Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KURBAN BAYRAMI MESAJI  03.10.2014-15:32

    Muhterem Kardeþlerim,
   Allaha hamd-ü senalar olsun ki mübarek bir Kurban Bayramýna daha eriþmiþ olmanýn mutluluðu içindeyiz. Bayramlar, âyet-i kerimede buyrulan “Müminler ancak kardeþtirler” (Hucurat, 9) emr-i ilâhisi etrafýnda gönüllerin kaynaþtýðý en mutlu ve huzurlu olmamýz gereken günlerdir. Milli ve manevi duygularýmýzýn doruklara ulaþtýðý, akrabalýk baðlarýmýzý kuvvetlendirdiðimiz; komþuluk iliþkilerini tazelediðimiz, toplumsal hayatý canlandýran; adeta bir gönül medeniyeti olan Ýslam’ýn yoksulu gözetme, öksüz ve yetimi sevindirme; muhtaç ve kimsesizlere yardým elimizi uzatýp; onlarla sýkýntýyý paylaþma gibi deðerlerimizi canlý tutan müstesna sevinç günlerimizdir.

   Kalpleri imanla dolu olan, imanýnýn bir alameti olarak, imanlý gönülleri, Allaha yaklaþtýran ve onun sonsuz nimetlerine karþý bir þükür ifadesi olan ibadetlerden birisi de kurban kesmektir. Kurban kesmek bir ibadettir. Malla yapýlan bir fedakarlýktýr. Bu fedakarlýðý yapan Müslümanlar günahlarýndan arýnýr. Allah’ýn rýzasýna ahiret saadetine kavuþur.

    Deðerli Kardeþlerim,
    Bayram günleri sevinç ve neþe günleridir. Bu sebeple eþimizi, çocuklarýmýzý, ana ve babamýzý sevindirelim. Güler yüzlü olalým. Geçmiþlerimizi dua ve hayýrla yâd edelim. Barýþmak ve kaynaþmak için bayramlarý fýrsat bilelim. Ýnsanlarýn haklarýna saygýlý olalým. Milli ve dini birliðimizi, dostluk ve kardeþliðimizi koruyalým. Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý olarak birbirimiz sevelim. Ýnsanýn ruhunu karartan, dostluklarý yok eden kin, nefret, haset gibi kötü duygularý terk edelim. Sevgiyi topluma yaymak için birbirimizle selamlaþalým ve bayramlaþalým. Gerçek bayramý kutlamak ve gerçek mutluluðu yakalamak için bunlarý yerine getirmemiz þarttýr. Toplum olarak beraber yaþadýðýmýz gayri müslim dostlarýmýzla da bayramýn getirdiði beraber yaþamayý canlý tutalým ve dünyada cereyan eden kabul edilemez olaylardan ibret alalým. Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý terörü hiçbir zaman asla kabul etmemiþ, desteklememiþ ve her zaman lanetlenmiþtir. Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý çoðunlukla beraber tarih boyunca beraber yaþamýþ ve yaþamaya devam edecektir.

    Bu vesileyle tüm Batý Trakya’lý Müslüman Türk kardeþlerimizin Kurban Bayramý’ný tebrik eder, bu bayramýnýn milletimiz ve bütün insanlýk için hayýrlara vesile olmasýný Cenâb-ý Hak’tan niyâz ederim.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 2956 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017