Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 DUYURU VE AÇIKLAMA  15.07.2016-07:27

Malümunuz olduðu üzere Gökçepýnar köyünde bir askerimiz denizde boðulmuþ olup cenazesi 14 Temmuz 2016 Perþembe günü, askeri ve dini törenle kaldýrýlmýþtýr. Devletin tayinli müftüsü kendi sözde imamlarýyla cenazeye katýlmýþ ve ailenin acýsýna saygý göstermeden provakatif teþebbüslerde bulunmuþ olup halk arasýnda rahatsýzlýk vermiþtir. Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý her zamanki aðýrbaþlýlýðýný göstererek buna müsaade etmemiþtir.

Ancak insanlara, dinlere, toplumun farklýlýklarýna saygý göstermeyen bazý ýrkçý basýn, cenaze merasiminde olup bitenleri tam tersine lanse etmiþ ve toplumun arasýnda sýkýntý çýkarmayý hedeflemiþtir. Bu durumlarý gözönüne alarak þunu ifade etmek isterim:

1- Bayraða, vatanýn birliðine hiçkimse saygýsýzlýk edemez, etmemelidir.
2- Cenaze sahiplerinin hassasiyeti ve acýsýyla kimse oynamamalýdýr.
3- Toplumu parçalamak isteyenlere kimse aldanmamalý ve provakatif olaylara prim vermemelidir.
4- Irkçý, yalancý ve iftiracý basýný savcýlýða þikayet ediyoruz. Atina’yý yanýltan ve rahatsýz eden bu basýna devlet el atmalýdýr.
5- Toplum olarak bizler, hirsitiyan komþularýmýzla yalanlarla aramýzý açmak isteyenlere dikkat etmeli ve yanlýþ haberlere inanmamalýyýz.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 6192 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017