Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 K I N A M A  03.06.2016-09:07

Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý olarak tarih boyunca içinde yaþadýðýmýz devletimize karþý, kanunlar çerçevesinde saygýlý davranmýþ hatta var olma mücadelesinde Hristiyanlarla beraber bu vataný cephede savunmuþtur. Bugüne kadar da devlete karþý ters bir eylemde bulunmamýþtýr. Azýnlýðý çoðunlukla karþý karþýya getirmek isteyenler hep baþarýsýz olmuþtur.

Son dönemde bazý devlet yetkilileri ve kurumlarýnca yapýlan yanlýþlar bizi rencide etmekte ve endiþelendirmektedir. Bu yapýlan yanlýþ uygulamalarýn düzeltilmesini ve huzur içinde olan bölgemizin sýkýntýya sokulmamasýný bekliyor ve ümid ediyoruz.

Batý Trakya Azýnlýðý Yüksek Tahsilliler Derneði resmi olan bir dernektir. Þubelerenin kapatýlmasý antidemokratiktir. Bu tür oyunlar Yunanistan’a yakýþmamaktadýr. Böyle yanlýþlarýn Azýnlýðý rencide etmekte ve eþitliðin olmadýðý izlenimini vermektedir. Þublerin üstündeki yasaðýn kalkmasý azýnlýðýn beklentisdir.

Türk – Yunan dostluðunun en yakýn olduðu ve sorunlarý çözümü için masaya yatýrýldýðý böyle bir dönemde, Devletimizin bizi kucaklamasýný ve Azýnlýk haklarýmýzý vermesini beklerken, bu yanlýþlarýn olmasý çok manidardýr.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 3873 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017