Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 A Ç I K L A M A  06.02.2016-21:22
Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý, her zaman vurguladýðýmýz gibi teröre, insan haklarý ihlallerine hiçbir zaman yakýnlýk duymamýþ aksine nefretle kýnamýþ ve kýnamaya devam edecektir.

Dünyanýn sýkýntýlar içinde olduðu ve Yunanistan'ýn ekonomik krizde olmasý sebebiyle bölgemizde de bazý sýkýntýlar zuhur etmektedir. Karanlýk güçler Batý Trakya'da yaþayan azýnlýk ve çoðunluðunun huzurunu bozmaya çalýþmaktadýr. Ancak þu bilinmelidir ki bu kargaþalar herkesi etkilemektedir.

28 Ocak 2016 Perþembe akþamý aile dostumuz ve imam olan bir akrabam evime ziyaretime gelmiþtir. Ziyaret esnasýnda yola bir iþ için inmiþ ve yüzleri maskeli, eldivenli, bu iþi iyi bilen, eðitimli kiþiler tarafýndan bir minibüse yakapaþa alýnarak, yüzü ve aðzý kapanmýþ ve çeþitli hakaretlere maruz kalmýþtýr. Hareket halindeki araba içerisinde þahsýma yönelik hakaretlerden sonra dikkatli olmamý, yaptýklarýmdan haberdar olduklarýný, beni öldüreceklerini ve evlatlarýma zarar verecekleri þeklinde bir mesaj göndererek imam kardeþimiz darp edilmeden yola býrakýlmýþtýr.

Polise yapýlan þikayet neticesinde kameralar kontrol edilmiþ ve biz Trakya'nýn Bekçileriyiz diyen kiþilerin arandýðý dile getirilmiþtir.

Emniyet müdürü ve Emniyet çalýþanlarýna teþekkür ederken faillerin yakalanmasýný Batý Trakya'da yaþayanlar adýna beklediðimizi dile getirmek isterim.

Beþ sene önce yakýnýmda çalýþan bir imam tartaklanmýþ, bu sefer yine yakýnýmda çalýþan bir imam tehdit, hakaretlerle korkutulmuþ, bana mesajlar gönderilmiþtir. Bu güne kadar açýklamadýðýmý açýklamakta yarar vardýr. Müftülük seçiminden itibaren mektuplarla, yolda sözlü þekilde uyarýlar, tehditler aldým, aldýrýþ etmedim. Þimdi de etmiyorum. Korkacak hiçbir çalýþmanýn içinde olmadým, olmayacaðým. Bilmeyenlere þunu da ifade edeyim. Benim ailem Yunanistan için þehit vermiþ ailedir. Yunanistan'ý koruyanlar içinde biz kendimizi ispat ettik. Hemde maskeyle, eldivenlerle, plakasýz minibüslerle deðil, mertçe kanýmýzý feda ederek gösterdik. Gerektiðinde vatan müdafaasý için bundan sonra da feda etmeye de hazýrýz. Bu uðurda azýnlýðýmýzdan birçok þehit verilmiþtir. Bu gerçekler ortada iken karanlýk iþlerle bizleri, Azýnlýðý iliþkilendirmek çok acýmasýzca bir iftiradýr.

Batý Trakya Müslüman Türküne hizmet eden imamlarýmýz ve azýnlýðýn seçtiði müftüler tehdit altýndadýr. Bunu kamuoyuyla paylaþmakta yarar vardýr. Bana ve aileme birþey olmasý halinde de Yunan devletinin sorumlu olacaðýný vurgulamak isterim.

Hiçbir azýnlýk mensubumuzun ve hocalarýmýzýn tahriklere kapýlmamasýný ve vazifesinden feragat etmemelerini tavsiye ediyorum. Allah doðrularla beraberdir.

Ahmet METE
Ýskeçe MüftüsüBu duyuru 4745 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017