Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 HUTBE-BÝRLÝKTEN GÜÇ DOÐAR  21.07.2016-10:27Kýymetli Mü’minler!
Yüce dinimizin üzerinde durduðu en önemli konulardan birisi de mutluluðun vazgeçilmez þartlarýndan olan birlik ve beraberliktir.

Birlik ve beraberliðin olduðu yerde kardeþlik, huzur, bolluk ve rahmet vardýr. Dünya ve ahiret mutluluðu ancak Allah’ýn kitabýna sarýlmak, birlik ve beraberlik içinde olmakla mümkündür. Bu konuda Yüce Rabbimiz, Kur’an-ý Kerimde þöyle buyuruyor: “Hep birlikte Allah’ýn ipine (Kur’an’a) sýmsýký sarýlýn. Parçalanýp bölünmeyin. Allah’ýn size olan nimetini hatýrlayýn. Hani sizler birbirinize düþmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleþtirmiþti. Ýþte onun bu nimeti sayesinde kardeþler olmuþtunuz…” (1) Yüce Rabbimiz bizlere bu uyarýnýn ardýndan, birlik ve beraberliðin ihmal edilmemesini ise þu ayetle hatýrlatmaktadýr: “Kendilerine apaçýk deliller geldikten sonra parçalanýp ayrýlýða düþenler gibi olmayýn. Ýþte onlar için büyük bir azap vardýr.” (2) Bu nedenle, Tek bir Allah’a, ayný Peygambere ve ayný Kur’an’a inanmýþ olan Müslümanlarýn, “Birlikte rahmet vardýr” ilkesiyle hareket etmeleri, asla bölünüp paralanmamalarý gerekir. Yüce Allah, Kur’an-ý Kerimde þöyle buyurmaktadýr: “Ýþte bu, benim dosdoðru yolumdur. Artýk ona uyun. Baþka yollara uymayýn. Yoksa o yollar sizi parça parça edip, O’nun yolundan ayýrýr. Ýþte size bunlarý Allah sakýnasýnýz diye emretti.” (3)

Muhterem Müminler!
Yüce dinimiz Ýslam, toplumu oluþturan fertleri, bir bütün olarak ele almýþ, onlarýn her birini vücudu oluþturan organlara benzetmiþtir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (sav) þöyle buyurmaktadýr: “Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine þefkatte, müminlerin misali, bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsýz olsa, diðer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iþtirak ederler.”(4)

Toplumlarý ayakta tutan, birlik ve beraberliktir. Bunun zýddý olan tefrika ise, toplumu içten içe yiyerek, temelden çökmelerine neden olur. Bu nedenle toplumu birleþtiren, barýþ ve güven ortamýný saðlayan tek yol, milli ve manevi birlik anlayýþý içinde yardýmlaþma ve dayanýþmayý saðlamaktýr.

Aziz Kardeþlerim,
Bir haftadýr Anavatanýmýz Türkiye’de gözünü kan bürümüþ hain çete tarafýndan yapýlmak istenen darbe giriþimini, Türk Dünyasý’nýn bir parçasý olan Batý Trakya Müslüman Türkleri olarak bizler de büyük endiþe ve öfkeyle izliyoruz. Kendi milletine ve vatanlarýna ihanet eden ve Mehmetçik’i lekelemek isteyen bu hain þebekeyi þiddetle lanetliyor, Allah’a havale ediyoruz.

Allah’a hamd olsun ki, o günden bu yana aziz Türk Milletinin ferasetli devlet ricaliyle birlikte; dik ve dirayetli duruþlarý, kahraman güvenlik güçlerinin büyük gayretleri, cesaretleri sayesinde bu paralel çetenin yapmýþ olduðu haince kalkýþma elbirliðiyle püskürtülmüþ ve durdurulmuþtur. Bu vesileyle Anavatanýmýz Türkiye’ye ve tüm Türk Milletine geçmiþ olsun dileklerimizi sunarýz. Allah Anavatanýmýza zeval vermesin, bir daha böyle karanlýk günleri göstermesin.

FETÖ Silahlý terör örgütü tarafýndan atýlan kurþunlar ve bombalar neticesinde hayatlarýný kaybeden aziz þehitlerimize Allah’tan rahmet, yakýnlarýna ve tüm Türk milletine baþsaðlýðý, yaralýlara da acil þifalar dileriz.

Aziz Batý Trakya’lý Soydaþlarým,
Anavatanýmýzda kazanýlan demokrasi zaferinin, birlik ve beraberlikle kazanýldýðýný hepimiz gördük. Ýþte biz de Batý Trakya Müslüman Türk’ü olarak haklarýmýzý elde etmek için böyle bir birliðe ve beraberliðe çok ihtiyacýmýz vardýr. Çünkü en büyük silahýmýz, birlik ve beraberliðimizdir.

Merhum Dr. Sadýk Ahmet’in vefatýnýn yýl dönümü olan 24 Temmuz tarihi, ayný zamanda Lozan Antlaþmasýnýn da imzalandýðýnýn yýl dönümüdür. Bu vesileyle; DEB Partisi, 24 Temmuz Pazar günü düzenlediði Anma töreninin yanýnda, haklarýmýzý elde etmek için de yürüyüþ kararý almýþtýr. Bu nedenle önümüzdeki Pazar günü Gümülcine’deki eski DEB Partisi Merkez Binasýnýn önünden vilayete kadar HAK ARAMA YÜRÜYÜÞÜ ve açýklama yapýlacaktýr. Haklarýmýzý elde etmek ve daha aydýnlýk gelecek için hepimiz bu yürüyüþe omuz verelim. Allah haklý mücadelemizi baþarýlý kýlsýn. Amin.


--------------------------------------------------------
1-Al-i Ýmran,103
2-Al-i Ýmran,105
3-Enam,153
4-Müslim, Birr,17

Hutbeyi indirmek için buraya týklayýnýz...


Bu duyuru 4918 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017