi doðrultusunda Ýskeçe Ýskan Müdürlüðü’nden sözkonusu yerin analizi yapýlmasý için talepte bulunur. Bunun üzerinde dava tekrar 3 Kasým 2009 tarihinde ertelenir.

3 Kasým 2009 tarihinde görüþülen dava Ýskeçe Müftüsü Ahmet METE’nin beraat etmesiyle son buldu.

Bu duyuru 3631 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017