Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÜÇ AYLAR VE REGAÝB KANDÝLÝ  06.04.2016-07:19

Çok kýymetli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Rahmet hazinesinden damlayan yaðmur misali yine maðfiret deryasýna ulaþmanýn ümidiyle mübarek üç aylara ve bu aylar içerisinde Rabbimizin ihsan buyurduðu mübarek kandil gecelerine kavuþmuþ bulunmaktayýz. Bu özel aylarý ve günleri, biz insanlara armaðan eden Yüce Rabbimize hamd ediyor ve Efendimiz (s.a.v)’in þu duasýyla bu mübarek günlerin manevi zenginliklerine kavuþmayý arzuluyoruz: “Allahým Recep ve Þaban’ý bizim için mübarek kýl! Ve bizi Ramazan'a kavuþtur.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

Bildiðiniz gibi üç aylar, kameri aylarýn yedincisi olan Recep’le baþlayan, Þaban’la devam eden ve nihayetinde Ramazan’la son bulan aylarýn genel adýdýr. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in, her zamankinden daha fazla ibadet ettiði üç aylar, ‘keþke’lerin yerine bilinçili olarak yapýlan ibadetlerin zirve yapmasý ve diðer aylara yön vermesi gereken mübarek aylardýr.

Aziz Kardeþlerim!
Recep ayýnýn ilk Cuma gecesi, 7/8 Nisan Perþembe’yi Cuma’ya balayan gece olan Regaib Kandili, Cenab-ý Hakk’ýn kullarýna lütfuyla merhamet ettiði, az ibadetlerine karþýlýk çok ecir verdiði raðbet gecesidir. “Regaib” kelime olarak raðbet olunan þey, büyük ikram, rahmet, bereket ve baðýþlanma anlamýna gelmektedir. Regaib gecesi, Rabbimizin maðfiretinin, lütuf ve ihsanýnýn, kendisine samimiyetle yönelen Müslümanlar üzerine bol bol tecelli ettiði bir gecedir. Bu gece kulun Mevlâ’ya yalvarýþ ve yakarýþlarýný sunacaðý ve onun sonsuz affýndan, merhametinden faydalanacaðý mübarek bir gecedir.

Ýdrak edeceðimiz Üç Aylar ve mübarek geceler, öncelikle Rabbimize, ailemize, milletimize ve toplumumuza karþý görev ve sorumluluklarýmýzý hatýrlamalý, hatalarýmýzdan ve günahlarýmýzdan tevbe etmemize vesile olmalýdýr. Nitekim yüce Allah, engin rahmetine sýðýnýp, tevbe etmemizle ilgili olarak þöyle buyurmaktadýr: “(Ey Muhammed) De ki: Ey kendilerine kötülük edip aþýrý giden kullarým; Allah’ýn rahmetinden ümidinizi kesmeyin, doðrusu Allah günahlarýn hepsini baðýþlar. Çünkü O baðýþlayandýr. Merhamet edendir.” (Zümer 39/53) Ayrýca namaz, oruç ve sadaka gibi amellerimizi fazlalaþtýrmalý, büyüklerin gönülleri alýnmalý, eþ ve dostlarýmýzýn hatýrlarý sorulmalý, garipler aranmalý, sofralarýmýza davet edilmeli, yetimler gözetilmeli, yardýma muhtaç kimselere yardým edilmelidir. Aramýzdaki kýrgýnlýklar, dargýnlýklar, þahsi çýkar hesaplarý bir tarafa býrakýlmalý, hoþgörü, kardeþlik ve birlik içerisinde olunmalýdýr.

Sevgili Kardeþlerim,
Ýnsanýn ömründe iniþli çýkýþlý devreler olmaktadýr. Rabbimiz bu iniþ ve çýkýþlarýn olacaðýný bildiði için, maneviyatýmýzý kurtaracak veya yanlýþlarýmýzý gözden geçirmeye vesile olacak anlar, mevsimler bahþetmiþtir.

Manevi olarak arýnmanýn fýrsatý olan üç aylar, bu güzel mevsimin baþlangýcýdýr. Üç aylar içersinde Regaib ve Mirac kandilleri, Ramazan ve Kadir Gecesi mevcuttur. Üç aylar tekrar dirilmeye, yenilenmeye büyük fýrsattýr.

Ýçinde yaþadýðýmýz dünyanýn bu son döneminde ateþler içersinde kavrulmasý insanýn ne kadar zalim olacaðýný göstermektedir. Bu sýkýntýlarý insan; iman, amel ve güzel ahlakla aþabilir. Ona göre bu hususlarýn tam bilinerek yaþanmasý çok önem arzetmektedir.

Deðerli Kardeþlerim,
Batý Trakya’da varlýðýmýzýn devamý için birlik olmak çok önemlidir. Ama bu birlik sözde deðil, özde olmalýdýr. Yunan devleti bizleri önce Yunanlý Müslümaný, daha sonra da Yunanlý hristiyan yapmak çalýþmalarýna devam etmektedir. 240 Ýmam Yasasý, okullarda Türkçenin konuþulmamasý, cami izinlerindeki zorluklar, minarelerin boylarýndan rahatsýzlýk, ezanlarýn sesinden rahatsýz olmak, okullarýn kapanmasý, vakýf sorunu, müftülük sorunu, kitap – öðretmen sorunu hep bunun hedeflenmesinin neticesidir. Son zamanlarda Selânik’te Ýlâhiyat kýsmýnýn açýlmasý da hep ayný hedefin çalýþmalardýr.

Amaçlanan þudur: Okullarda olduðu gibi, camileri de kontrolü altýna almaktýr. Camilere gelecek olan “240 Ýmam” da Selânik’te eðitilecek. Gazetelerde yer aldýðýna göre bu okulun baþ hocasý da Arnavutluk’taki Hristiyan Baþpapazý olacaktýr.

Aziz Soydaþlarým,
Batý Trakya Müslüman Türk’ünü asimile etmeye yönelik olan bütün bu olumsuzluklarý bizler nasýl karþý koyacaðýz? Bunun için yukarýda da deðindiðim gibi birlik çok önemlidir. Biz devletle boðuþacak deðiliz. Biz haklarýmýzý demokratik yollardan ararýz. Birlik ve beraberlik içinde olursak, birlikte hareket edersek ancak bunun üstesinden gelebiliriz. Bu da ancak, çocuðumuzu Medreseye göndermezsek, daha sonrasý için açýlacak olan Yüksek Ýslâm okuluna çocuklarýmýzý göndermezsek, devlet hiçbir þey yapamaz. Ama herzamanki gibi biz gevþek olursak, buradaki varlýðýmýz birilerinin istediði gibi olur.

Sevgili Kardeþlerim,
Dünya fani, ömür bitiyor. Büyük bir fýrsat olan bu üç aylarý, çok iyi deðerlendirelim. Kendimiz için, çocuklarýmýz için, toplum için, tüm insanlýðýn huzur ve barýþý için dua edelim. Günahlarýmýzýn affý için tövbe edelim. Etrafýmýzdaki insanlarla helallaþalým. Bir daha günah iþlememek üzere Allah’a söz verelim. Ahiretimizi kurtarmak için sonumuzun hayýrlý olmasýný Cenâb-ý Hak’tan dileyelim. Ahirette cenneti kazanmak için de yaþadýðýmýz bu dünyamýzý güzelleþtirerek cennete çevirelim.

Bu vesileyle Üç Aylarý ve Regaip Kandilinizi tebrik eder, Yüce Mevlâ’dan, bizleri Regaiple kendisine raðbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluþa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanýn sonunda cenneti hak eden kullarýndan eylemesini niyâz ederim.Ahmet METE
Ýskeçe MüftüsüBu duyuru 2352 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017