Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÞAHÝN KÖYÜNDE BU YILKÝ SON HATÝM MUHTEÞEMDÝ  02.06.2016-06:23

Müftülüðümüz bünyesnde faaliyet gösteren Þahin Köyü Kur’an Kursunun düzenlediði hatim merasimi 29 Mayýs Pazar günü büyük bir katýlýmla coþkuyla gerçekleþti.

28 Mayýs Cumartesi günü de Müftü Yardýmcýmýz Ahmet Hraloðlu’nun katýlmasýyla kurban kesim töreni düzenlendi. Törene civar köylerden gelen kalabalýk bir cemaatin katýlýmýyla Kurban duasý yapýldý ardýndan pilav ikram edildi.

Pazar günü gerçekleþen Þahin Kur’an Kursu hatimi, bu yýlki son hatim töreniydi. Öðrencilerimizin baþarýlý performans sergilemeleri dikkat çekti ve katýlýmcýlara coþkulu anlar yaþatarak adeta gönülleri fethetti.

Hatim merasimine Faziletli Müftümüz Ahmet Mete Hocamýzýn yaný sýra, Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosumuz Ali Rýza Akýncý Bey, Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Baþkanýný temsilen Belediye Meclis Baþkaný Adnan Peçenek, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kurt, DEB Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Ozan Ahmetoðlu, Belediye Meclis Üyeleri ile Anavatanýmýz Türkiye'den çok sayýda misafir ve kalabalýk bir cemaat katldý.

Hatim merasiminde öðrencilerimize Baþkonsolosumuz Sayýn Ali Rýza Akýncý, Almanya'da faaliyet gösteren Hasene Derneði ve Erbakan vakfý tarafýndan hediyeler takdim edildi.

Müftümüz Ahmet Mete, hatim duasýný yaptýktan sonra bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda cemaate seslenen Faziletli Müftümüz, öncelikle birkaç gün önce Ankara'da görüþtüðü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn selamlarýný iletti. Müftü Mete konuþmasýnda son dönemlerde yaþanan geliþmelere deðindi. "Trakya'daki Azýnlýk Yunandýr" þeklindeki açýklamalarýn asla kabul edilemeyeceðini ve Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý olarak buna sessiz kalmamamýz gerektiðini ve önümüzdeki dönemde bunlara demokratik bir þekilde tepki verileceðini ifade etti.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete ayrýca hatim merasimini organize eden hocalarý, öðrenci velilerini ve baþarýlý bir þekilde hatimlerini tamamlayan öðrencileri tebrik etti.

Daha sonra söz alan Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek yaptýðý konuþmada öncelikle öðrencileri, ailelerini ve hocalarýný tebrik etti. Bu topraklarda dinimizle, dilimizle ve kültürümüzle ayakta olduðumuzu ifade eden milletvekili Zeybek, zaman zaman sýkýntýlý dönemler yaþadýðýmýzý, bu tür sýkýntýlarýn azýnlýðýn kaderi olduðunu ifade etti. Bu sýkýntýlar karþýsýnda pes etmeyeceðimizi, en büyük silahýmýzýn birlik ve beraberliðimizin olduðunu, camilerimize, okullarýmýza sahip çýkarak mücadeleye devam edeceðimizi söyledi. Bize düþen görev, dik durmak ve beraberlik içerisinde olmaktýr.

Son olarak Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Ali Rýza Akýncý söz aldý ve cemaate çok anlamlý mesajlar verdi. Sözlerinde; dünyada yaþayan yaklaþýk 1,5 milyar Müslüman'ýn kardeþ olduðunu ifade eden Baþkonsolosumuz, bu büyük ailenin içinde yaklaþýk 250-300 milyon Türk olduðunu belirtti. Bizim Türk olarak ayný dili konuþtuðumuzu ve bu dili konuþarak Çin'e kadar gidebildiðimizi, Türkler Müslüman olduðu zaman Ýslam dünyasýnýn büyük sýkýntýlar içinde olduðunu fakat Türklerin Müslüman olmasýyla bunun deðiþtiðini, Türklerin Ýslam'a büyük katkýlar saðladýðýný ve Türklerin Müslüman olmasýyla Ýslam dünyasýnýn çehresinin deðiþtiðini ve bunu bugün çocuklarýmýzýn okuduklarý þiirlerle bir kýsmýný ifade ettiðini belirtti. Burasýnýn ismini Lala Þahin Paþa'dan alan bir selamet yurdu olan Þahin köyü olduðunu, yüzyýllar boyu buralarda bu ezanlarýn ve dualarýn okunduðunu ve Batý Trakya Müslüman Türkünün gayretleriyle de okunmaya devam edeceðini söyledi. Modern zamanlarýn çok fazla sýkýntýsýnýn olduðunu ancak bu sýkýntýlarýn böyle pýrýl pýrýl gençleri yetiþtirerek aþýlabileceðini ifade etti. Baþkonsolosumuz; aramýzda gönülden gönüle olan sevgi ve muhabbetin daim olmasý temennisinde bulunarak sözlerini tamamladý.

Yapýlan konuþmalarýn ve öðle namazýnýn ardýndan misafirlere etli pilav ve ayran ikramý yapýldý.

Þahin köyünde gerçekleþen hatim töreni ile bu yýl hatim merasimleri sona ermiþ oldu.Bu duyuru 2828 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017