Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 2010 KUTLU DOÐUM ETKÝNLÝÐÝ "BOMBA" GÝBÝ GERÇEKLEÞTÝ  28.04.2010-12:10
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'ýn dünyaya teþriflerinin yýl dönümü münasebetiyle Kutlu Doðum Haftasý çerçevesinde 24 Nisan 2010 Cumartesi gecesi Ýskeçe Müftülüðü olarak üçüncü kez düzenlediðimiz Kutlu Doðum etkinliði'ne gölge düþürülmeye çalýþýldý.

Ýskeçe'de "Filipos Amiridis" kapalý spor salonunda yine ünlü kiþilerin katýlýmýyla ve ilk defa semazen grubuyla halkýmýzýn karþýsýna çýkmaya hazýrlandýðýmýz bir anda, asýlsýz bir bomba ihbarý yapýlmasý sonucu, salona girmiþ olan insanlarýmýz panik içinde dýþarýya çýkarýldý. Emniyet güçlerinin bir saate yakýn bir aramanýn ardýndan bomba ihbarýnýn asýlsýz olduðu bildirilmesi üzerine misafirlerimiz salona alýndý. Bu arada yaþanan panik ve korkudan binlerce kiþi bir daha salona dönmediler. Haberin etrafa çok kýsa sürede yayýlmasý üzerine de çok kiþi etkinliðe gelirken yoldan dönmüþlerdir.

Bu yýlki Kutlu Doðum etkinliðimize her ne kadar asýlsýz bomba ihbarýyla barýþ ve sevgiden yoksun kin ve nefretle yüklü bazý karanlýk ruhlu kiþilerce gölge düþürülüp salonun boþaltýlmasý amaçlandýysa da yine beþbine yakýn bir büyük bir katýlýmla çok coþkulu bir þekilde gerçekleþti. Etkinliðe, Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç, deðerli eþleri ve Konsolosluk çalýþanlarý, Türkiye’den bilim adamlarý, Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerif ve deðerli eþleri, milletvekillerimiz, Belediye ve Nahiye Baþkanlarýmýz, Ýskeçe Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Sabrý Bektaþ, Ýstanbul Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Genel Baþkaný Ferruh Özkan ve dernek yöneticileri, Batý Trakya'daki kuruluþ baþkanlarý ve yöneticileri, basýn mensuplarý ile Batý Trakya'nýn her yerinden gelen kalpleri Peygamber aþkýyla yanýp tutuþan binlerce halkýmýz katýlmýþlardýr.

Gecemize Bursa Uludað Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. M. Emin Ay konuþmacý olarak yer aldý ve "O'nun Hayatý Kur'an'dý" konulu konuþmasýný yaparak katýlýmcýlarý aydýnlattý. Yine Kur'an ziyafeti sunan Ýstanbul Dolmabahçe Sarayý Camii Ýmam - Hatibi Sayýn Halil Necipoðlu gönülleri coþturdu. Ardýndan ünlü tasavvuf musikisi ses sanatçýsý söylediði birbirinden güzel ilahilerle bütün salonun kuvvetli alkýþlarýyle büyük bir beðeni kazandý. Bu gecenin sürpriz sanatçýsý da vardý. Üsküpten geçen yýl kutlu doðum etkinliðimize katýlan Mesut Kurtiþ, bu yýl da misafir olarak katýldý ve söylediði iki ilâhiyle gecemize renk kattý. Yine sahneye çýkan Mustafa Demirci, söylediði ilâhiler eþliðinde semazenler dönmeye baþladý. Herkesin büyük heyecan ve coþkuyla izlediði semazen grubu yaklaþýk yarým saat döndü. Bu arada Elmalý Köyünden Orta bir öðrencisi Sedar Küçük'ün okuduðu "Kýrk Yaþýndasýn" þiiri, herkesi dugulandýrdý.

Program sunuculuðunu Müftülük çalýþanýmýz Vaiz Mustafa Trampa'nýn yaptýðý etkinlikte, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Faziletli Müftümüz sayýn Ahmet Mete de selâmlama konuþmasý yaptý. Katýlanlara teþekkür edip, bu geceye asýlsýz bomba ihbarýný yapanlarý kýnadý, emniyet güçlerine de arama çalýþmasýný geciktirmedikleri için teþekkür etti. Ayrýca bu salonu tahsis eden Ýskeçe Belediye Baþkaný sayýn Stilyanidis'e, bu gecemize katkýda bulananlara, otobüs koyanlara teþekkür etti.

Etkinlikte Ýskeçe Müftülüðü Ýlahi Grubu da birbirinden güzel ilahiler seslendirdi.Bu duyuru 3897 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017