Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KADÝR GECESÝ MESAJI  23.07.2014-13:56
   Muhterem Kardeþlerim,

   Yüce Allah’ýn kullarýna ikramýnýn bol olduðu, günahkar olanlarýn affa uðrayabilecekleri, hatalarýndan kurtulmak isteyenleri bu hatalarýný affettirebilecekleri bir zaman dilimine mübarek kadir gecesine kavuþmuþ bulunmaktayýz. Ramazan ayýnýn gönüllerimize serpmiþ olduðu ferahlýðýn doruða çýkmaya baþladýðý bir geceye ulaþtýk Elhamdülillah. Bu feyizli, bereketli, bin aydan daha hayýrlý bir geceye bizleri eriþtirdiðinden dolayý Yüce Rabbimize hamd-ü senada bulunuyor, O’nun Habibine, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)’e salat ve selamda bulunuyoruz.

   Bu gece, Ýslâm dünyasýnda kardeþlik, dayanýþma, barýþ, huzur ve güven ortamýnýn yeniden tesis edilmesini, Ýslâm ülkelerinin tekrar ilim ve medeniyet, barýþ ve esenlik diyarý olmasýný Cenâb-ý Hak’tan niyaz edelim! Gazze’de çocuk yaþlý demeden savunmasýz insanlarý katleden zalimlerin Allah’ýn kahhar ismi þerifiyle kahrý periþan eylemesini dileyelim. Ýslam dünyasýnda, Gazze’de, Suriye’de, Irak’ta, Mýsýr’da, Doðu Türkistan’da akan kan ve gözyaþýnýn durmasý için dua edelim.

   Bu duygu ve düþüncelerle Kadir Gecenizi tebrik eder, tüm Ýslam Dünyasýnýn ve Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’nýn uyanýþýna, birlk ve beraberliðimizin pekiþmesine ve Müslüman yakýþýr bir þekilde Ýslamý yaþamamýza vesile olmasýný Yüce Mevlâ’dan niyâz ederim.

Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 2643 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017