Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE PANELDE KONUÞTU  08.11.2009-18:20
8 Kasým 2009 tarihinde Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Ankara Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen “Yunanistan ve AB’nin Demokrasi Dersi: Batý Trakya” konulu panele konuþmacý olarak katýldý. Panel, Bilkent Üniversitesi Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Topluluðu (TÜDAT), Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði (BTTDD) Gençlik Kollarý ve Ankara Keçiören Belediyesi tarafýndan ortaklaþa düzenlendi.

TÜRKSAM Balkan Uzmaný Gözde Kýlýç Yaþýn’ýn oturum baþkanlýðý yaptýðý panel, Dýþ Türklerden Sorumlu Devlet Bakaný Müsteþarý Birol Dok’un açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Ardýndan Keçiören Belediye Baþkanlýðý Dýþ Ýliþkiler Müdürü Mustafa Araç ile Türk Ocaklarý Genel Merkezi’nden Yard. Doç. Dr. Bülent Aksoy kýsa birer konuþma yaptýlar.

ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE: “BÖYLESÝ BÝR ORTAMDA YUNANÝSTAN’DA DEMOKRASÝDEN SÖZ EDÝLMESÝ MÜMKÜN OLAMAZ.”

Panelde ilk sözü alan Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Lozan Antlaþmasý ile Yunanistan’a býrakýlan Batý Trakya Türk Azýnlýðý’nýn statüsü ve haklarýnýn Antlaþma ile korunduðunu ifade etti. Müftü Mete, müftü sorunu ile vakýflar sorunu aðýrlýklý olmak üzere dini alanda karþýlaþýlan sorunlar hakkýnda bilgi vermekle birlikte sabýk Ýskeçe Müftüsü merhum Mehmet Emin Aga ile Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerif ile ilgili Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) kararlarýný anlattý. Müftü Mete ayrýca, Ýskeçe Müftülüðü’ne bitiþik binayý tadilat ettirmesi nedeni ile yargýlandýðýný söyledi. Eðitim sorunu ile ilgili olarak Mete, Batý Trakya Azýnlýðý Kültür ve Eðitim Þirketi’nin (BAKEÞ) azýnlýk ortaokulu inþa etmek amacý ile arazi tahsis talebinin Sirkeli Belediye Meclisi’nin oybirliði ile onay vermesine karþýn Doðu Makedonya-Trakya Bölge Genel Sekreterliði tarafýndan çeþitli gerekçelerle üç kez reddedildiðini belirtti. Bununla birlikte, iki dilli azýnlýk anaokulu talebinin ýsrarla görmezden gelindiðini, yerinde Sirkeli Belediyesi’ne baðlý dört köyde devlet anaokulunun inþa edildiðini ifade etti. Ýþte, böylesi bir ortamda Yunanistan’da demokrasiden söz edilmesinin mümkün olmadýðýný dile getirerek konuþmasýný tamamladý.

Bu duyuru 3791 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017