Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 RAMAZAN BAYRAMI  27.07.2014-12:39

     Muhterem Kardeþlerim,
     Rahmetiyle bizleri kucaklayan, þefkatiyle bizleri bir araya toplayan, huzur ve güven ortamýnda ibadet etmemizi saðlayan on bir ayýn sultaný Ramazaný geride býrakarak, sevinç, neþe ve kardeþlik duygularýnýn duruða ulaþtýðý Ramazan Bayramýna kavuþmuþ bulunuyoruz. Bizi, bu kutlu günlere ulaþtýran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.

    Bayramlar, nefis muhasebesinden ve sabýr imtihanýndan baþarýyla çýkmamýzýn simgesi olan kýymetli anlardýr. Bayramlar, anne-babalarýn, büyüklerin ellerinin öpülüp dualarýnýn alýndýðý, küçüklerin sevinçlerine ortak olunduðu, komþuluk duygularýnýn güçlendiði, kimsesizlerin sahiplenildiði, yetimlerin baþlarýnýn okþandýðý mutlulukla dolu günlerdir. Kimsesizlerin ve fakirlerin sevindirilmesi yalnýz Ramazan’da deðil, Ramazan sonrasý da gerekmektedir. Ayrýca bayramlar, küskünlerin barýþtýðý, birlik-beraberlik, kardeþlik ve dostluk duygularýnýn pekiþtiði zamanlardýr.

     Deðerli Kardeþlerim,
     Ne acýdýr ki, bu seneki Ramazan Bayramýna manasýna uygun sevinç ve coþkuyla deðil, buruk ve büyük bir üzüntüyle giriyoruz. Bu mübarek günlerde hepimizi derinden yaralayan ve üzüntüye boðan Gazze’deki kardeþlerimizin uðradýðý zulüm, çocuk yaþlý demeden masum insanlara yaðdýrýlan bombalar iþlenen katliam insanlýk adýna utanýlacak büyük bir vahþet tablosudur. Din düþmanlarý, Ýslâm dünyasýnýn daðýnýklýðýndan istifade ederek bu mübarek günlerde müslüman kaný akýtmakta hiç çekinmemektedirler. Suriye’de, Irak’ta, Kerkük’te, Mýsýr’da, Doðu Türkistan’da ve özellikle son zamanlarda Gazze’de cereyan eden feci olaylar, insanlýk dramý olmasýna raðmen “medenî” dünya gözünü kapamýþ, sesini çýkarmamaktadýr. Allah Ýslâm âlemine uyanýþ, diriliþ, kardeþlik, dayanýþma, barýþ, huzur ve güven ortamý ihsan etsin.

     Aziz Kardeþlerim,
   Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý olarak bizler, özellikle son zamanda Gazze’ye yönelik acýmasýz saldýrýlar karþýsýnda sessiz ve duyarsýz kalamazdýk. Bu manada buradaki mazlum kardeþlerimizin yaralarýný sarmak için maddi manevi desteðimizi göstermemiz dinimizin bize yüklediði bir vecibedir. Bu amaçla bayram sonrasý toplanmak üzere Ramazan Ayýnýn son Cumasýndaki hutbelerde Batý Trakya çapýnda bir yardým kampanyasýný ilan etmiþtik. Ýmamlarýmýz ve mütevelli heyetleri bu yardým kampanyasýný takip etmelerini istirham ederim. Toplanan yardýmlar, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu’nun öngördüðü þekilde Müftülüðümüze teslim edilecek ve en yakýn zamanda en güvenilir bir yolla Gazze’deki kardeþlerimize ulaþtýrýlacaktýr. Yapacaðýmýz yardýmlarýmýzý Allah kabul etsin, böyle facialarý kimseye göstermesin.

     Sevgili Kardeþlerim,
     Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’nýn davasý ve çetin mücadelesi devam etmektedir. Devlet dayatmacý politakasýný devam ettiriyor. Biz de azýnlýk olarak dik durur mücadelememizi sürdürüsek, Allah’ýn izni ve yardýmýyla hak ettiðimiz yere geliriz. Unutmayalým ki, Allah sabredenlerle beraberdir.

   Bu duygu ve düþüncelerle Cenâb-ý Hak’tan sýhhat, afiyet, bol bereket dilerken Ramazan Bayramýnýzý tebrik ederim. Rabbim bu Bayramý Ýslâm dünyasýnda akan kanýn durmasýný, barýþ ve huzur ortamýnýn saðlanmasýný vesile kýlsýn.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 2451 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017