Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MEVLÝD KANDÝLÝ MESAJI  19.03.2008-16:24
Deðerli Batý Trakya’lý Müslüman Türk Kardeþlerim,
19 Mart 2007 Çarþamba’yý Perþembe’ye baðlayan gece mübarek Mevlid Kandili yani Hz. Peygamberin doðum yýldönümüdür. Bu vesileyle alemlere rahmet olarak gönderilen Nebi ile ilgili þunlarý söylemek mümkündür;
Þüphesiz Hz. Peygamber (a.s.)'ýn kutlu doðumu insanlýk tarihinin en önemli olaylarýndandýr. Onun dünyaya teþrif ettiði devrede; dünya bir buhran içinde bulunmakta ve özellikle Arap yarýmadasýnda insanlar her türlü deðer ölçülerini yitirmiþ, sosyal ahlâk bozulmuþ her tarafý zulüm sarmýþtý. Ýþte böyle bir dönemde de insanlýðýn en çok muhtaç olduðu þey huzur, sükun, can ve mal güvenliðidir. Bütün bunlarý saðlayacak olan ancak Yüce Allah tarafýndan gönderilecek bir peygamber olabilirdi.

Bir Müslüman için sevgilerin en yücesi þüphesiz, sevginin kaynaðý ve bir ismi de “Vedûd” olan Allah’týr. Müslüman, Allah’a ve onun dostlarýna engin muhabbet besleyen kiþidir. Peygamber Efendimiz ilahi sevgiye ulaþtýran bir rehberdir. Ýnancýmýzýn ve ibadetlerimizin temelinde sevgi, daima ön plandadýr. Allah’a imanýmýz da sevginin eseridir. Çünkü þuurlu bir iman ve ibadet ancak sevilen hak mabuda yapýlýr. Bu sevme eylemi dilde kalmadýðý, gönülde karþýlýk bulduðu zaman bir anlam taþýr.

Dolayýsýyla Allah’a ve peygamberine olan sevgimiz, emirlerine uymak ve yasaklarýndan kaçýnmakla mümkündür. Nitekim Kuran’ý Kerim bu sevgiyi ispatlamanýn yolunun Resulüne itaatten geçtiðini þöyle vurgulamaktadýr. “De ki: "Eðer Allah’ý seviyorsanýz bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarýnýzý baðýþlasýn Allah çok merhametli ve baðýþlayýcýdýr.”[Âl-i Ýmran,3/31] Bununla birlikte Yüce Allah Rasûlüne itaatin yanýnda Müminlerden Hz. Peygamberin canýný kendi canlarýndan bile üstün tutmalarýný istemiþ ve bu konuda þöyle buyurmuþtur: “Peygamber, mü’minler için kendi canlarýndan ileridir. Onun eþleri de onlarýn anneleridir.”[Ahzab, 33/6] Peygamberimizi canýmýzdan ve tüm sevdiklerimizden daha çok sevmek, ancak O’nun yolunda gitmekle olur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) de kendisinin her þeyden, herkesten daha çok sevilmesi hususunda þöyle buyurmuþtur. “Sizden biriniz, beni anasýndan-babasýndan, çoluk - çoçuðundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiþ olamaz”[ Buhâri,Ýman 8;] Bizim için bir lütuf olan Hz Peygamber (s.a.v.)’in Allah’ýn elçisi olduðuna inanmanýn yanýnda O’nu samimiyetle sevmeli, O’nun sünnetini öðrenerek kendimize rehber edinmeliyiz.

Milletimiz de asýrlardýr Sevgili Peygamberimize derin bir muhabbet duymuþ Onun doðduðu günü kutlu gece ilan ederek aziz hatýrasýný yâdetmek üzere çok sayýda manzum eserler meydana getirilmiþ, bir mevlid edebiyatý oluþmuþ, bu maksatla mevlid merasimleri tertip edilmiþtir. Bu merasimler vesile edilerek milletimizin peygamberimize olan sevgisi perçinleþmiþ ve toplumuza Onun sevgisi etrafýnda birlik ve beraberlik mesajlarý verilmiþtir.
Muhterem Kardeþlerim;
Bir milletin ayakta kalmasýnýn bazý þartlarý vardýr. Bunlar; dinlerine, dillerine ve adetlerine sahip çýkmalarý ve birlikte hareket etmeleridir. Batý Trakya Müslüman Türkün üzerinden bir çok oyunlar oynanmýþ ve oynanmaya devam edilecektir.

Þubat ayýnýn son günlerinde Batý Trakya’yý ziyaret eden vatanýmýz Yunanistan Milli Eðitim bakanýnýn verdiði mesajlar çok endiþe vericidir. Batý Trakyayý ileriye götürecek projelerinde sayýn bakan her çocuða evþnde konuþtuðu dil üzerþnden okullarda eðitim verileceðini söylemiþtir. Bunun manasý, Pomakça konuþanlara zorla Pomak dili üzerinden, Çingenece konuþana Çingene dili üzerinden, Türkçe veya Yunanca konuþanlara da bir Yunanlý gibi okullarda Yunanca dili üzerinden eðitim verilecektir. Oynanan oyunlarý öðrenmez bilmezsek ve beraberce mücadele etmezsek bu bahsettiðim noktada sýkýntý çekmemiz kaçýnýlmaz olur.

Muhterem kardeþlerim;
Vakýflar yasasýný da devletimiz meclisten geçirdi kabul etti ve önümüze kabul edilmez çok tehlikeli maddeler koymata hazýrlanmaktadýr.
Biz Batý Trakya Müslüman Türkü olarak bu vakýflar yasasýný kabul edemiyeceðimizi sizlere de açýklamaktayýz. Sebeplere gelince;
1- Vakýflarýmýzda seçim öngörülmekte fakat Bölge Genel Sekreteri istediði zaman bu seçilenleri istediði kiþilerle deðiþtirme hakkýna da sahiptir. Bu þu demektir; Vakýflarýmýzýn hakimiyeti Bölge Genel Sekreterliðinin insiyatifinde olacaktýr. Örneðin, bir vakfý gasp etmek için seçeceðimiz insana yaptýramayýnca, kendi atayacaðý kiþilerce o vakfý istedikleri þekilde kullanabilirler.
2- Bütün seçilen vakýf baþkanlarýný devlet müftüsüne göndermek suretiyle müftülük mücadelesine de büyük bir darbe vurulmak isteniyor.
3- Ayrýca vakýflar okul ve cami vakfý diye ikiye bölünmektedir.
Ýlginç olan taraf, vakýflar yasasý Yunanistan Parlementosunda oylamaya sunulduðunda bütün Hristiyan milletvekilleri oybirliði ile kabul etmiþ olmasýdýr.

Batý Trakya Türkleri Danýþma Kurulunun, milletvekillerimizin ve bütün Batý Trakya Müslüman Türkü olarak meclisten onaylanan þekliyle böyle bir seçim uygulamasýný kabul etmemiz mümkün deðildir. Seçim ilân edilse bile Batý Trakya Müslüman Türkü seçimlere katýlmayacaktýr.

Muhterem kardeþlerim;
Son zamanlarda Batý Trakya Müslüman Türkün yaþam tarzýnda çok büyük bozukluklar ve tüyler ürperten fuhuþ olaylarý duyulmaktadýr. Batý Trakya Müslüman Türk toplumu olarak her zaman temizliði, namusu, Allahýn yasak ettiklerinden uzak olmakla ön safta durmuþtur. Fakat televizyonlarýn ahlâksýz programlarý ve bizi yok etmeye çalýþan, bizi bizden koparmak için sinsi planlar kuran kötü çevrelerle dostluklarýn kurulmasý ahlâkî çöküntüleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çocuklarýmýzýn kiminle dostluk kurduklarýna dikkat etmemiz gerekmektedir. Hatta hanýmlarýmýzýn tanýmadýklarý kiþilerle konuþma þekillerine dikkat etmeleri gerekir. Daima bu hususlara dikkat etmeliyiz aksi taktirde kýzlarýmýzýn fuhuþ sahneleri, çocuklarýmýzýn uyuþturucu kullanýmý neticesinde acý olaylar ile karþý karþýya kalýrýz.

Son olarak da son zamanlarda Batý trakya Müslüman Türküne karþý yapýlan saldýrýlarý nefretle kýnýyoruz. Gerek araba camlarýnýn kýrýlmasý, gerekse Elmalý köy imamýnýn uðradýðý saldýrýlarýn insanlýk dýþý ve kabul edilemez olduðunu tekrar dile getirerek böyle olaylarýn tekrarlanmamasýný temenni ediyorum.

Ahmet METE

Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 3924 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017