Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

Ä°skeçe Din Görevlileri   |   Ä°skeçe MĂĽftĂĽsĂĽ   |   MĂĽftĂĽ Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 EsmaĂĽ'l HĂĽsna

 
 
 
 
  Duyuru Görüntüleme
 RAMAZAN BAYRAMI  03.07.2016-01:15

Muhterem KardeĂľlerim,
  Bizleri bir Ramazan Bayramýna daha eriþtiren Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Bayramlarý neþe ve sevinç günleri olarak ilan eden Efendimize sonsuz salat ve selam olsun.

Bayramlar; ayný dinin, ayný inancýn ikliminde bizleri birleþtiren, yürekleri bütünleþtiren, kardeþliði pekiþtiren, kýrgýnlýklarý onaran ilahi armaðanlardýr. Bayramlar, iman kardeþliðinin gerçek tezahür sahneleridir.

Bir ay boyunca kendimizi manevi eðitim kampýna aldýk. Kirlenen yanlarýmýzý temizledik. Kaybolan kimliðimizi bulduk. Kýrýlan, örselenen kalplerimizi onardýk. Unuttuklarýmýzý hatýrladýk. Kur’an’la yýkýlan köprülerimizi yeniden kurduk. Birbirimizle kopan baðlarýmýzý yeniden birleþtirdik. Maddi yönümüzü aç býrakarak manevi yönümüzü doyurduk. Ve nefsimizi terbiye ettik.

Ýrademize Allah’ýn emir ve yasaklarýna boyun eðdirmeyi öðrendik. Müslümanca yaþamayý, kardeþliði, paylaþmayý, kulluðu öðrendik. Ýftar sofralarýnda buluþtuk. Ayný ezan sesiyle iftarýmýzý açtýk ve ayný kýbleye yöneldik. Ayný hizada saf olduk. Hep birlikte secdeye vardýk.

Aziz KardeĂľlerim,
Ýdrak ettiðimiz bu bayram, aslýnda kuraklýk çeken tüm insanlýðýn kurtuluþu için akan bir rahmet pýnarýdýr. Bu bayram, baþkalarýný aç býrakarak doyanlara, diðerlerini ezerek muktedir olanlara, ötekilerini yok sayarak var olanlara karþý Hakk’ýn yanýnda yer alanlarýn bayramýdýr. Bu bayram, hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çaðýranlarýn bayramýdýr. Bu bayram, hakikati duyuranlarýn, adaleti yüceltenlerin, iyiliði ve sevgiyi yayanlarýn bayramýdýr. Bu bayram, bir Ramazan gecesi olan Kadir gecesinde inmeye baþlayan o Kutlu Söz’ün hakkýný verenlerin, Kitabýn tarafýný tutanlarýn, Kur’ân’ýn yanýnda yer alanlarýn bayramýdýr.

Bu bayram, yeryüzünde zalimlerin yanýnda olmayanlarýn; Rahmet Peygamberi (s.a.s)’in tarafýnda duranlarýn bayramýdýr. Bu bayram, yeryüzünü yangýnlarla kasýp kavuranlarýn, zayýflarýn üzerine basarak yükselenlerin, güç ve kuvvetiyle, silah ve teknolojisiyle kan ve gözyaþý akýtanlarýn tarafýný tutmayanlarýn bayramýdýr. Bu bayram, insanlýðýn barýþ ve huzuru için hayrýn anahtarý þerrin kilidi olanlarýn bayramýdýr.

Kýymetli Kardeþlerim,
Bu bayramda yapacaklarýmýzý unutmayalým! Bizden bayram neþesi bekleyenlere beklediklerini ikram edelim! Bayramýn sevincini ve coþkusunu içimizde hissedelim! Varlýk sebebimiz olan anne-babalarýmýzý; hayatýn çilesini birlikte omuzladýðýmýz eþlerimizi sevindirelim. Evlerin canlý bayramlarý olan çocuklarýmýzý bayramýn coþkusuyla mutlaka tanýþtýralým! Aile büyüklerimize, akrabalarýmýza, komþularýmýza, arkadaþ ve dostlarýmýza hürmet ve muhabbetlerimizi gösterelim. Hastane köþelerinde þifa bekleyenlerin gönüllerini alalým. Bayram yapamayanlara bayram yaptýralým! Yüreklerin en aðýr yükü olan dargýnlýklara son verelim!

Bizi neþe, sevinç ve huzur içinde toplayýp bir Ramazan Bayramýna daha kavuþturan rabbimize þükürler olsun. Rabbim daha nice Ramazanlara, kandillere ve bayramlara saðlýk, afiyet ve huzur içinde kavuþmayý nasip etsin.

DeĂ°erli KardeĂľlerim,
Ne acýdýr ki,  bu seneki Ramazan Bayramýna manasýna uygun sevinç ve coþkuyla deðil, buruk ve büyük bir üzüntüyle giriyoruz.  Dünya üzerindeki geliþmeler, hepimizin dikkatini çekmektedir. Dünyanýn huzuru kaçmýþtýr. Ýnsanlarýn insanlýk deðerleri yok olmaya devem ediyor.

Suriye’de, Irak’ta ve dünyanýn daha bir çok yerinde cereyan eden feci olaylar yüreklerimizi daðlýyor. Özellikle Anavatanýmýz Türkiye’de son zamanlarda gözünü kan bürümüþ teröristlerin bombalý saldýrýlar neticesinde birçok masum canýn kaybýna yol açýlmasý büyük acýlara neden olmaktadýr. Hassaten daha geçen hafta Ýstanbul’da Atatürk Havalimanýnda bayram öncesinde onlarca masum kardeþlerimizin   hunharca þehit edilmeleri, Batý Trakya Müslüman Türkleri olarak bizi gerçekten derinden üzmüþtür. Ne ramazan, ne bayram tanýmayan bu karanlýk ruhlu teröristleri Allah’ýn kahhar ism-i þerifiyle kahreylesin. Hayatýný kaybeden masum kardeþlerimize Allah’tan rahmet, tüm Türk Milletine baþsaðlýðý, yaralý olanlara da acil þifalar dileriz. Yüce Mevlâ’dan bu terör olaylarýnýn bitmesini ve açýlan yaralarýn kapanmasýný niyaz ederim. Allah Ýslâm âlemine uyanýþ, diriliþ, kardeþlik, dayanýþma, barýþ, huzur ve güven ortamý ihsan etsin.

Aziz KardeĂľlerim,
Son zamanlarda devlet yetkililerinden duyduðumuz bazý sözleri bizleri yaralamaktadýr. Devlet büyüklerinden hatalarýndan dönmelerini bekliyoruz.

Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý Yunan devletine hiçbir zaman yanlýþ yapmamýþ, aksine devletini savunmuþ, hatta uðrunda þehitler vermiþtir. Bugüne kadar da devletle hiç çatýþmamýþtýr. Fakat bu ortamý bozmak isteyenler devamlý sýkýntýlar çýkarmak için uðraþ vermektedir. Biz Müslüman insanlarýz, her zaman doðrudan yanayýz, yanlýþlarla iþimiz yoktur. Biz Osmanlý torunlarý olarak, köklü bir tarihin mirasçýlarýyýz. Her fýrsatta öküz altýnda bozaðý arayanlar bilsinler ki, huzur hepimize lazýmdýr. Þunu da ifade etmekte fayda vardýr: Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý haklarýný demokratik yollardan arayacaktýr ve aramaktadýr.

Terörle iþimiz yoktur, olmayacaktýr. Müslüman Türk’e yakýþýr þekilde yaþantýmýzý devam ettirmeye gayretimiz hiç kaybolmayacaktýr. Demokrasi mücadelemiz de haklarýmýz verilene kadar devam edecektir.

Muhterem KardeĂľlerim,
Bizler toplum olarak birbirmizden kopmayalým, birlik ve beraberliðimizi koruyalým, birbirmizi sevelim, sayalým. Dinmizi yaþayalým. Müslüman Türk adetlerine sahip çýkalým. Evlatlarýmýzý kültürümüze, dinimize, dilimize baðlý yetiþtirelim ki, kýyamete kadar Batý Trakya’da var olalým.

Bu duygu ve düþüncelerle Cenâb-ý Hak’tan sýhhat, afiyet, bol bereket dilerken Ramazan Bayramýnýzý tebrik ederim. Rabbim bu Bayramý Ýslâm dünyasýnda akan kanýn durmasýný, barýþ ve huzur ortamýnýn saðlanmasýný vesile kýlsýn.Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


 
* * *

NOT:

* Müftülüðümüzde bayramlaþma, Ramazan Bayramýnýn ikinci günü (Çarþamba) saat: 17:00 – 19:00 arasý olacaktýr.

* T. C. Gümülcine Baþkonsolosluðu’nda bayramlaþma; Ramazan Bayramýnýn  ikinci günü (Çarþamba) saat: 19:00 – 21:00 arasý olacaktýr. 

Bu duyuru 2991 kez görüntülenmiţtir...

Bütün Duyurular için buraya týklayýnýz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017