Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 BASIN AÇIKLAMASI  02.04.2015-09:37

31 Mart 2015 tarihinde Savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn Ýstanbul Adliye Sarayýnda teröristlerce saatlerce rehin tutularak ardýndan þehit edilmesi, tüm Türkiye’de olduðu gibi biz Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’ný da derinden üzmüþ, hepimizi yaralamýþtýr. Þehit Mehmet Selim Kiraz'ýn hayatýný kaybettiði bu terör eylemini þahsým ve tüm Batý Trakya Müslüman Türkleri adýna nefret ve þiddetle kýnýyoruz. Bu, insanlýða karþý iþlenmiþ bir suçtur. Bu tür hayin saldýrýlarla Allah’ýn verdiði cana kýyanlar asla insan olamaz.

Ýnsanlýk onuruna yakýþmayan bu vahþetin durmasý ve tekrar vuku bulmamasý için bütün insanlýðýn ortak çalýþmada bulunmasý gerektiðine inanýyorum. Ýnsanýn arkasýndan konuþmak bile yasak olan dinimizde, insan canýna kýymanýn ise bütün insanlýðý öldürmüþ gibi en büyük günahlardan olduðunu vurgulamak isterim.

Bu duygu ve düþüncelerle görevi baþýnda iken hain saldýrýda þehit edilen Ýstanbul Cumhuriyet Savcýmýza Allah'tan rahmet, ailesine, yargý camiasýna ve tüm Aziz Milletimize baþsaðlýðý ve sabýr diliyorum.Ahmet METE
Ýskeçe MüftüsüBu duyuru 2706 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017