Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜLÜÐÜ'NDEN MUHTEÞEM AÞURE ETKÝNLÝÐÝ  26.01.2010-12:25
Ýskeçe Müftülüðü'ne baðlý Bayan Ýrþad Ekibi tarafýndan geleneksel hale gelen "Aþure Günü" etkinliði 21 Ocak Perþembe 2010 tarihinde Ýskeçe Politia salonunda gerçekleþti.

Sadece bayanlara yönelik organize edilen Aþüre Etkinliði'ne yaklaþýk 3 - 4 bin arasý bayan katýldý. Aþure etkinliðine gelen bayanlarýn bir kýsmýnýn salona girememesi aslýnda büyük kalabalýðýn kanýtý oldu.

Aþure etkinliðine, Ýstanbul Müftülüðü'ne baðlý bayan ilahi korosu 25 kiþilik bir grup ile katýldý. Katýlanlar arasýnda T.C. Diyanet Ýþleri Baþkanýnýn deðerli eþi Emine Bardakoðlu, Ýstanbul Müftüsü eþi bayan Gül Çaðrýcý, Ýstanbul Müftü Yardýmcýsý bayan Dr. Kadriye Avcý Erdemli bulunuyordu.

Etkinliðe ayrýca, T.C. Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç beyin eþi bayan Esin Sarnýç, Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve eþi Atike Mete, Ýskeçe Milletvekili Çetin Mandacý ve eþi Gülsüm Mandacý, Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerif ve eþi Celile Þerif, Ýskeçe Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu ve eþi, Ýskeçe Müftü Yardýmcýsý Fatma Ýmam ve Müftülük çalýþanlarý, Ýskeçe Vaizler Temsilcisi Hamdi Bekir ve eþi, Ýskeçe Ýl Meclis Üyesi Gülbeyaz Karahasan ve Azýnlýk Ýl Meclis Üyeleri eþleri, Ýskeçe Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sabri Bektaþ'ýn eþi, B.T.A.Y.T.D. Ýskeçe Kadýn Aile ve Kültür Kolu Baþkaný Sevkan Tahsinoðlu ve üyeleri, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný eþi ve Kadýnlar kolu Baþkaný Nevriye Hasanoðlu ve üyeleri, Ýskeçe Belediyesinde Eþitlik Listesi üyeleri ile çok sayýda bayan soydaþ katýldý.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaptýðý açýlýþ konuþmasý ile etkinlik baþaladý. Müftü Mete konuþmasýnda þu hususlara dikkat çekti:

"Öncelikle yapýlan bu muhteþem aþure etkinliðimize katkýda bulunan baþta T.C. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Bardakoðlu ve Ýstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çaðrýcý beylere ve yine farklý þekilde etkinliðimize destek saðlayan herkese teþekkürlerimizi bir borç biliriz. Ayrýca bu gece muazzam kalabalýktan dolayý da memnuniyetimizi ifade ederken, yoðun kalabalýktan dolayý geri dönen bütün haným annelerimizden ve bacýlarýmýzdan özür diliyorum. Ve þunu anlýyorum ki, artýk bizlere salonlar yetersiz gelmektedir. Bundan sonraki etkinliklerimizi daha büyük mekanlarda yapma sözünü veriyorum. Bu vesileyle böyle yoðun ve kalabalýk bir ortamda gösterdiðiniz sabýr dolayýsýyla hepinize teþekkür eder, Cenab-ý Allah bizleri mahþer gününde Bu þekilde Hz. Muhammed'in Livaül Hamd sancaðý altýnda toplamasýný niyaz ederim."

Daha sonra aþure etkinliðinin anlam ve önemini belirten konuþmayý Ýstanbul Müftü Yardýmcýsý Kadriye Avcý Erdemli yaptý.

Erdemli konuþmasýnda Aþure Günü'nün dinimizdeki kutlama serüvenini ve meþruiyetini dile getirdi. Ve bu tür etkinliklerin inancýmýzda farz ve sünnet olmadýðýný, lakin kardeþlerimizi birarada sevgi ve hoþgörü içerisinde yaþamalarýna vesile olduðunun ifade etti.

Etkinlik, Ýstanbul Müftülüðü Bayan Ýlahi Korosu'nun seslendirdiði birbirinden güzel kaside ve ilahilerle son buldu.
Bu duyuru 4887 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017