Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÝRAÇ KANDÝLÝ MESAJI  21.04.2017-08:49

Deðerli Müslüman Türk Kardeþlerim!
23 Nisan 2017 Pazar gününü pazartesiye baðlayan gece Miraç Kandilidir. Miraç Kandili, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin, gecenin bir anýnda Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, oradan da göklere seyahat ettirildiði mübarek gecenin adýdýr.

Nitekim Cenab-ý Hak Kur'an-ý Kerim'de; "Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bir kýsým ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kýldýðýmýz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ýn þaný yücedir. Doðrusu O, iþitir ve görür." (Ýsra:1) buyurmuþtur.

Hak Teâlâ Hazretleri ilâhi mükâfatla þereflendireceði kullarýný çeþitli imtihanlardan geçirmektedir. Peygamber Efendimiz de bir takým sýkýntýlarla karþýlaþmýþ, fakat hepsine göðüs germiþtir. Bunlardan bazýlarý; yetim olarak büyümesi, Peygamberlik göreviyle þereflendiði zaman amcasý Ebu Lehep gibi en yakýn akrabalarýndan iþkence görmesi, Ýslâm’ýn yayýlmaya baþlamasýyla Mekkeli müþrikler Peygamberimizin önünü kesmek için çeþitli entrikalar çevirmeleri ve þiddetli iþkenceler yapmalarý, insanlýk tarihinde eþine az rastlanan iþkencelerden biri olan bütün Müslümanlarý ekonomik ablukaya alýnmasý, en sýkýntýlý günlerinde Peygamberliðin onuncu yýlýnda onun en büyük destekçisi, ilk Müslüman olan Haným eþi Hazreti Hatice’nin vefatý, çok kýsa arayla her ne kadar Müslüman olmadýysa da onu koruyan amcasý Ebutalib’in ölümü, bunun üzerine gittiði Taif denilen yerde oranýn halký tarafýndan büyük hakaretlere maruz kalmasý.

Aziz Kardeþlerm!
Cenâb-ý Hak, dinini teblið uðrunda her fedakârlýða katlanan sevgili peygamberini desteksiz býrakmamýþ bütün bu sýkýntýlý günlerin ardýndan onu Miracla mükâfatlandýrmýþtýr. Mirac, Medine’ye hicreten birbuçuk sene evvel Recep Ayý’nýn 26’yý 27’ye baðlayan gece cereyan etmiþ ve gerek Peygamberimiz, gerekse Müslümanlar için büyük teselli kaynaðý olmuþtur.

Peygamberimizin hayatý içinde önemli bir yeri olan Miraç, Allah'ýn sevgili Resülünden baþka hiç kimseye sunmadýðý ilahi bir ihsandýr. Yüce Peygamberimiz için pek büyük þan ve þerefle dolu olan Miraç mucizesi, biz Müslümanlar için de ilahî rahmetler ve lütuflarla doludur.

Miraç olayýnýn biz Müslümanlar için en önemli sonuçlarýndan birisi hiç þüphe yok ki, dinin direði olan namazdýr. Namaz, bize bir miraç hediyesidir. Onun içindir ki, namaz mü'minin miracý olmuþtur. Nasýl ki, yüce Peygamberimiz Miraç'ta vasýtalardan arýnmýþ olarak Mevlasý ile karþý karþýya geldi ise, mü'min de namazda vasýtasýz olarak doðrudan doðruya Rabbinin huzuruna çýkar; sadece O'na kulluk etme ve sadece O'ndan yardým isteme fýrsatý bulur. Eðer mü'min, günde beþ vakit namazýný dikkatle ve huþu içerisinde kýlacak olursa o namaz onun için bir miraç olur, kul onunla Hakka yol bulur.
Böyle müstesna bir gece vesilesiyle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vahyedilen, insanlýðý mutluluða götürecek prensipleri de hatýrlamak lazýmdýr. Çünkü Kur'an-ý Kerim'de Miracýn ruhi hallerinden söz edilirken: "Allah kuluna vahyedeceðini etti" (Necm:10) buyurulmaktadýr. Bu vahyedilen hakikatleri þöylece özetleyebiliriz:
"Allah'a ortak koþulmayacak, yalnýz O'na kulluk edilecek ve yalnýz O'ndan yardým istenecektir. Anne ve babaya hürmet edilecek, onlarýn dualarý alýnacaktýr. Zinaya yaklaþýlmayacaktýr. Haksýz olarak kimsenin canýna kýyýlmayacaktýr. Yetimlere iyi muamele edilecektir. Ölçü ve tartýda doðruluk üzere olunacaktýr. Bilmediðimiz bir þeyin ardýndan körükörüne gidilmeyecek, þuurlu hareket edilecektir. Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürünmeyecektir." Bu saydýðýmýz prensipler hiç þüphe yok ki bir toplum için gerekli bütün ahlak ve fazilet kurallarýný ihtiva etmektedir. Ýþte Miraç gecesi böyle mübarek bir gecedir. Bu geceyi ihya ederken bu gecede vahyedilen üstün gerçeklere kulak vermeliyiz. Miraç'ýn özünde, kötülükten arýnma, paylaþma, düþünme, sorumluluk taþýma, fedakârlýk vardýr.

Aziz Soydaþlarým!
Dünya üzerinde yapýlan katliamlarý, haksýzlýklarý hepiniz müþahade etmektesiniz. Ýnsanýn deðeri cebindeki para kadar olmuþtur. Halbuki insan Allah’u Teâla ile Miraçta yakýn oturan tek varlýktýr. Mahlükatýn en þereflisidir. Bu vesileyle Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý olarak biz evlatlarýmýzý iyi yetiþtirelim, okutalým veya okumuyorlarsa, hiç olmazsa bizim en temel deðerlerimiz olan dinimizi, ana dilimiz olan Türkçemizi, örf – adet ve ananelerimizi en iyi bir þekilde öðrenmeleri için azami gayret gösterelim ve dinî ve millî hasletlerle bezenmiþ evlatlar olarak yetiþtirelim. Unutmayalým, bir toplumun bekasý, o toplumun dinî ve millî hasletlerine sahip çýkmasýyla mümkündür. Bunun yanýnda insanlara, kardeþlerimize, komþularýmýza deðer verelim. Çünkü verdiðiniz deðer kadar deðer görürsünüz. Allah cümlemizi eþref-i mahlükattan olabilemeyi ve eþref-i mahlukata gerekli deðeri verebilmeyi nasip etsin.

Buna göre, kandilleri birer fýrsat bilmeli, bu müstesna zaman dilimlerinde Allah'a daha da yakýn olmaya çalýþýlmalýyýz. Bilelim ki, Allah'a yakýnlýk, O'nun emirlerini yerine getirmek, yasak ettiði þeylerden kaçýnmakla mümkündür. Bu vesileyle, barýþ ve huzur dolu bir dünya için ve Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’nýn daha aydýnlýk yarýnlara kavuþmasýna vesile olmasý dileðiyle gönül aydýnlýðý olan Miraç Kandiliniz mübarek olsun.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 3401 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017