Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 “II. KUR’AN-I KERÝM’Ý ve EZANI GÜZEL OKUMA YARIÞMASI” COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝ  09.06.2015-10:37
Müftülüðümüz tarafýndan 6 Haziran 2015 Cumartesi günü Ýskeçe bölgesi Kur’an Kurslarý arasýnda ikincisini düzenlediðimiz “KUR’AN-I KERÝM’Ý ve EZANI GÜZEL OKUMA YARIÞMASI” Elmalý Spor Tesislerinde büyük baþarýyla gerçekleþti.

Düzenlediðimiz yarýþmada öðrenciler toplam üç kategoride dereceye girmek için çalýþtý.
Ýskeçe Bölgesi Kur’an Kurslarý arasýnda 23 Mayýs Cumartesi günü Ýskeçe Gazhane Camisinde 92 öðrencimiz arasýnda yapýlan ön elemeler neticesinde, 22 öðrencimiz finalde yarýþmaya hak kazanmýþtý.

Sunuculuðunu Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu’nun yaptýðý yarýþmada öðrencilerimiz üç kategoride yarýþtý.

Yarýþmada yer alan seçili kurulumuz ise þöyledir:
Ali ÞAHÝN – Türkiye’den katýlan kurra hafýz,
Sedat KARADAYI – Vaiz ve Ýskeçe Ahiriyan Mahallesi Kur’an Kursu Hocasý,
Mehmet Emin AGUÞOÐLU – Vaiz, Þahin Tekke Ýmamý ve Kur’an Kursu Hocasý,
Rýdvan DELÝ – Demircik Ýmamý ve Kur’an Kursu Hocasý,
Hüseyin KAHYAOÐLU – Elmalý Ýmamý ve Kur’an Kursu Hocasý.

Kategoriler ve dereceye giren öðrenciler
a)“KUR’AN-I KERÝM’Ý GÜZEL OKUMA" yarýþmasýnda Ortaokul öðrencileri. (I. Grup)

Finalde yarýþan öðrenciler

S/NAdý SoyadýKÖY
1 Emre KEHAYA Ketenlik
2 Hilmi SARI Kozluca
3 Hüsran SÜLKO Elmalý
4 Rýdvan AGUÞ Þahin
5 Zerrin KAVAS Paþevik


Bu kategoriden dereceye giren öðrenciler;
1- Hüsran SÜLKO, Elmalý Kur’an Kursu
2- Rýdvan AGUÞ, Þahin Kur’an Kursu
3- Zerrin KAVAS, Paþevik Kur’an Kursu

b) “EZANI GÜZEL OKUMA” yarýþmasý. (II. Grup)

Finalde yarýþan öðrenciler

S/NAdý SoyadýKÖY
1 Erhan KARADAYI Ketenlik
2 Hasan KARABAÞ Kozluca
3 Ýsmail KÖSE Ilýca Aþaðý Mah.
4 Kazým ARNAVUT Þahin
5 Muzaffer RASÝMOÐLU Serin Mahalle


Bu kategoriden dereceye giren öðrenciler;
1- Hasan KARABAÞ, Kozluca Kur’an Kursu
2- Erhan KARADAYI, Ketenlik Kur’an Kursu
3- Ýsmail KÖSE, Ilýca Aþaðý Mahalle Kur’an Kursu

a)“KUR’AN-I KERÝM’Ý GÜZEL OKUMA" Ýlkokul 5’nci ve 6’ncý sýnýf öðrencileri. (III. Grup)

Finalde yarýþan öðrenciler:


S/NAdý SoyadýKÖY
1 Abdullah ÞEBEK Demircik
2 Azra KARAHÜSEYÝN Elmalý
3 Erhan KARADAYI Ketenlik
4 Hasan KAMO Kozluca
5 Hayrullah ÞEH Ýskeçe Sünne
6 Hüseyin MOLLAAHMET Koruköy
7 Kebire AGUÞOÐLU Þahin
8 Muhammed CÝHAN Ýskeçe Çýnar
9 Sabri HAMAÇ Mýsvaklý
10 Salih ÝBRAHÝM Paþevik
11 Sertan GÜNEVDAR Sakarkaya
12 Simar ÝSMETOÐLU Ýnhanlý


Bu kategoriden dereceye giren öðrenciler;
1- a) Erhan KARADAYI, Ketenlik Kur’an Kursu
b)Simar ÝSMETOÐLU, Ýnhanlý Kur’an Kursu

2- a) Hasan KAMO, Kozluca Kur’an Kursu
b) Azra KARAHÜSEYÝN, Elmalý Kur’an Kursu

3- Abdullah ÞEBEK, Demircik Kur’an Kursu

Ayrýca; onur ödülüne layýk görülen Serin Mahallesi Kur’an Kursu Öðrencisi Dilek Rasimoðlu, Basaykova Kur’an Kursu Öðrencisi Bengül Ýmam, geçen yýlýn birincisi Elmalý Kur’an Kursu öðrencisi Gülçin Basasalih birer aþir okudular. Son olarak Türkiye’den gelen Edirnekapý Mihrimah Sultan Camii Ýmamý ve Hatibi Kurra Hafýz Ali Þahin Hocamýýzýn okuduðu Kur’an ve Müftümüzün duasýyla etkinliðimiz sona erdi.

Yaklaþýk ikibinin üzerine kiþinin yoðun katýlýmýyla gerçekleþen yarýþma etkinliðimize, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete’nin yaný sýra þeref konuklarý olarak, bizi hiç bir etkinlikte yanlýz býrakmayan Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Ali Rýza Akýncý, Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediyesi Baþkaný Cemil Kabza, Doðu Makedonya ve Trakya Bölgesi Eyalet Meclisi üyeleri, belediyele meclis üyeleri, sivil toplum kuruluþu baþkanlarý ve yöneticileri, ve daha birçok Azýnlýk öndegelenleri katýldý. Yarýþmada yapýlan selamlama konuþmalarýnda bu tür etkinliklerin önemi üzerinde duruldu ve birlik ve beraberlik mesajlarý verildi.

Coþkulu geçen yarýþma etkinliðinde öðrencilerimiz yarýþmaya katýlarak göstermiþ olduklarý medeni cesaretlerinden ötürü yarýþma sonunda çeþitli hediyelerle ödüllendirildi.

Bu duyuru 4700 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017