Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Basýn Açýklamasý  28.04.2010-19:37
Ýskeçe'de Hatim Merasimleri Devam Ediyor. Her yýl gelenek halini alan ve Ýskeçe Müftülüðü'ne baðlý Kur'an Kurslarý hatim merasimlerin büyük bir coþku ile devam ediyor. Yaklaþýk üç haftadýr devam eden merasimlerin coþkulu atmosferi hiç bir zaman kaybolmadý.

Mustafçova Köyü Agnila Mahallesi ve Sinikova Camii Mahallesinde yapýlan hatim merasimleri büyük katýlýmlara sahne oldu. Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Faziletli Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve Kutlu Doðum Etkinliði için Ýskeçe'de bulunan Sanatçýlar Mustafa Demirci ve Mesut Kurtiþ ile Semazen grubu da her iki hatim merasimine katýldý.

Mustafçova Köyü Agnila Mahallesi Kur'an Kursu'nda yapýlan hatim merasiminde, Kur'an Kursu Öðretmeni Cihat Arif öncülüðünde 17 çocuðun icra ettiði hatim merasimi güzel bir ortamda gerçekleþtirildi.

Sinikova Camii Mahallesinde Kur'an Kursu Öðretmeni Sabri Hacýoðlu yönetiminde 12 çocuk için hatim merasimi gerçekleþtirildi. Her iki hatim merasimine katýlan Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Faziletli Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete þu ortak hususlar üzerinde durdu:

"Öncelikle böyle muhteþem organizasyonlarý hazýrlayan bütün halkýmýzý tebrik ediyorum. Yaklaþýk bütün hatim merasimlerinde vurguladýðým bazý önemli hususlar vardýr. Bunlardan bazýlarý ve kanýmca en önemlisi çocuklarýmýzýn eðitimidir. Þartlar ne olursa olsun bize düþen görev, çocuklarýn eðitimine önem vermektir. Özellikle genç kýzlarýmýzýn eðitimine önem vermeliyiz. Çünkü bugün imkanlar çoðaldýkça bu iþe fazla önem verdiðimizi söylemek biraz güç oldu. Bu noktaya hassasiyetle yaklaþmalýyýz. Ve her anne ve baba kendisi için en kýymetli varlýk olan evladýný en ciddi anlamda yetiþtirip onu faydalý bir insan haline getirmelidir. Aksi taktirde geleceðimiz açýsýndan faydalý yatýrým yapmýþ olamayýz.

Cumartesi akþamý gerçekleþtirdiðimiz Kutlu Doðum etkinliðinde herkesin katýlýmý bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bazý olumsuz olaylarýn vuku bulmasý bizleri üzdü ama yine saðduyunun hakim olmasý neticesinde baþarýlý olduk. Bütün soydaþlarýmýza teþekkür ediyorum" dedi.Bu duyuru 3725 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017