Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 HUTBE - ZAMANI DEÐERLENDÝRMEK  30.12.2016-08:42

Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah’ýn bizlere önemli lütuflarýn-dan birisi de zaman nimetidir. Akýp giden zaman içerisinde bize emanet edilen ömrümüzü tamamlamaktayýz. Bu dünyada yolcuyuz ve günün birinde ebediyet âlemine yürüyeceðiz. “Yalnýz azamet ve ikram sahibi Rabbi’nin zâtý bâki kalacak.” (1) mealindeki âyette ifade edildiði gibi, Allah Teâlâ’nýn zâtý dýþýnda bütün varlýklar fânidir.

Kur’ân-ý Kerim’de zamanýn önemine þöyle dikkat çekilmiþtir. “Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller iþleyenler, birbirlerine hakký tavsiye edenler, birbirlerine sabrý tavsiye edenler baþka.” (2)

Deðerli Müminler!
Bilindiði üzere, bir miladi yýlý tamam-layarak yeni bir yýla girmek üzereyiz. Ancak ne yazýk ki, bu yýlý çok acýklý tablolarla tamamlamak üzereyiz. Anavatanýmýz Türkiye’de þer odaklarý ve fetö terör örgütü tarafýndan tertiplenen 15 Temmuz darbe giriþimi, hain teröristlerce düzenlenen bombalý saldýrýlar ve neticede yüzlerce þehit, yine uzun zamandan beri, hassaten son günlerde Suriye’de Halep’te yaþanan insanlýk dramý; binlerce masum insanýn ölümü, hayatta kalmaya çalýþanlar da evsiz - barksýz, aç susuz kalmalarý, büyük acýlar bizi derinden yaralýyor. Bu vesileyle Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu’nun baþlattýðý yardým kampanyasýný tekrar hatýrlatmak istiyorum. Biraz olsun yaralarýný sarmak için bu kampanyaya destek verelim. Yeni yýla girmeye hazýrlandýðýmýz bu günlerde, Rabbimizden bir an önce bu acýlarýn dinmesini niyaz ederiz. Terörün bitirilmesi ve huzurun saðlanmasý için mücadele edenlere Allah yardýmcýlarý olsun. Bu uðurda canlarýný feda eden þehitlerimize de rahmet eylesin.

Aziz Kardeþlerim,
Yeni Bir yýlý daha geride býrakýrken, hayat defterimizden bir sayfa daha eksilecektir. Bir adým daha âhirete doðru yaklaþýyoruz. Geçmiþimize yönelik bir muhasebe yaparak bu yýlý deðerlendirelim. Kendimiz adýna, milletimiz ve insanlýk uðruna ne gibi güzellikler, hayýrlar, fedakârlýklar yaptýðýmýza, yapacaðýmýza bakmamýz gerekir. Yeni bir yýla yaklaþýrken yýlbaþý çerçevesinde yapýlan kutlamalar bizim milletimiz yönünden dini, ahlaki ve kültürel hiçbir temele sahip deðildir. Evlerimizi ýþýklandýrmak, çocuklarýmýza noel elbisesi giydirmek, aklý ve saðlýðý tehdit eden içki tüketimi, aile bütçesini tahrip eden kumar, gece sabaha kadar uygun olmayan mekânlarda vakit geçirmek ve kumara vesile olan oyunlarý oynamak dini, milli ve kültürel deðerlerimizle baðdaþmamaktadýr ve dinen haramdýr. Bu tür davranýþlar, ahlaki yozlaþmaya ve kültürel tahribata sebep olmaktadýr. Dini deðerlerimize sahip çýkmak, çocuklarýmýza ve gençlerimize ayný hassasiyeti vermek hepimizin görevidir.

Deðerli Kardeþlerim!
Dünya ve ahiret saadetini kazanmak, sýnýrlý olan ömrü iyi kullanmamýza baðlýdýr. Geçen her dakika, her saat, her gün ve her yýl ömürden eksilmektedir. Zaman bizim için en büyük sermayedir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in ifadesi ile “Akýllý Müslüman, kendini hesaba çekip, ölüm ötesine hazýrlýk yapan kiþidir.” Hutbemi Peygamber Efendimizin bir mübarek sözü ile bitirmek istiyorum. “Ýki nimet vardýr ki, insanoðlu bunlarda hep aldanmýþtýr: Saðlýk ve boþ vakit.”

1. Rahman, 55/27, 2. Asr, 103/1-3, 3 (Tirmizi, Zühd 1)


Bu duyuru 2365 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017