Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 BATI TRAKYA TÜRK HEYETÝNÝN TEMASLARI  10.02.2010-13:31
29 Ocak 2010 Cuma sabahý Mehmet Hilmi, Mehmet Emin Aga ve Dr. Sadýk Ahmet'e çelenk koyarak baþlayan kutlamalar, 29 Ocak Direniþ Günü Filia Düðün Salonunda gerçekleþen gece ile Batý Trakya'da son buldu.

30 Ocak 2010 Cumartesi günü de Ýstanbul'da gerçekleþtirilen bir çalýþma kurultayýnda da Batý Trakya sorunlarý ele alýndý ve tartýþýldý.

1 Þubat 2010 Pazartesi günü de sýrasýyla Sabah gazetesi, TRT, Zaman gazette, Ýstanbul Müftülüðü'nün ziyareti ardýndan Tek Rumeli televisyonunda program yapýldý.

2 Þubat 2010 Salý günü de programýmýza Anýtkabir'e çelenk koyarak heyet çalýþmamýza baþladýk.

AK parti grup baþkanvekili Sayýn Suat Kýlýç ile yapýlan görüþmelerden sonra AK parti grup toplantýsýna katýldýk.

Toplantýdan sonra MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Ahmet Deniz Bölükbaþý ile görüþüldü.

Sayýn Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'le yapýlan ziyaretten sonra CHP Genel Baþkaný Sayýn Deniz Baykal ziyaret edildi.

3 Þubat 2010 Çarþamba günü görüþmelere AK parti merkezinde milletvekili Sayýn Mehmet Müezzinoðlu'nun verdiði kahvaltý ile baþnladý.

T.B.M.M. Baþkaný Sayýn Mehmet Ali Þahin ile olan ziyaretin ardýndan, Baþbakanlýða gerçekleþtirilen ziyarette Sayýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'la beraber Faruk Çelik ve Kürþat Tüzmen de hazýr bulundular.

Dýþiþleri Bakaný Sayýn Ahmet Davutoðlu'nun ziyaretinden sonra Diyanet Ýþleri Baþkaný Sayýn Prof.Dr. Ali Bardakoðlu ve yardýmcýlarý ile görüþme yapýldý.

4 Þubat 2010 Perþembe günü Sayýn Birol Dok ve Sayýn Yusuf Sarýnay'la yapýlan görüþmelerin ardýndan Genel Kurmay Baþkanlýðý'ný da nezaket ziyaretinde bulunuldu.

Temaslarýn sonunda Ýstanbul'da sergilenmekte olan "Ýstanbul'da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri" sergisi de ziyaret edildi.

Yapýlan tüm ziyaretlerde sorunlar sorulmadýkça dile getirilmemeye çalýþýldý. Çünkü azýnlýklar sorununu hem vatanýmýz hem de anavatanýmýz yetkilileri tarafýndan bilinen bir konudur. Yapýlan temaslarda iki ülke arasýndaki dostluk ve yakýnlaþma çerçevesinde anavatanýmýz yetkililerine Batý Trakya meselesini gündemde tuttuklarý için teþekkür ettik. Ayný teþekkürlerimizi atýlan yeni adýmlardan dolayý sayýn Baþbakanýmýz Yorgo Papandreu'ya da iletmek üzere randevu isteyeceðimizi milletvekillerimize ilettik.

Yapýlan temaslarýn faydalý olduðuna inancým tamdýr. Batý Trakya Türkleri ve Ýstanbul Rumlarý iki devlet arasý iliþkilerde köprü vazifesi görmektedir. Bu uðurda yapýlan çalýþmalarý hem takdirle takip ediyor hem iki ülkeye de teþekkür ediyoruz.

Dostluktan hiç kimse kaybetmez...
Bu duyuru 4218 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017