Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Ýskeçe'de Hatim Merasimleri Sona Yaklaþýyor  09.06.2010-13:19
Ýskeçe Müftülüðü'ne baðlý faaliyet gösteren Kur'an Kurslarý'nýn hatim merasimleri Emine Hatun Kur'an Kursu Hatmi ile devam edildi..

Haftasonu Emine Hatun Kur'an hatmine katýlan Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet yaptýðý konuþmalarýnda þunlarý dile getirdi:

"Bugün bulunduðumuz mekanda icra edilen hatim merasimi mana yönüyle önemi azýmsanmayacak kadar büyüktür. Zira Emine Hatun Kur'an Kursu ilk kez böyle bir etkinliðe sahne oluyor. Kendilerini ve ailelerini kutluyor baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. Özellikle bu hatmin gerçekleþmesine önemli katkýsý olan sayýn Ahmet Faikoðlu'na teþekkür etmeliyim.

Deðerli dostlar, zaman birlik ve beraberlik zamaný. Bu hassas dönemlerde kendi birliðimizi ne kadar muhafaza edersek o kadar toplum olarak kazançlý çýkarýz. Önümüzdeki günlerin daha zor olacaðý kesindir. Gelecek olan zor günleri en ciddi bir bütünlük ile atlamamýz gerekmektedir.

Unutmayalým ki, çözüm bekleyen sorunlara farklý yaklaþýmlarla karþýmýza çýkýlacaktýr. Herþeyi daha dikkatli inceleyip, saðlam araþtýrma yapýp karar noktasýna varmamýz gerekecektir. Bütün bunlara karþý dikkatli olamak hepimizin görevidir." dedi.

Pazar günü Emine Hatun Kur'an Kursunda, Kur'an Kursu Öðreticileri Ýlahiyatçý Hilmi Karahüseyin ve Rahmi Mekere'nin yetiþtirdiði 3 öðrenci için hatim merasimi tertip edildi.
Bu duyuru 4408 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017