Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSTANBUL’DA SEMPOZYUMA KATILDILAR  30.05.2014-13:17
Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet METE ile Gümülcine Müftüsü Sayýn Ýbrahim Þerif, 27 – 28 Mayýs 2014 tarihlerinde Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi’nin düzenlediði “PAYÝTAHT’TA SERHAD, SERHAD’DA PAYÝTAHT “ Konulu sempozyuma katýldýlar. Bu sempozyum’da, “Ýlmi etkileþimler / Balkanlarda Yüksek Ýslâm Öðretimi” konusu ele alýndý. Ýki gün süren sempozyum; Balkanlarda Yüksek Ýslâm Öðretiminin Müesseleþmesi, Balkanlarýn Geleceði Açýsýndan Dini Aþýrý Gruplar ve Etnik Barýþ gibi konular ayrýntýlý olarak ele alýndý.

Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’nin de yaptýðý konuþmada; Batý Trakya’lý öðrencilerimizin Üniversiteye alýnmasý konusunda kolaylýðýn saðlanmasý, Türkiye’de bazý çevreler Patrikhane’nin açýlmasýný isediðini, ancak o gruplarýn Batý Trakya’da bir Ýmam-Hatib veya Ýlâhiyat Fakültesi’nin olmadýðýný bilmeleri gerektiðini ifade etti.Bu duyuru 2502 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017