Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 HUTBE - MEVLÝD KANDÝLÝ  09.12.2016-08:14

Muhterem Müslümanlar!
Önümüzdeki Pazar gününü Pazartesi’ye baðlayan gece Mevlid Kandilidir. Mevlid Kandili, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’in doðduðu gecedir. Cahiliye Devrinde insanlýk karanlýklar içinde yüzüyor, küfür, cehâlet, vahþet hüküm sürüyordu. Bir kýsým insanlar, esir pazarlarýnda birer mal gibi satýlýyor, zayýflar kuvvetlilerin pençesinde inim inim inliyor, insanlýk en korkunç günlerini yaþýyordu. Ýþte bu devirde, bunalan beþeriyetin ufkunda ilâhî bir nur doðdu. Rebiulevvel ayýnýn onikinci gecesinde âlemlerin Efendisi, iki cihan güneþi, insanlýðýn hidâyet meþ’alesi, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) dünyaya geldi.

Aziz kardeþlerim!
Bu gecenin sabahý, aydýnlýk bir sabahtý. Ýnsanlýða Allah ’ýn lütfu, nimeti ve rahmeti olan Kâinatýn Efendisi, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) dünyaya gelmiþlerdi. O’nun Peygamberliðiyle þirk’in kara bulutlarý daðýlmýþ, insanlýk þeref ve haysiyetine kavuþmuþ, zulmün yerini adâlet, kuvvetin yerini Hak, yalanýn yerini hakikat almýþtýr. Cehâlet ve esaretin zincirleri kýrýlmýþ, ilim ve hürriyete kavuþulmuþ, kadýnlar da toplumdaki itibarlý yerini almýþtýr. Allah Teâlâ Peygamberimizi Âlemlere Rahmet olarak bütün insanlýða “Bir þâhid, bir müjdeci bir uyarýcý, Allah’a davetçi ve nur saçan bir kandil” (1) olarak göndermiþtir.

Muhterem Mü’minler!
Peygamberimizin doðumu olan Mevlid Kandilini ihya etmekten maksat sadece mevlid okumak deðildir. Asýl gaye “…Allah’ý seviyorsanýz bana tâbi olun ki, Allah da sizi sevsin, günahlarýnýzý baðýþlasýn…”(2) emri gereðince O’nu sevmek, yaþadýðý ahlâký yaþamak, emir ve tavsiyelerine uymak, O’nun adâletini tatbik ederek, bütün güzel hasletlerde O’na uyma azmini tazelemektir. Bu mübarek gecede Hz. Muhammed (S.A.V.)’e ümmet olmanýn gereði olarak, büyüklerimizi ziyaret edelim, onlarýn gönlünü ve hayýr dualarýný alalým. Muhtaçlarý, dul ve yetimleri gözetelim, bol bol hayýr ve hasenatta bulunalým. Çocuklarýmýza Allah’ýn Resûlünü ve güzel ahlâkýný anlatalým. Kur’an okuyarak, kaza ve nafile namazlarý kýlarak, Allah’ý bol bol zikrederek, Resûlullâh’a Salât-ü Selam getirerek bu geceyi ihya etmeye çalýþalým.

Mübarek Mevlid Kandili’nin Milletimiz ve bütün Ýslâm Âlemi için hayýrlara, tüm Ýnsanlýk için barýþ ve huzura vesile olmasýný Yüce Rabbimiz’den niyaz ederim.


---------------------------------------------------------
(1) Ahzab, 33/45-46
(2) Ǎl-i Ýmran, 3/31

Bu duyuru 2404 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017