Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜBAREK RAMAZAN AYI  12.06.2015-11:32


Saygý Deðer Müslüman Türk Kardeþlerim,
Allahü Teâlâ’nýn bize lütfettiði mübarek Ramazan Ayý’na kavuþmanýn büyük sevinç ve heyecanýný yaþýyoruz. Ramazan Ayý onbir ayýn sultaný olup insanlýðý karanlýktan aydýnlýða ve delâletten hidayete kavuþturan Kur’an-ý Kerim’in indiði aydýr. Ramazan Ayý, Allah Teâlâ'nýn müminlere büyük bir ihsanýdýr. Çünkü ramazan ayý; Kur'an, oruç, iyilik ve güzellik ayýdýr. Tövbelerin, dualarýn, hayýr ve hasenatýn kabul olunduðu mübarek bir aydýr.

Ramazan, kelime olarak yüksek dereceli sýcaklýk veya güneþin þiddetli hararetiyle yerin ve taþlarýn ýsýnmasý ve kýzmasý anlamlarýna gelmektedir. Bu ayda, tutulan orucun verdiði açlýk ve susuzlukla yanma veya oruçla günahlarýn yanýp silinmesinden dolayý yakma anlamý ile ilgili olarak Ramazan adý verilmiþtir. Bazý âlimlere göre ise; ramazan, Yüce Allah'ýn isimlerinden biridir ki, Allah'ýn af ve maðfiretiyle günahlarýn yanýp yok olmasý demektir. Kur'an-ý Kerim'de ve hadis-i þeriflerde adý geçen ramazan, hicri takvimin dokuzuncu ayýdýr. Bu yýl Ramazan ayý 18 Haziran 2015 Perþembe günü baþlýyor. Ýlk teravih 17 Haziran Çarþamba akþamý kýlýnacak ve bu gece sahura kalkýlacak. Ramazan, eþsiz faziletlerle dolu çok þerefli bir aydýr. Ramazan ayý önemini, Kur'an-ý Kerim’den almýþtýr. Çünkü kalplere nur, gönüllere þifa, müminlere rahmet ve bütün insanlýða hidayet olan Kur'an-ý Kerim, bu ay içerisinde bulunan Kadir Gece'sinde indirilmeye baþlanmýþtýr.

Cenâb-ý Hak Kur’an-ý Kerim’de þöyle buyurmaktadýr: “Ramazan ayý ki insanlarý kurtuluþ yoluna götüren, doðruyu yanlýþtan ayýran Kur'an'ýn indiði aydýr. Onun için sizden her kim bu aya eriþirse oruç tutsun.” (Bakara, 185)

Deðerli Kardeþlerim,
Ramazan ayý, oruç ayýdýr. Allah Teâlâ, mü'minlere bu ayda oruç tutmayý emretmiþtir, yani farz kýlmýþtýr. Yüce Mevla'mýz, Kur'an-ý Kerim'de þöyle buyurmuþtur: “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiþ ümmetlere farz kýlýndýðý gibi size de farz kýlýndý. Umulur ki (oruç tutmak suretiyle kötülüklerden) korunursunuz.” (Bakara 183)
Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyuruyor: “Ramazan ayý girdiði zaman cennetin kapýlarý açýlýr, cehennemin kapýlarý kapanýr ve þeytanlar da zincire vurulur.”

Baþka bir hadi-i þeriflerinde de þöyle buyuruyor: “Kim ramazan ayýný, sevabýna inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla, oruçla ihya ederse geçmiþ günahlarý affedilir.”

Görülüyor ki; Cennet kapýlarýnýn açýldýðý, Cehennem kapýlarýnýn kapandýðý ve þeytanlarýn zincirlere vurulduðu bu ay müminler için oruç ayýdýr. Bu sebeple, Müslüman bu ayda orucunu tutacaktýr. Zira oruç sadece aç ve susuz kalmak deðil, kalbin Allah'a açýlmasý, hayata Allah'ýn emrettiði þekilde bakýlmasýdýr. Bu ayýn faziletiyle ilgili olarak Peygamberimiz þöyle açýklýyor: “Bu ay, sabýr ayýdýr. Sabredenin gideceði yer Cennettir. Bu ay, iyi geçinme ayýdýr. Bu ayda müminlerin rýzký artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse, günahlarý affolur. Hak Teâlâ, onu Cehennem ateþinden azat eder. O oruçlunun sevabý kadar, ona sevap verilir.” Eshâb-ý Kirâm, “Yâ Resûlallah! Her birimiz, bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin deðiliz.” deyince, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Bir hurma ile iftar verene de, yalnýz su ile oruç açtýrana da, biraz süt ikram edene de, bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydýr ki, ilk günleri rahmet, ortasý af ve maðfiret ve sonu Cehennemden azat olmaktýr. Bu ayda, emri altýnda olanlarýn vazifesini hafifletenleri, Allahü Teâlâ affedip, Cehennem ateþinden kurtarýr.

Bu ayda 4 þeyi çok yapýnýz! Bunun ikisini Allahü Tealâ çok sever. Bunlar, kelime-i þehâdet söylemek ve istiðfar etmektir. Ýkisini de zaten her zaman yapmanýz lâzýmdýr. Bunlar da Allahü Tealâdan Cenneti istemek ve Cehennem ateþinden O’na sýðýnmaktýr. Bu ayda, bir oruçluya su veren bir kimse, kýyâmet günü susuz kalmayacaktýr.”


Mübarek Ramazan Ayý; tutulan oruçlarla, kýlýnan teravih namazlarýyla, sahurdaki güzellikleriyle, mukabelelerde okunan Kur'an-ý Kerîm tilavetleriyle, hatimleriyle, vaazlarla, sahurdan evvel kalkýp kýlýnan teheccüd namazlarýyla, iftar anýnýn heyecanýyla, Kadir gecesindeki manevi coþkusuyla, hayýr ve hasenatýyla, fitre ve zêkatýyla, bayram sabahý neþesiyle yaþadýðýmýz bir ömrün hasat vaktidir Bu mübarek ay, gönüllerin yumuþadýðý, þeytanlarýn zincirlendiði, nefislerin kýrýldýðý ve insanlarýn insanî duygularýnýn en yükseðe çýktýðý bir aydýr. Hz. Peygamber bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyurmakatdýr: “Eðer kullar Ramazan ayýndaki üstünlükleri bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasýný isterlerdi.”

Aziz Soydaþlarým,

Ramazan, canlanmadýr. Ramazan yenilenmedir. Ramazan; birlik, beraberlik ve kardeþliktir. Ramazan, yanýmýzdakileri anlamaktýr. Ramazan uzaðýmýzda olanlarý hatýrlamaktýr. Ramazan, fakirin gönlüne girmektir. Ramazan, hatalardan vazgeçip hidayet yolunda kambursuz ilerlemektir. Ramazan, Allah’ýn rýzasý için candan, yürekten Allah’a ulaþma arzusudur. Ramazan, kin ve nefretten beri olmaktýr. Ramazan, kendimizi dev aynada görmeden þeytani oyunlardan uzak olmaktýr. Ramazan, þeytanýn istilâ ettiði gönüllerin ilâhi aþk ve sevgiyle dolmasýdýr.

Öyleyse Deðerli Kardeþlerim,
Gelin bu mübarek Ramazan ayýnýn manevi coþkusunu hep beraber yaþayalým ve yaþatalým. Büyüklerimizi hoþnut edip ziyaret edelim. Sohbetlerine katýlalým, hem tecrüblerinden istifade edelim hem de onlarýn yalnýz olmadýklarýný hissettirelim. Küçükleri sevelim ve sevindirelim. Anne-babalarýmýzýn ellerini öpelim. Birlik ve beraberlik içinde teravihlerimizi kýlalým, oruçlarýmýzý tutalým ve en önemlisi kulluðumuzu kuvvetlendirelim.

Hayatýn aldatýcý olduðunu unutmadan bu güzel fýrsatlarý iyi deðerlendirelim. Bayram sabahýna Ramazan içinde yaptýðýmýz ibadetlerin çokluðu ve Rabbimizin bizleri affý ile inþallah kavuþalým.

Aziz Soydaþlarým,
Zaman geçiyor, ömrümüz her geçen gün tükeniyor. Dünyadaki ve yaþadýðýmýz ülkemizdeki durumlar hiç de iç açýcý deðil. Çýkarlar uðruna insanlar öldürülüyor veya haksýzlýklara uðratýlýyor. Zenginler aþýrý harcamalar yaparken fakirler bir lokma ekmeðe muhtaç ölüyor. Ýslâm âlemindeki kargaþalar son bulmuyor. Biz Batý Trakya Müslüman Türk’ünün kangren olmuþ sorunlarýnda hiç bir iyileþme olmuyor. Devlet, okullarýmýzda istediði gibi hareket ediyor istediði gibi keyfi uygulamalarý sürdürüyor. Türkiye’den öðretmen çok az hariç getirilemiyor. Çeyrek asýrdýr devam eden müftülük sorununa çözüm getirilmiyor, Vakýf mallarýmýz Lozan Antlaþmasýna göre iþletilemiyor, zaten çoðu da talan edilmiþ durumda. Milli kimliðimiz olan Türklüðümüz inkâr ediliyor.

Bu duygu ve düþüncelerle hepinizin Ramazan ayýný, Kadir gecesini ve ardýndan Ramazan Bayramýný tebrik eder, Cenâb-ý Hak’tan saðlýk huzur ve bereketli bir ömür niyaz ederim. Allah bizi daha nice Ramazanlara, Bayramlara eriþtirsin.Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 2760 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017