Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KURBAN BAYRAMI MESAJI  24.11.2009-18:16
Deðerli Batý Trakyalý Müslüman Türk Kardeþlerim!

Dini bayramlarýmýzýn ikincisi olan Kurban Bayramýný idrak etmiþ olmanýn sevinci içerisindeyiz. Bizleri bu mübarek günlere kavuþturan Allah'a hamdediyor, O'nun Sevgili Resulüne salat ve selamlarýmýzý sunuyoruz.

Bayramlar sevinçlerin paylaþýldýðý, gönüllerin coþtuðu, küskünlerin barýþýp kalplerin yumuþadýðý, akraba ve komþularýn ziyaret edildiði, öksüz ve yetimlerin sevindirildiði, misafirlerin tebessümle karþýlandýðý, ikramlarýn yapýldýðý mutlu günlerdir.

Aziz Cemaat!

Kurban bayramýnda Allah'a yakýn olmak niyetiyle mukim ve zengin olan her Müslüman kurban kesmelidir. Yüce Allah Kur'an-ý Kerim'de: "Onlarýn etleri ve kanlarý asla Allah'a ulaþmaz, fakat, O'na sizin takvanýz ulaþýr..." buyurmaktadýr.

Sevgili Peygamberimiz ise: "Ademoðlu kurban bayramý gününde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iþ yapmýþ olmaz" buyurarak bizleri kurban kesmeye teþvik etmiþtir.

Kurban bayramýnýn bir özelliði de Hac ibadetinin o günlerde yapýlmýþ olmasýdýr. Öyle ki, dünyanýn her yerinden farklý ýrk ve dillere mensup milyonlarca Müslümanýn haccetmek niyetiyle bir araya gelerek oluþturduklarý tablo, bayramýn deðerini ortaya koyan bir baþka muhteþem manzaradýr.

Bayram günlerini, günahlarýn baðýþlanmasý için bir fýrsat olarak deðerlendirelim. Büyüklerimizi mümkünse ziyaret ederek, deðilse telefonla arayarak onlarýn dualarýný alalým. Akraba, komþu ve dost ziyaretlerini gerçekleþtirelim. Birlik ve beraberliði saðlamak için aramýzdaki küskünleri barýþtýralým. Çocuklara göstereceðimiz sevgi ile bayram havasýný yaþatalým. Fakir ve yoksullara yardým etmek suretiyle onlarý sevindirelim. Ahirete irtihal etmiþ büyüklerimizi, yakýnlarýmýzý, tanýdýklarýmýzý ve bütün inananlarý hayýrla yad edelim. Kestiðimiz kurbanlarýn etlerinden fakirlere de vererek onlarýn da bayram sevincini yaþamalarýna vesile olalým.

Aziz Soydaþlarým,

Bayram mesajým vesilesiyle sizlere bazý güncel mesellerden de bahsetmek isterim. Müftülüðümüze güvenerek kurbanlarýný vekâleten bizlere teslim eden kardeþlerimizin kurbanlarý gerekli olan kurumlara ve ihtiyaç sahiplerinin eline ulaþtýrýlmýþ ve bayram günleri içerisinde kurbanýn kesildiðine dair haber sizlere ulaþacaktýr.

Muhterem Kardeþlerim,

Batý Trakya Müslüman Türk azýnlýðýnýn davasý Lozan'da belirlenmiþ azýnlýk haklarýnýn kazanýlmasý davasýdýr. Biz evlatlarýmýzýn dünya standartlarýna uygun ve modern bir eðitim almasýný istiyoruz.

Bizler, imamlarýmýzý kendimiz seçmek suretiyle camilerimize vazife vermek istiyoruz. Özellikle seçilmiþ müftülerimizin de müftülüklere tayin edilmesini bekliyoruz.

Bizler vakýf mallarýmýzý seçtiðimiz kendi insanlarýmýzýn yönetmesini istiyoruz.

Ve yine biz Yunan vatandaþý olarak Müslüman Türk olarak Yunanistan'da yaþamak istiyoruz.


Bu düþüncelerle hepinizin Kurban Bayramýný tebrik eder, biz Batý Trakya Müslüman Türk Toplumu, Türk Dünyasý ve tüm Ýslâm Alemi için hayýrlara, bütün insanlýk için barýþ ve huzura vesile olmasýný Yüce Mevla'dan niyaz ederim.

Ýskeçe Müftüsü

Ahmet METE


Bu duyuru 3311 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017