Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MEVLÝD KANDÝLÝ  09.12.2016-08:24

Deðerli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Ýnsanlýðýn kurtuluþu için âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber; bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yýlýnda Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayýnýn 12. gecesi doðmuþtur. 11 Aralýk 2016 Pazar’ý Pazartesi’ye baðlayan gecede ihya edeceðimiz bu mübarek geceye "Mevlid Kandili" denir.

O'nun doðduðu çaðda dünyanýn her tarafýnda cehalet, zulüm ve ahlâksýzlýk almýþ yürümüþ, Allah inancý unutulmuþ, insanlýk korkunç ve karanlýk bir duruma düþmüþ, dünya yaþanmaz hale gelmiþti.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in teblið ettiði Ýslâm dini ile dünya aydýnlandý, tek Allah inancý ile kalpler nurlandý. Eþitlik, adalet ve kardeþlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuþtu. O'nun doðduðu gece, insanlýðýn kurtuluþu için çok hayýrlý ve mübarek bir baþlangýçtýr. Hz. Peygamber’in doðumu, hayatý ve hadis-i þerifleri aslýnda insanlýðýn kurtuluþu için Kur’an-ý Kerim’den sonra tek kýlavuzdur. Çünkü Peygamberimizin hayatý Kur’an’dý. Onun hayatýný örnek almak, Kur’an-ý yaþamak demektir.

Peygamberimiz (s.a.s.); insanlýðýn þu son zamanlardaki ruhi bunalýmlarýna, doymayan göz ve kalplerinin tamahlarýna, hamd, þükür, sabýr ve tahammüllerden uzak hallerine tek dermandýr. Kur’an-ý Kerim ve hadisler bizim dünya ve ahiret saadet kaynaklarýmýzdýr. Bunlarý çokça okumalý ve hayatýmýzý onlara göre ayarlamalýyýz. Bu saadet kaynaklarýmýzý çocuklarýmýza da okutmalý ve onlarý da Hz. Peygamberi’in hayatý gibi bir hayat yaþamalarýný tavsiye etmeliyiz.

“Ben güzel ahlâký tamamlamak için gönderildim” buyuran Peygamberimizin gerçekten güzel ahlâkla yoðrulmuþ hayat tecrübesini tanýmaya, O’ndan yararlanmaya her zaman olduðu gibi bugün de çok muhtacýz.

Böylesine yüce ve üstün ahlâklý bir peygamberin ümmetiyiz. Kur'an-ý Kerim'de: “Allah'ýn rasûlünde, sizin için en güzel örnek vardýr.” (Ahzap, 21.) “Peygamber size neyi getirmiþ ve size neyi emretmiþse onu alýn (yapýn); neyi yasaklamýþ ise ondan sakýnýn.” (Haþr, 7.) “Kim Peygambere itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiþtir.” (Nisa, 80.)

Muhterem Kardeþlerim,
Mevlid Kandili mesajý vesilesiyle Son zamanlarda ülkemiz yöneticilerinin yanlýþ tutum ve davranýþlarýný da zikretmeden geçemeyeceðim.

Her geçen gün azýnlýk sorunlarý katmerlenerek devam etmektedir. Müftülük, vakýflar, eðitim ve kimlik sorunlarýna iyileþtirme yerine hep kötüye doðru bir gidiþ vardýr.

Okullar kapatýlýyor, eðitim kötüye gidiyor, derneklere baskýnlar ve baskýla oluyor. Ülkemizde demokrasinin rahatlýðý deðil, eziyeti görülüyor.

Geçenlerde Baþbakanýn bölgemize geldiðinde Azýnlýk Lisemizi de ziyaret etti ve dikkatleri azýnlýk eðitimine çekti. Ümid ederiz ki azýnlýk eðitimine ve diðer sorunlara antlþma ve sözleþmelerden doðan haklarýmýz çerçevesinde köklü çözümün getirilmesidir.

Sevgili Kardeþlerim,
Biz Müslüman Türk bir azýnlýkýz. Her arzumuzu önce Allah’tan isteriz. Unutmayalým, Allah’u Teâlâ çalýþan, birlik ve beraberlik içinde olan, hainlikten, iki yüzlülükten uzak olanlara yardým eder. Bu vesileyle;

-Önce Rabbimizin yolundan gitmeliyiz,
-Doðumunu kutladýðýmýz Peygamberimizin bizlere tavsiyelerini dinlemeliyiz,
-Müslüman kardeþliðimizi yaþatmalý, kardeþimizi satmamalýyýz,
-Arkamýzdan konuþmamalý, düþmanlarýmýza fýrsat vermemeliyiz,
-Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý olarak birlik ve beraberlik içinde toplu olarak hareket etmeliyiz,
-Yaþadýðýmýz bu memleketimizde Müslüman ve Türk kalmak için verilen mücadeleyi küçümsememeliyiz,
-Mücadelenin baþýnda yer alan önderlerimizin bizlere gösterdiði yollardan bu mücadeleye sýmsýký sarýlarak devam etmeliyiz.
-Evlatlarýmýza dikkat edelim, onlarla ilgilenip iyi yetiþmeleri için eðitelim, gözetelim.
-Aile yapýmýzýn sarsýlmamasý için eþlerimize karþý sevgi çerçevesinde azami ölçüde önem gösterelim,
-Giyim ve kuþamlarýmýz Müslümana yakýþýr bir tarzda olsun. Hanýmlarýmýzýn ve kýzlarýmýzýn farklý dinden olanlardan ayrýlan yanlarý olsun,
-Ýçki, kumar, uyþturucu hayatlarý bitiren haramlardýr. Bunlardan azami derecede kaçýnalým ve çocuklarýmýzý da koruyalým.

Bu saydýklarým, doðumunu kutladýðýmýz Peygamberimizin bizlere çizdiði yolun bir kýsmýdýr. Allah bizleri kendisine kul, habibine ümmet eylesin.

Bu vesileyle selâm ve hürmetlerimle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu kutlu doðum gecesi olan Mevlid Kandili hepimiz için hayýrlara vesile olmasýný Yüce Rabbim’den niyaz ederim.


Ahmet METE
Ýskeçe MüftüsüBu duyuru 2268 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017