Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 HUTBE - 29 Ocak  29.01.2015-11:21

MÝLLÎ VE DÝNÎ HASLETLERÝ KORUMAK


Muhterem Müslüman Türk Kardeþlerim,
Bir milletin bekasý millî ve manevî deðerlerine sahip çýkmasýyla mümkündür. Çünkü bu deðerler, milletlerin birlik, beraberlik ve dayanýþma içerisinde yaþamalarýný saðlamaktadýr. Millî ve manevî deðerlerine sahip çýkmayan ve baþka milletleri körü körüne taklit edip kültürel deðerlerini kaybeden toplumlar tarih sahnesinden silinip gitmiþlerdir. Bu yüzden, bir toplumu içten yýkmak isteyenler; dinî ve millî deðerlerini yok etmeye, örf, adet ve geleneklerini unutturmaya çalýþmaktadýrlar.

Aziz Cemaat,
Yüce Allah, dinî ve ahlâkî prensiplere sahip çýkmamýzý, O'nun bizim için seçip beðendiði hayat tarzýndan baþka bir yol aramamamýzý emretmiþ ve þöyle buyurmuþtur: “Ýþte bu, benim dosdoðru yolum. Artýk ona uyun. Baþka yollara uymayýn. Yoksa o yollar, sizi parça parça edip, O'nun yolundan ayýrýr. Ýþte bunlarý Allah sakýnasýnýz diye emretti.” (En'âm, 6/153)

Millî ve manevî deðerlerine, örf, adet ve geleneklerine baðlý olan toplumlar, sahip olduklarý bu deðerler sayesinde ayakta kalabilmiþlerdir. Dinî ve ahlâkî deðerleri ihmal ederek, sadece maddî güce dayanarak varlýðýný sürdürmeyi amaçlayan toplumlar ise, yok olup gitmiþlerdir.

Batý Trakya Müslüman Türk Toplumu olarak üzerimize düþen görev, sorumluluk bilinci içinde birlik ve dirliðimizi korumaktýr. Þunu hiçbir zaman unutmayalým ki, biz Müslüman Türk toplumuyuz. Bizi böyle bir toplum yapan; yani öteki toplumlardan farklý kýlan þey, kendimize ait olan dilimiz, tarihimiz, dinimiz, gelenek ve göreneklerimiz, folklorumuz, kýsacasý millî ve dinî deðerlerimizdir.

Muhterem Kardeþlerim,
Yakýn geçmiþte Batý Trakya Müslüman Türkleri olarak milli ve dini hasletlerimizi koruma adýna verdimiz mücadeleyle bütün dünyaya ne olduðumuzu bildirdik. Ýþte 27’nci yýldönümü olarak dün ihya ettiðimiz gün olan 29 Ocak 1988, Batý Trakya Türkleri'nin kimliklerinin inkarýna karþý suskunluðunu bozduðu gündür. Batý Trakya Türk Azýnlýðýnýn milli kimliðinin inkârý yaný sýra, Müftülüklerimizin dikte yöntemlerle gasp edildiði, ecdadýmýzdan kalan vakýf mallarýmýzýn talan edildiði ve azýnlýk eðitiminin özerk statüsünü her geçen gün delmeye devam edildiði için 29 Ocak 1988’de protesto edilerek gür bir sesle dünyaya duyurulduðu onurlu gündür. Ýþte böyle bir günü, bizler bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da her türlü kýsýtlama ve insan haklarý ihlallerine karþý verdiðimiz onurlu mücadelenin milâdý olarak anmaya devam edeceðiz.

Deðerli Kardeþlerim,
29 Ocak günü, toplumumuz için bir dönüm noktasýný oluþturmaktadýr. Yýllar geçse de unutulmamasý ve unutturul-mamasý gereken bir gündür. Bu tarihi gün Batý Trakya Türk Azýnlýðýnýn hak arama mücadelesinin onurlu bir sayfasýdýr. Bu vesileyle 27’nci yýldönümünü ihya ettiðimiz bu “Milli Direniþ Günümüz” mübarek olsun.

Bu duyuru 2629 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017